Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 8 Мо­дел сти­ке­ри за „ЕВРО III си­гу­рен“, „ЕВРО IV си­гу­рен“ ­ и „ЕВРО V си­гу­рен“ товарен ав­то­мо­бил В стикери трябва да спазват следните размери: Зелена диаметър – 200 мм, бял диаметър – 220 мм, шрифт – 114 мм, или алтернативно, зелен диаметър – 130 мм, бял диаметър – 150 мм, шрифт – 75 мм. Те трябва да бъдат на зелен фон и бял за обиколката и писмо. Римската цифра „III“ трябва да се използва за „ЕВРО III си гу рен“ товарни ав томо били, римската цифра „IV“ – за „ЕВРО IV си гу рен“ и римската цифра „V“ „ЕВРО V си гу рен“ товарни ав то мо били, EEV – за „ЕЕV си гу рен“ и римската цифра „VI“ – за „ЕВРО VI си гу рен“ товарни ав то мо били. Внимание: ЕКМТ многостранните разрешителни за „EEV сигурен“ товарен автомобил ще се приравняват с ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурен“ товарен автомобил, така че този стикер не е зедължителен, а може да се използва стикер „ЕВРО V сигурен“. 45

ДОПЪЛНЕНИЕ а) Схе­ма „ЕВРО III си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли б) Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“ Моделът на сертификат за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“ или „ЕВРО V сигурен“ са само за информация. Сертификатите (Приложение 4 от Ръководството от 2009 г.) издадени преди 31 декември 2013 г. са валидни. Старите модели на сертификати за „ЕВРО III сигурен“ товарни автомобили могат да се използват само до 31 декември 2015 г. От 1 януари 2014 г. трабва до се използва моделът сертификат даден в Приложение 4 на това Ръководство. в) Модели на сертификати за „по-зелен и сигурен“ и за за „зелен“ товарен автомобил Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“ Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4, отпечатан от двете страни на един лист Модел на сертификат за „по-зелен и сигурен“ товарен автомобил Свет ло зе лен фор му ляр с диагонална линия в тъмнозелен цвят с ширина 65 мм от долния ляв ъгъл към горния десен ъгъл, фор мат А4, два листа, едностранен печат Модел на сертификат за „зелен“ товарен автомобил Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4 Тоследните два модела са само за информация, Те не се прилагат в рамките на квотата от многократни ЕКМТ разрешителни от 1 януари 2009 г. 46