Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

Съ­дър­жа­ние Въ ве де ние .............................................................................................................2 Гла ва 1: Оп ре де ле ния......................................................................................3 Гла ва 2: Либерализиран транспорт ............................................................. 5 Гла ва 3: Издаване и ограничения на ЕКМТ раз ре ши тел ни те................... 6 Гла ва 4: Из пол з ва не на ЕКМТ раз ре ши тел ни те......................................... 8 Гла ва 5: Бор до ви днев ник.............................................................................. 9 Гла ва 6: Ва лид ност и от не ма не на раз ре ши тел ни те................................ 10 Гла ва 7: Ану ли ра не и под мя на на раз ре ши тел ни те................................. 11 Гла ва 8: Вза и мо по мощ................................................................................. 11 Гла ва 9: Схе ма „ЕВРО IV си гур ни“ ав то мо би ли...................................... 12 Гла ва 10: Схе ма „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли....................................... 15 Гла ва 10 (прим): Схе ма „EEV си гур ни“ ав то мо би ли.............................................. 18 Гла ва 11: Схе ма „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли...................................... 20 При ло же ние 1: Мо дел на го диш но ЕКМТ раз ре ши тел но................................... 24 Мо дел на крат кос роч но ЕКМТ раз ре ши тел но.......................... 26 При ло же ние 2: Мо дел на раз ре ши тел но за меж ду на ро ден пре воз на по къщ ни на.................................................................................. 32 При ло же ние 3: Пе ча ти, пос та вя ни на раз ре ши тел ни те....................................... 33 При ло же ние 4: Мо дел на сер ти фи кат за „ЕВРО IV си гу рен“, „ЕВРО V си гу рен“, „EEV си гу рен“, „ЕВРО VI си гу рен“ ав то мо бил........................ 34 При ло же ние 5: Мо дел на сер ти фи кат за ре мар ке (по лу ре мар ке)...................... 38 При ло же ние 6: Мо дел на сер ти фи кат за тех ни чес ка из п рав ност на ав то мо бил и ре мар ке (по лу ре мар ке)...................................... 40 При ло же ние 7: Мо дел на пър ви те три стра ни ци на бор до вия днев ник........................................................................... 42 При ло же ние 8: Мо дел на стикери за „ЕВРО III си гу рен“, „ЕВРО IV си гу рен“, „ЕВРО V си гу рен“, „EEV си гу рен“ и „ЕВРО VI си гу рен“ ав томо би ли............................................................................................. 45 Допълнение a): Схе ма „ЕВРО III си гур ни“ превозни средства........................... 47 Допълнение б): Мо дел на сер ти фи кати за „ЕВРО III си гу рен“, „ЕВРО IV си гурен“, „ЕВРО V си гу рен“ ав то мо бил............................................ 50 Допълнение в): Мо дел на сер ти фи кати за „зелен“ и „по-зелен и си гу рен“ ав то мо бил....................................................................................... 52 Документи, които трябва да бъдат на борда на автомобила ................................. 55 Внимание: Всички модели на сертификати дадени в това Ръководство отменят и заменят от 1 януари 2014 г. старите сертификати дадени в Ръководствата от предишни години. Схемата „ЕВРО III си гур ни“ превозни средства, както и мо де лите на сер ти фи ка ти за „ЕВРО III си гур ни“, „ЕВРО IV си гур ни“ или „ЕВРО V си гур ни“, както и за „зе ле ни“ и „по-зе ле ни и си гур ни“ товарни ав то мо би ли дадени в допълнението са само за информация. 1

Въ­ве­де­ние От съз да ва не то є през 1953 го ди на на сам Ев ро пейс ка та Кон фе рен ция на Ми нис т ри те на Тран с пор та (ЕКМТ) ви на ги се е стре мя ла да под по ма га меж ду народ ния су хо пъ тен тран с порт и ин тег ри ра не то на за сег на ти те па за ри. Ней ни те мно гос т ран ни кво ти на раз ре ши тел ни бяха въ ве де ни на 1 яну а ри 1974 го ди на след про бен пе риод от 3 го ди ни. Же ла ни е то на Съ ве та на ми нис т ри те беше да бъде нап ра ве на прак ти чес ка стъп ка за пос те пен на та ли бе ра ли за ция на то вар ния ав то мо би лен тран с порт, ко е то мо же ше да ста не един с т ве но чрез хар мо ни зи ра не на ус ло ви я та за кон ку рен ция как то меж ду ав то мо бил ни те пре воз ва чи от раз лич ни те стра ни, така и меж ду раз лич ни те ви до ве тран с порт. С въ веж да не то на стан дар ти по отношение на шума и вред ни те еми сии за „зе лени те“ ав то мо би ли и още по-стро ги те кри те рии не само за за мър ся ва не то на околна та сре да, но и от нос но бе зо пас ност та пър во за „по-зе ле ни те и си гур ни“ ав то моби ли, а пос ле и за „ЕВРО III си гур ни те“, „ЕВРО IV си гур ни те“ и „ЕВРО V си гур ните“ и вече „ЕВРО VI си гур ни те“ ав то мо би ли, мно гос т ран на та кво та на сър ча ва и из пол з ва не то на еко ло гич ни и си гур ни пре воз ни сред с т ва, като по та къв на чин спома га за оси гу ря ва не на устойчива мо бил ност. Мно гос т ран ният ха рак тер на раз ре ши тел ни те доп ри на ся също така и за ра ци о­ нал но то из пол з ва не на пре воз ни те сред с т ва, като на ма ля ва броя на праз ни те курсо ве. ЕКМТ се преобразува в Международен Транспортен Форум (International Transport Forum) с декларация, приета от министрите на транспорта на сесия, проведена в Дъблин на 17 и 18 май 2006 година. Въпреки това, многостранната система от квоти продължава да функционира като ЕКМТ Многостранна квота на разрешителни, запазени за страните членки на ЕКМТ, както са изброени в глава 1. Определения. Нас то я що то ръ ко вод с т во е ад ре си ра но към пре воз ва чи те, получили ЕКМТ разре ши тел ни, и към слу жи те ли те, ра бо те щи с кво та та, и описва накрат ко ос нов ни те ха рак те рис ти ки на раз ре ши тел ни те и ус ло ви я та и въз мож нос ти те за тях но то из пол з ва не. 2