Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2022 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Vehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 3 Пе­ча­ти, пос­та­вя­ни на раз­ре­ши­тел­ни­те Пе ча ти A, GR, H, I, RUS са в чер ве но Пе ча тът „ЕВРО III си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но 1 Пе ча тът „ЕВРО IV си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но Пе ча тът „ЕВРО V си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но Пе ча тът „ЕВРО V си гу рен“ ав то мо бил е в зе ле но Тези пе ча ти се пос та вят на стра ни ца 1 от раз ре ши тел но то, най-чес то вст ра ни от тек с та, от дясно. 1. Печатът с цифрата „III“ в центъра на разрешителни за „ЕВРО III си гур ни“ ав то мо би ли може да се прилага за преходен период от две години, т.е. до 31 декември 2015 г. 33

ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 4 Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“, „ЕEV сигурен“, „ЕВРО VI сигурен“ Свет ло зе лен фор му ляр, фор мат А4, отпечатан от двете страни на един лист 34