Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

Сер ти фи ка

Сер ти фи ка ти те се из гот вят на националния език или на ан г лийс ки, френ с ки или на нем с ки език. Те тряб ва да в комплект от пре во ди на най-малко два от дру ги те посочени езици (Вж. При ло же ния 4, 5 и 6). Сер ти фи ка тът от нос но шума и вред ни те еми сии (При ло же ние 4), за „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли може да бъде по пъл нен от: – компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя; – производител на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, или – комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство. В случай на „упълномощен представител“, той тряб ва да по со чи име то на про и з води те ля, от ко го то е упъл но мо щен. Сер ти фи ка тът се из да ва ед нок рат но за пре воз но то сред с т во и не се на ла га да бъде под но вя ван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са били променени. Спаз ва не то на нор ми те за бе зо пас ност за „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли тряб ва да се про ве ря ва вся ка го ди на по вре ме на за дъл жи тел ния тех ни чес ки прег лед (виж При ложе ние 6). Ми ни мал ни те изис к ва ния за безопасност са задължителни как то за пре воз ни те сред с т ва, така и за тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та). За то ва при пус ка не в дви же ние и по вре ме на за дъл жи тел ни те тех ни чес ки прег ле ди, за ре мар ке та та (по лу ре мар ке та та) тряб ва да се по пъл ва от де лен сер ти фи кат (виж При ло же ния 5 и 6). Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ре мар ке та та (по луре мар ке та та) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от: – компетентна служба в страната на регистрация 1 ; – производител на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, или – комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство. Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от ор ган или ор га ни за ция оп ре де лен и под пряк кон т рол на дър жа ва та на ре гис т ра ция за це ли те на Ди рек ти ва 2009/40/ЕО, или на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1 При е ма се, че тех ни чес ки те изис к ва ния и изис к ва ни я та за бе зо пас ност на сер ти фи ката не са спа зе ни, ако вслед с т вие на про вер ка по вре ме на пъ ту ва не то се ока же, че стойнос ти те на еми си и те, по со че ни в сер ти фи ка та, са над ви ше ни. В та ки ва слу чаи сер ти фика тът се счи та за не ва ли ден. За оп рос тя ва не и ус ко ря ва не пре ми на ва не то през гра нич ни те пун к то ве се пре по ръч ва „ЕВРО V си гур ни те“ ав то мо би ли да са мар ки ра ни от п ред с маг ни тен „знак“ или сти кер в съ о т вет с т вие с мо де ла от При ло же ние 8. Зна кът тряб ва да е в зе лен цвят, с бял кант и да носи обоз на че на в бяло римска циф ра „V“ (V = ЕВРО V). 1. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени. 17

10.(прим) Схе­ма „ЕЕV си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли 18 Внимание: В рамките на многостранните ЕКМТ квоти „EEV сигурните“ товарни автомобили се разглеждат като „ЕВРО V сигурни“ и получават ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили. В тази връзка те са обект на правила, описани в глава 10. Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕЕV сигурни“ са след ни те: Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва: (как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02 1 , или така както е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC, или така, както е последно изменена) – 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW – 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW – 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW. Вред ни еми сии за двигатели със самовъзпламеняване и двигатели с искрово запалване и впръскване на горивото (измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 04, ред С или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред С или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/EC, ред С, или така, както е последно изменена.) 1 – CO : 1,5 g/kWh – HC : 0,25 g/kWh – NOx : 2,0 g/kWh – Твър ди час ти ци : 0,02 g/kWh – Дим : 0,15 m -1 (измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 04, ред С или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред С или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/ EC, ред С, или така, както е последно изменена) 2 – СО : 3,0 gkWh – NMHC : 0,4 gkWh – СН 4 3 : 0,65 gkWh – NОx : 2,0 gkWh – Твър ди час ти ци 4 : 0,02 gkWh Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност: 1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено. 2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство в съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/ЕО, или така, както е последно изменена. 1. Метод за измерване А. 2. Буква C или H, I, J или K в номера на одобрение. 3. Само за двигатели, работещи с природен газ и втечнен пропан-бутан (LPG). 4. Не се отнася за газови двигатели.