Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

ВАЖ­НИ

ВАЖ­НИ ЗА­БЕ­ЛЕЖ­КИ 1. Този бор до ви днев ник и съ о т вет но то ЕКМТ раз ре ши тел но тряб ва да се съх ра ня ват в пре воз но то сред с т во. Към вся ко раз ре ши тел но не може да има по ве че от един бор до ви днев ник. 2. Днев ни кът тряб ва да носи съ щия но мер, как то съ о т вет но то ЕКМТ раз ре ши тел но, с под но ме ра ция, ако е не о б хо ди мо, тъй като нов днев ник може да бъде из да ден само то га ва, ко га то пър ви ят е за пъл нен. Ако няма та ко ва съ о т вет с т вие, са мо то ЕКМТ раз ре ши тел но може да се смя та за не ва лид но. 3. Из вър ш ва ни те тран с пор т ни опе ра ции тряб ва да бъ дат опи са ни в бор до вия днев ник така, че да по каз ват в хро но ло ги чен ред вся ко пъ ту ва не с то вар меж ду то вар ния пункт и раз то вар ния пункт, как то и вся ко пъ ту ва не без то вар, ко га то се пре си ча гра ни ца. Мо гат да бъ дат опис ва ни и тран зит ни пун к то ве, но това не е за дъл жи телно. 4. Бор до вият днев ник тряб ва да бъде по пъл нен пре ди на ча ло то на вся ко пъ ту ва не с то вар меж ду все ки един то ва рен и раз то ва рен пункт, как то и за вся ко пъ ту ва не без то вар. 5. При то ва ре не или раз то вар ва не на сто ки на раз лич ни мес та (гру па жи) съ о т вет ни те ета пи се по соч ват в ко ло ни 1, 2, 3, 5 и 6, като се мар ки рат със знак „+“. Нап ри мер: в ко ло на 2 а) „Пун кт на на то вар ва не“ се за пис ва „Па зар джик + Плов див + Ста ра За го ра“; в ко ло на 5 „Брут но тег ло“ се за пис ва „12 + 5 + 4,5“. 6. Вся как ви ко рек ции тряб ва да се из вър ш ват така, че пър во на чал но по пъл не ни те дан ни да мо гат да бъ дат раз че те ни. 7. Ко га то едно пъ ту ва не за поч ва с едно го диш но или крат кос роч но ЕКМТ раз ре шител но, а про дъл жа ва с дру го – из да де но за след ва щия пос ле до ва те лен пе ри од, в пре воз но то сред с т во тряб ва да се съх ра ня ват и две те раз ре ши тел ни през вре ме на ця ло то пъ ту ва не, а бор до вият днев ник към раз ре ши тел но то, с ко е то прик люч ва пъ ту ва не то, тряб ва да съ дър жа ин фор ма ция за ця ло то пъ ту ва не и в ко ло на 7 „Специ а л ни бе леж ки“ тряб ва да се на пи ше но ме рът на раз ре ши тел но то, с ко е то е за поч на ло пъ ту ва не то. 8. Лис то ве те от бор до вия днев ник тряб ва да се па зят в него, до ка то сро кът на ва лидност, по со чен в ЕКМТ раз ре ши тел но то, из те че. При го диш ни те раз ре ши тел ни ко пи я та на лис то ве те се от къс ват и се из п ра щат на ком пе тен т ния ор ган в стра на та член ка, ко я то е из дал днев ни ка, в рам ки те на две сед ми ци след края на все ки ка лен да рен ме сец, а при крат кос роч ни те раз ре ши тел ни – до две сед ми ци след края на сро ка на ва лид ност. 43

44