Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

2. Моторните

2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство в съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2006/20/ ЕО, или така, както е последно изменена. 3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат снаб де ни със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е последно изменена. 4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е последно изменено; или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена. 5. Пре воз ни те сред с т ва 1 тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива 2007/35/ЕО, или така, както е последно изменена. 6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) № 3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено, както и с Регламент на Комисията (ЕО) № 1266/2009, или така, както е последно изменена. 7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно изменена. 8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели (светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило № 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено. 9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 10, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/ ЕИО, изменена с Директива 2002/78/ЕО, или така, както е последно изменена. 10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така, както е последно изменена. 11. Моторните превозни средства с двигатели, работещи с природен газ или втечнен пропан-бутан (LPG) трябва да имат горивна система в съответствие с Правило № 110.00 на ИКЕ/ООН или съответно Правило № 67, Серия поправки 01, или така, както са последно изменени. 12. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така, както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13 ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези про- 1. Ремаркетата (полуремаркетата) тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01. 21

верки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/ WP.1/2001/25) или така както е последно изменено 1 . В съ о т вет с т вие с тези Ди ректи ви тех ни чес ки ят кон т рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не на сер ти фи ка та за съ о т вет с т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца 2 . Освен това, ЕКМТ раз ре ши тел ни те за „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли мо гат да се из пол з ват само от пре воз ни сред с т ва, ко и то от го ва рят на тех ни чес ки те изис к ва ния, по соче ни по-горе, и са ва лид ни само ако са прид ру же ни от пъ лен ком п лект по пъл не ни сер тифи ка ти, по соч ва щи съ о т вет с т вие с тех ни чес ки те стан дар ти и стан дар ти те за бе зо пас ност. Сер ти фи ка ти те се из гот вят на националния език или на ан г лийс ки, френ с ки или на нем с ки език. Те тряб ва да в комплект от пре во ди на най-малко два от дру ги те посочени езици (Вж. При ло же ния 4, 5 и 6). Сер ти фи ка тът от нос но шума и вред ни те еми сии (При ло же ние 4), за „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли може да бъде по пъл нен от: – компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя; – производител на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, или – комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство. В случай на „упълномощен представител“, той тряб ва да по со чи име то на про и з води те ля, от ко го то е упъл но мо щен. Сер ти фи ка тът се из да ва ед нок рат но за пре воз но то сред с т во и не се на ла га да бъде под но вя ван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са били променени. Спаз ва не то на нор ми те за бе зо пас ност за „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли тряб ва да се про ве ря ва вся ка го ди на по вре ме на за дъл жи тел ния тех ни чес ки прег лед (виж При ложе ние 6). Ми ни мал ни те изис к ва ния за безопасност са задължителни как то за пре воз ни те сред с т ва, така и за тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та). За то ва при пус ка не в дви же ние и по вре ме на за дъл жи тел ни те тех ни чес ки прег ле ди, за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та) тряб ва да се по пъл ва от де лен сер ти фи кат (виж При ло же ния 5 и 6). Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ре мар ке та та (по луре мар ке та та) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от: – компетентна служба в страната на регистрация 3 ; – производител на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, или – комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство. 1. Стойността за дим при проверка за техническа изправност не трябва да превишава 0,5 м -1 . 2. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6) 3. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени. 22