Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Vehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

2.

2. Ли­бе­ра­ли­зи­ран тран­с­порт С цел под по ма га не на меж ду на род ния тран с порт и по-пъл но цен но из пол з ва не на пре воз ни те сред с т ва, след ни те ка те го рии тран с порт са ос во бо де ни от дву ст ран ни и мно гос т ран ни раз ре ши тел ни: 1) Пре во зи те на сто ки с мо тор ни пре воз ни сред с т ва, чи я то обща допустима маса (ОДМ – TPLW), вклю чи тел но това на ре мар ке та та, не над ви ша ва 3,5 тона 1 . 2) Слу чай ни те пре во зи на сто ки до и от ле ти ща та, в слу ча и те ко га то ус лу ги те са пренасоче ни 2 . 3) Тран с пор тът на ава ри ра ли пре воз ни сред с т ва или на та ки ва, пред наз на че ни за поп рав ка, как то и прид виж ва не то на пре воз ни те сред с т ва за оказ ва не на път на по мощ. 4) Праз ни те кур со ве на то ва рен ав то мо бил, из п ра тен да за ме ни пов ре де но пре воз но сред с т во в дру га стра на, как то и об рат ният курс след ре мон та на пре воз но то средс т во, ко е то е било пов ре де но. 5) Пре во зи те на живи жи вот ни със спе ци а л но и трай но при го де ни за цел та пре воз ни сред с т ва, одоб ре ни за пре воз на живи жи вот ни от ком пе тен т ни те влас ти на стра ните член ки 3 . 6) Пре во зът на ре зер в ни час ти и про ви зии за оке а н с ки ко ра би и са мо ле ти 4 . 7) Пре во зът на ху ма ни тар на по мощ или пре во зи те на ме ди цин с ки ма те ри а ли и оборуд ва не, нуж ни за оказ ва не на спеш на по мощ глав но вслед с т вие на при род ни бедс т вия. 8) Пре во зът за нетърговски цели на про и з ве де ния на из кус т во то за па на и ри и из ложби 5 . 9) Пре во зът за нетърговски нуж ди на соб с т ве ност, при над леж нос ти и жи вот ни до и от те а т рал ни, му зи кал ни, фил мо ви, спор т ни или цир ко ви пред с тав ле ния, па на и ри или праз ни ци, как то и тези, пред наз на че ни за за пис ва не на ра дио, фил мо ви или те ле визи он ни про дук ции 6 . 10) Пре во зът на сто ки за соб с т ве на смет ка 7 . 11) Пог ре ба лен тран с порт. 12) По щен с ки пре во зи за об щес т ве ни нуж ди 8 . 13) Тран с пор тът на новозакупени автомобили без товар до мястото на крайната дестинация 9 . Осо­бе­ни слу­чаи: Не се при ла га кво та по от но ше ние на меж ду на род ни те пре во зи на по къщ ни на, но те се под ла гат на спе ци а лен раз ре ши те лен ре жим (вж. Приложение 2). 1. Италия има ре зер ви по точ ка 1). 2. Германия и Руската федерация имат ре зер ви по точ ка 2). 3. Австрия, България, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша, Руската федерация и Швейцария имат ре зер ви по точ ка 5. 4. В Чешката република, Германия и Руската федерация имат ре зер ви по точ ка 6). 5. Германия имат ре зер ви по точ ка 8). 6. Германия имат ре зер ви по точ ка 9). 7. Австрия, Беларус, България, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Италия, Литва, Полша, Португалия, Руската федерация, Швеция и Турция влезе резерва по т. 10). 8. Австрия и Италия имат ре зер ви по точ ка 12). 9. Финландия имат ре зер ви по точ ка 13). 5

3. Издаване и ограничения на ЕКМТ раз­ре­ши­тел­ните 3.1 ЕКМТ раз ре ши тел ни те (виж При ло же ние 1) са мно гос т ран ни раз ре ши тел ни за тър гов с ки меж ду на род ни пре во зи на товари с автомобилен транспорт, из вър ш вани от тран с пор т ни фирми, ре гис т ри ра ни в стра на член на ЕКМТ, на ба за та на квот на сис те ма за тран с пор т ни опе ра ции из вър ш ва ни: – меж ду стра ни член ки на ЕКМТ и – при тран зит през те ри то ри я та на една или ня кол ко стра ни член ки на ЕКМТ от пре воз ни сред с т ва, ре гис т ри ра ни в стра на член на ЕКМТ. 3.2 Раз ре ши тел ни те не са ва лид ни за тран с пор т ни опе ра ции меж ду стра на член ка на ЕКМТ и тре та стра на. Нап ри мер ко га то пре воз но сред с т во из вър ш ва тран с порт меж ду Нор ве гия (стра на член на ЕКМТ, участваща в системата от квоти) и Иран, като крайна дестинация, (стра на, ко я то не е член на ЕКМТ, но гра ни чи със стра на член на ЕКМТ), не може да се из пол з ва ЕКМТ раз ре ши тел но за та къв тран с порт. 3.3 Раз ре ши тел ни те са ва лид ни, ако при пре во за се тран зи ти ра тре та стра на (на пример с то вар от Нор ве гия за Ру сия, като при пре во за се тран зи ти ра Иран). 3.4 Ако се из вър ш ва пре воз през стра на член на ЕКМТ, за ко я то ЕКМТ раз ре ши телно то има ог ра ни че ние, спо ме на та стра на може да се тран зи ти ра с двус т ран но разре ши тел но, спе ци а л но раз ре ши тел но или по друг на чин (напр. Ро-Ла), като ЕКМТ раз ре ши тел но то тряб ва да е на бор да на пре воз но то сред с т во от пун к та на на товар ва не до пун к та на раз то вар ва не. 3.5 Раз ре ши тел ни те са годишни (в зелен цвят) – валидни за една календарна година (от 1 януари до 31 декември) и краткосрочни (в жълт цвят) – валидни за 30 дни и със печат „short-term licences“. 3.6 ЕКМТ раз ре ши тел ни те се раз п ре де лят според на ци о нал ни те кри те рии меж ду тран с пор т ни фирми за из вър ш ва не на пре во зи по шосе от ком пе тен т ния ор ган в стра на та на ре гис т ра ция. В ЕКМТ раз ре ши тел ни те не се посочва ре гис т ра ци онният но мер на пре воз но то сред с т во и се придружават от бордови дневник. 3.7 ЕКМТ не съ би ра так си от стра ни те член ки за тези раз ре ши тел ни. За това так си те, зап ла ща ни от пре воз ва чи те за ЕКМТ раз ре ши тел ни те, се оп ре де лят един с т ве но от стра ни те член ки в съ о т вет с т вие с на ци о нал но то им за ко но да тел с т во. Об сег и ог ра ни че ния на раз ре ши тел ни те 3.8 Стра ни те член ки на ЕКМТ приз на ват ва лид ност та на раз ре ши тел ни те, из да де ни от дру га стра на член и използвани в съответствие с разпоредбите, изложени в този документ, при спазване на ограниченията, посочени по-долу. 3.9 Беше решено, от гледна точка на липсата на място върху раз ре ши тел ното, че срокът на валидност ще продължава да се изписва с арабски цифри, като месецът ще се изписва с думи отдолу на националния език и на английски или френски, където е необходимо, или само на английски или френски език. Ог ра ни че ния от общ ха рак тер 3.10 Пе ча ти те, упо ме на ти в т. т. 3.12 и 3.14, тряб ва да се пос та вят в дяс но то поле на пър ва та стра ни ца на ЕКМТ раз ре ши тел но то от на ци о нал ни те ком пе тен т ни ор гани, из да ва щи раз ре ши тел ни те. 3.11 Ко га то се из вър ш ва пре воз с ком по зи ция от превозни средства, ЕКМТ раз ре шител но то се по лу ча ва от ком пе тен т ния ор ган в стра на та, в ко я то е ре гис т ри ран вле ка чът. Това раз ре ши тел но се от на ся за ця ла та ком по зи ция дори ко га то ре марке то или по лу ре мар ке то не е ре гис т ри ра но на име то на по лу ча те ля на раз ре шител но то или е ре гис т ри ра но в дру га стра на член. 6