Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

си гур ни“ ав

си гур ни“ ав то мо би ли може да бъде по пъл нен от: – компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя; – производител на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, или – комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство. В случай на „упълномощен представител“, той тряб ва да по со чи име то на про и з­ во ди те ля, от ко го то е упъл но мо щен. Сер ти фи ка тът се из да ва ед нок рат но за пре воз но то сред с т во и не се на ла га да бъде под но вя ван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са били променени. Спаз ва не то на нор ми те за бе зо пас ност за „ЕВРО III си гур ни“ ав то мо би ли тряб ва да се про ве ря ва вся ка го ди на по вре ме на за дъл жи тел ния тех ни чес ки прег лед (виж Прило же ние 6). Ми ни мал ни те изис к ва ния за безопасност са задължителни как то за пре воз ни те сред с т ва, така и за тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та). За то ва при пус ка не в дви же ние и по вре ме на за дъл жи тел ни те тех ни чес ки прег ле ди, за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та) тряб ва да се по пъл ва от де лен сер ти фи кат (виж При ло же ния 5 и 6). Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от: – компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя; – производител на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, или – комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство. Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от ор ган или ор га ни за ция оп реде лен и под пряк кон т рол на дър жа ва та на ре гис т ра ция за це ли те на Ди рек ти ва 96/96/ ЕС, или на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ ООН R.E.1 При е ма се, че тех ни чес ки те изис к ва ния и изис к ва ни я та за бе зо пас ност на сер ти фика та не са спа зе ни, ако вслед с т вие на про вер ка по вре ме на пъ ту ва не то се ока же, че стой нос ти те на еми си и те, по со че ни в сер ти фи ка та, са над ви ше ни. В та ки ва слу чаи серти фи ка тът се счи та за не ва ли ден. За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръчва „ЕВРО III си гур ни те“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер в съ о т вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и да носи обоз на че на в бяло римска циф ра „III“ (III = ЕВРО III). 49

ДОПЪЛНЕНИЕ б) Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“ Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4, отпечатан от двете страни на един лист 50