Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

41

ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 7 Мо­дел на пър­ви­те три стра­ни­ци на бор­до­вия днев­ник Бор до ви ят днев ник е в зе лен цвят, фор мат А 4, и се от пе чат ва на ези ка, на дър жа ва та, ко я то го из да ва 42