Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

Сертификатът

Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от ор ган или ор га ни за ция оп ре де лен и под пряк кон т рол на дър жа ва та на ре гис т ра ция за це ли те на Ди рек ти ва 2009/40/ЕО, или на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1 При е ма се, че тех ни чес ки те изис к ва ния и изис к ва ни я та за бе зо пас ност на сер ти фи ката не са спа зе ни, ако вслед с т вие на про вер ка по вре ме на пъ ту ва не то се ока же, че стойнос ти те на еми си и те, по со че ни в сер ти фи ка та, са над ви ше ни. В та ки ва слу чаи сер ти фика тът се счи та за не ва ли ден. За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръч ва „ЕВРО VI си гур ни те“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер в съ о т вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и да носи обоз на че на в бяло римска циф ра „VI“ (VI = ЕВРО VI). ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЯ ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ 1 Мо­дел на го­диш­но ЕКМТ-раз­ре­ши­тел­но Мо­дел на крат­кос­роч­но ЕКМТ-раз­ре­ши­тел­но Показан е само тек с тът на раз ре ши тел ни те, тъй като от 1 яну а ри 1998 г. за стра ни ци 1 и 2 на ЕКМТ-раз ре ши тел ни те бяха при ло же ни мер ки за си гур ност, ко и то въз п ре пят с­ т ват иден тич но то им въз п ро и з веж да не. Фор ма тът на два та вида раз ре ши тел ни е А4. Цве тът на го диш ни те раз ре ши тел ни е зе лен, а на крат кос роч ни те раз ре ши тел ни – жълт. Допълнителният лист с текста, отнасящи се до първа страница на ЕКМТ раз ре шител но то, даден на официалния език на съответните страни, различен от френски и английски език, се отпечатва на бяла хартия, размер А4, двустранен печат и се отпечатва от страните членки. 23

24