Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

а) Схе­ма

а) Схе­ма „ЕВРО III си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕВРО III си гур ни“ са след ни те: Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва: (как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC, или така, както е последно изменена) – 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW – 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW – 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW. Вред ни хи ми чес ки еми сии за ди зе ло ви дви га те ли (измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 03, ред A; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред A, или Директива 2005/55/EC, ред A.) 1 – CO : 2,1 g/kWh – HC : 0,66 g/kWh – NOx : 5,0 g/kWh – Твър ди час ти ци 2 : 0,10 [0,13] g/kWh. – Дим : 0,8 m -1 (измерени при изпитателни цикли ETC съгласно Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 03, ред A; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред A, или Директива 2005/55/EC, ред A.) 1 – СО : 5,45 gkWh – NMHC : 0,78 gkWh – СН 4 3 : 1,6 gkWh – NОx : 5,0 gkWh – Твър ди час ти ци 2 : 0,16 (0,21) gkWh Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност: 1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено. 2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и техни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, трябва да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство7 в съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/ ЕО, или така, както е последно изменена. 3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат снабде ни със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или така 1. Буква A в номера на одобрение. 2 За двигателите с цилиндри под 0,75 dm 3 (всеки) и с номинален режим над 3000 мин –1 . 3 Само за двигатели, работещи с природен газ, съгласно предписанията за опитите ЕТС (Вж. Приложение III, част 2, точка 3.9 – Директива 1999/96/ЕИО). 47

както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е последно изменена. 4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/ ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена. 5. Моторните превозни средства тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива 97/28/ЕО, или така, както е последно изменена. 6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) № 3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено, както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така, както са последно изменени. 7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно изменена. 8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели (светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило № 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено. 9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/ ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена. 10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така, както е последно изменена. 11. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в Директива 96/96/ЕО, изменена с Директива 2003/27/ЕО, или така, както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13 ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/WP.1/2001/25) или така както е последно изменено. В съ о т вет с т вие с тези Ди рек ти ви тех ни чес ки ят кон т­ рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не на сер ти фи ка та за съ о т вет с­ т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца. Освен това, ЕКМТ раз ре ши тел ни те за „ЕВРО III си гур ни“ ав то мо би ли мо гат да се из пол з ват само от пре воз ни сред с т ва, ко и то от го ва рят на тех ни чес ки те изис к ва ния, по со че ни по-горе, и са ва лид ни само ако са прид ру же ни от пъ лен ком п лект по пъл не ни сер ти фи ка ти, по соч ва щи съ о т вет с т вие с тех ни чес ки те стан дар ти и стан дар ти те за бе зопас ност. Сер ти фи ка ти те се из гот вят на националния език или на ан г лийс ки, френ с ки или на нем с ки език. Те тряб ва да в комплект от пре во ди на най-малко два от дру ги те посочени езици (Вж. При ло же ния 4, 5 и 6). Сер ти фи ка тът от нос но шума и вред ни те еми сии (При ло же ние 4), за „ЕВРО III 48