Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

ДОКУМЕНТИ,

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ­ НА БОРДА НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛ Бордови дневник, изготвена на езика на страната, където е регистрирано превозното средство и номерирана от издалите я компетентни органи, придружена от: ЕКМТ разрешително, надлежно попълнено, годишно или краткосрочно (валидно за 30 дни) със съответните печати, отговарящи на типа на превозното средство („ЕВРО IV сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“) 1 и, когато се налага, ограниченията за използнате на територията на някои държави (A, GR, H, I, RUS). Краткосрочното разрешително може да бъде валидно само за 30 дни. ЕКМТ сертификат за съответствие на моторно превозно средство с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“, „EEV сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“ моторно превозно средство (Приложение № 4 в Ръководството) 1 , попълнен на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски, немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният национален орган може пряко да извършва номерацията или да делегира това на производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира, че номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да бъде идентифициран всеки сертификат. • Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и сертификатите за съответствие с изискванията за безопасност (Приложения 6А, 7А, 6В и 7В в Ръководството от 2006 г.) за „ЕВРО III сигурни“ или „ЕВРО IV сигурни“ моторни превозни средства, издадени преди 31 декември 2008 г. остават валидни. 2 • Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за товарни автомобили „ЕВРО V сигурен“ [ITF/TMB/TR(2008)4] издадени до 31 декември 2008 г. остават валидни. • Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурни“, „ЕВРО IV сигурни“ или „ЕВРО V сигурни“ моторни превозни средства (Приложение 4 в Ръководството от 2009 г.), издадени преди 31 декември 2013 остават валидни. 2 • Превозните средства, които са били регистрирани за първи път преди изменение на Директива или Регламент, посочени в това Ръководство, трябва да се съобразят с изискванията на Директивата или Регламентът, във варианта, приложим по време на регистрацията. • Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са дадени в Приложение 4 от настоящото Ръководство. ЕКМТ сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркето или полуремаркето (Приложение 5 от Ръководството), попълнен на един от четирите езика (на страната на регистрация на превозното средство, френски, английски, немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният национален може пряко да извършва номерацията или да делегира това на производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира, че номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да бъде идентифициран всеки сертификат. 55

• Сертификатите, издадени преди 31 декември 2013 г., остават валидни . Превозни средства, които са регистрирани за първи път преди изменението на съответната директива или регламент, както е посочено в ръководството, трябва да се съобразяват с изискванията на съответната директива или регламент в редакцията му, приложима към момента на първата регистрация на превозното средство. • Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са дадени в Приложение 5 от настоящото Ръководство. ЕКМТ сертификат за техническа изправност на товарния автомобил и ремаркето или полуремаркето (Приложение 6 от Ръководството), попълнен на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски, немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика. Компетентният национален орган в страната на регистрация отговаря за номерацията на тези сертификати. • Поради факта, че датата на първа регистрация на превозното средство не е посочено във всеки ЕКМТ сертификат и не винаги се отбелязва в документа за регистрация на превозното средство, всички превозни средства – без значение дали те са „нови“ или „стари“ – трябва да нося този сертификат на борда, за да се гарантира еднаква, бърза и проста система за контрол. • Сертификатите за техническа изправност, попълнени през 2013 г., остават валидни за период от 12 месеца, вкл. до края на същия месец, когато трябва да бъдат подновени. От 1 януари 2014 г. трябва да се използват нови формуляри, които са дадени в Приложение 6 от Ръководството. • Ако сертификатите за съответствие, посочени по-горе, са били издадени преди 31 декември 2013 г., то по време на теста за техническа изправност ще бъде потвърдено, че превозното средство е оборудвано в съответствие с тези версии на Директивите, които са били приложими към момента на първата регистрация на превозното средство. 56 ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните ЕКМТ квоти като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни за „EEV сигурни“ товарни автомобили ще се приравняват с ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили. 2. Квотата от ЕКМТ разрешителни за товарни автомобили от категория „ЕВРО III сигурни“ ще се запази в рамките на многостранната квота за преходен период от две години, т.е. само до 31 декември 2015 г. Основни правила за попълване на удостоверенията Всички удостоверения трябва да бъдат попълнени и подписани. Те ще се считат за невалидни, когато данните или нанесената информацията съществуват, но са непълни по отношение на някои пунктове. Изключения се допускат единствено за: • „Задното нискоразположено защитно устройство“ и „страничните ограничители“ посочени в Приложения 4 и 5: в съответствие с бележките в долната част на страниците, те не се изискват за влекачите. В такива случаи се препоръчва точките, които остават непопълнени, да не се оставят празни, а да се зачеркват. Сертификатите, посочени в Приложения 4 и 5, могат да бъдат попълнени и подписани от сканирани или поставени на печат подписи.

Copied successfully!