Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

1.

1. Оп­ре­де­ле­ния Определенията на по-основните термини по-тежък тип са: – ЕКМТ: Ев ро пейс ка кон фе рен ция на ми нис т ри те на тран с пор та, меж дуп ра вител с т ве на ор га ни за ция съз да де на през 1953 г.; – Страна член: страна, която участва в ЕКМТ сис те ма та от кво ти. Към 01.01.2009 г. след ни те стра ни член ки учас т ват в сис те ма та от кво ти: Ав с­ т рия, Азербайджан, Албания, Армения, Бе ла ру с, Бел гия, Бос на и Хер це го вина, Бъл га рия, Великобритания, Гру зия, Гер ма ния, Гър ция, Да ния, Ес то ния, Ир лан дия, Ита лия, Ис па ния, Лат вия, Лихтенщайн, Лит ва, Люк сем бург, Македония, Малта, Мол до ва, Нор ве гия, Пол ша, Пор ту га лия, Ру мъ ния, Руската фе де ра ция, Сло ва кия, Сло ве ния, Сърбия, Тур ция, Ук рай на, Ун га рия, Фин лан дия, Фран ция, Хо лан дия, Хър ват ия, Черна гора, Чеш ката ре пуб ли ка, Шве ция, Швей ца рия. – Трета страна: страна, която не е член на ЕКМТ сис те ма та от кво ти. – Страна на регистрация: страна, в която е регистрирано превозното средство. Това е указано също и на регистрационните табели на превозното средство. – Раз­ре­ши­тел­но: раз ре ши тел но с оп ре де лен срок на ва лид ност, да ва що пра во за оп ре де лен брой пъ ту ва ния, по со че ни в точ ка 3.16, меж ду стра ни те член ки, ко е­ то тряб ва да бъде прид ру же но от над леж но по пъл нен бор до ви днев ник. – Компетентни власти: власти или служба в една страна член, които са оторизирани да прилагат дейностите, свързани с това Ръководство. – Мно­гос­т­ра­нен ха­рак­тер: въз мож ност та за из пол з ва не на раз ре ши тел но то за пре воз меж ду стра ни член ки, раз лич ни от стра на та на ре гис т ра ция на тран с­ пор т ната фирма. – Бор­до­ви днев­ник: бор до вият днев ник е не раз дел на част от раз ре ши тел но то и съ дър жа све де ния в хро но ло ги чен ред за мар ш ру ти те и из вър ше ни те от превоз но то сред с т во тран с пор т ни опе ра ции със или без то вар. Тази ин фор ма ция слу жи за кон т рол на из пол з ва не то на ЕКМТ раз ре ши тел ни те. – Меж­ду­на­ро­ден пре­воз: пъ ту ва не на на то ва ре но или праз но пре воз но сред с т во, чи и то от п рав ни и край ни пун к то ве се на ми рат в две раз лич ни стра ни член ки, без зна че ние дали ми на ва тран зит през една или по ве че стра ни член ки или през стра ни, ко и то не са член ки на ЕКМТ. – Тър­гов­с­ки пре­во­зи: тран с пор т на опе ра ция, из вър ш ва на от тран с пор т на фирма сре щу зап ла ща не. – Пре­во­зи за соб­с­т­ве­на смет­ка: тран с пор т на опе ра ция, ко я то не се из вър ш ва от тран с пор т на фирма сре щу зап ла ща не, като това се удос то ве ря ва от до ку мен ти, на ми ра щи се на бор да на пре воз но то сред с т во. 3

– Каботаж: тран с пор т на опе ра ция, при която стоката се товари и разтоварва в два различни пункта на една страна на борда на превозно средство, което не е регистрирано в тази страна. – Повтарящи се превози: тран с пор т ни опе ра ции, извършвани само между две страни членки на ЕКМТ, различни от страната на регистрация на превозното средство. – Тран­с­пор­тна фирма (транспортен оператор, превозвач): вся ко фи зи чес ко или юри ди чес ко лице, уп раж ня ва що про фе си я та на меж ду на ро ден пре воз вач на то вари с автомобилен транспорт, ко е то е по лу чи ло ли ценз за из вър ш ва не на меж ду народ ни тран с пор т ни опе ра ции от ком пе тен т ни те влас ти в стра на та на ре гис т рация. – Тран­зит: пъ ту ва не през те ри то ри я та на стра на, в ко я то сто ки те нито се то ва рят, нито се раз то вар ват. – Пре­воз­но сред­с­т­во: мо тор но пре воз но сред с т во, пред наз на че но за пре воз на то вари, ре гис т ри ра но в стра на член на ЕКМТ, или съч ле не но пре воз но сред с т во, на ко е то поне вле ка чът е ре гис т ри ран в стра на член на ЕКМТ. Пре воз но то сред с т во може да бъде соб с т ве ност на тран с пор т но то пред п ри я тие или да е взе то с до го вор под наем или на ли зинг. – На­е­то пре­воз­но сред­с­т­во: вся ко пре воз но сред с т во, на е то от тран с пор т но предп ри я тие сре щу зап ла ща не за из вър ш ва не на тър гов с ки пре во зи или пре во зи за соб с т ве на смет ка и взе то за оп ре де лен пе риод от вре ме въз ос но ва на под пи сан до го вор за наем или лизинг с пред п ри я ти е то, ко е то от да ва пре воз но то сред с т во. – Ремарке: немоторно превозно средство за превоз на стоки, предназначено да бъде прикачено към моторно превозно средство, като това не включва прикачване към полуремарке. – Полуремарке: немоторно превозно средство за превоз на стоки, предназначено да бъде прикачено към моторно превозно средство по такъв начин, че значителна част от теглото му и от неговия товар се носи от моторното превозно средство – Базова кво­та: квота, предоставена на страна член на ЕКМТ. – Кво­та: броят на раз ре ши тел ни те, предоставени всяка година на страна член на стра на член на ЕКМТ, или об що то ко ли чес т во раз п ре де ле ни раз ре ши тел ни. Принципите за изчисляване на тази квота са определени от Групата на автомобилния транспорт и са одобрени от ми нис т ри те. – Секретариат: Секретариата на Международния Транспортен Форум (ITF). – Държава (страна) на регистрация: страна член, в която превозвачът (транспортната фирма) е законно регистриран (регистрирана). 4