Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

3. Моторните

3. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те) и тех ни те ре мар ке та (по луре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат снаб де ни със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е последно изменена. 4. Моторните превозни средства тряб ва да раз по ла гат с ог ле да ло за обратно виждане в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена. 5. Пре воз ни те сред с т ва 1 тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива 97/28/ЕО, или така, както е последно изменена. 6. Пре воз ни те сред с т ва тряб ва да из пол з ват та хог раф в съответствие със Спогодбата AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) № 3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено, както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така, както са последно изменени. 7. Моторните превозни средства тряб ва да имат ограничител на скоростта в съответствие с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно изменена. 8. Теж ки те и дъл ги пре воз ни сред с т ва тряб ва да имат задни обозначителни табели (светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило № 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено. 9. Моторните превозни средства тряб ва да имат спирачна уредба, оборудвана с антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена. 10. Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така, както е последно изменена. 11. Моторните превозни средства с двигатели, работещи с природен газ или втечнен пропан-бутан (LPG) трябва да имат горивна система в съответствие с Правило № 110.00 на ИКЕ/ООН или съответно Правило № 67, Серия поправки 01, или така, както са последно изменени. 12. Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така, както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13 ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/WP.1/2001/25) или така както е последно изменено 2 . В съ о т вет с т вие с тези Ди рек ти ви тех ни чес ки ят кон т рол тряб ва да бъде еже го ден с цел да та та на из да ва не на сер ти фи ка та за съ о т вет с т вие да не бъде от п ре ди по ве че от 12 ме се ца 3 . За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръч ва „ЕЕV сигурните“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер в съ о т­ вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и да носи надписа „EEV“ в бяло. 1. Ремаркетата (полуремаркетата) тряб ва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01. 2. Стойността за дим при проверка за техническа изправност не трябва да превишава 0,5 м -1 . 3. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6) 19

11. Схе­ма „ЕВРО VI си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли 20 Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕВРО VI си гур ни“ са след ни те: Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва: (как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02 1 , или така както е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC, или така, както е последно изменена) – 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW – 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW – 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW. Типово одобрение на двигатели съгласно Регламент R49 ИКЕ на ООН, Серия поправки 06, или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с Директива 64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена. 2 Вред ни еми сии за двигатели със запалване от сгъстяване (дизелови) (измерени при изпитателни цикли WHSC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 06 или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с Директива 64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.) 2 – CO : 1500 mg/kWh – THC : 130 mg/kWh – NOx : 400 mg/kWh – NH 3 : 10 ppm – Твър ди час ти ци : 10 mg/kWh – Твър ди час ти ци No : 8,0x10 11 #/kWh Вред ни еми сии за двигатели със запалване от сгъстяване (дизелови) и двигатели с принудително запалване от отделен източник (свещ) (измерени при изпитателни цикли WHSC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 06 или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с Директива 64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.) 2 – CO : 4000 mg/kWh – THC 3 : 160 mg/kWh – NMHC 4 : 160 mg/kWh – CH 4 4 : 500 mg/kWh – NOx : 460 mg/kWh – NH 3 : 10 ppm – Твър ди час ти ци 3 : 10 mg/kWh – Твър ди час ти ци No 3 : 6,0x10 11 #/kWh Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност: 1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено. 1. Метод за измерване А. 2. Буква A или B или C в номера на одобрение. 3. Само за двигатели със самовъзпламеняване. 4. Само за двигатели с искрово запалване и впръскване на горивото (работещи с природен газ, втечнен пропан-бутан (LPG), петрол или етанол).

Copied successfully!