Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

7.

7. Ану­ли­ра­не и подмяна на раз­ре­ши­тел­ни­те 7.1 ЕКМТ раз ре ши тел ни, ко и то са били от не ти или вър на ти от ти ту ля ра, мо гат да бъ дат пре и з да де ни на дру ги пре воз ва чи за ос та на лия срок на ва лид ност. В то зи слу чай раз ре ши тел но то тряб ва да се прек ра ти и за ме ни с ре зер в но раз ре ши тел но, издадено от ЕКМТ, преди да бъде пре и з да де но на дру г пре воз ва ч за ос та на лия срок на ва лид ност. 7.2 В слу чай на краж ба или за губ ва не на ЕКМТ раз ре ши тел но из да ва щи те ор га ни тряб ва да бъ дат уве до ме ни не за бав но. Това раз ре ши тел но може да бъде за ме не но с дру го за ос та на лия срок на ва лид ност. 7.3 Сек ре та ри а тът тряб ва да бъде уве до мен за но ме ра та на всич ки прек ра те ни и за мене ни, от к рад на ти те или из гу бе ни раз ре ши тел ни, как то и за но ме ра та на раз ре шител ни те, ко и то ги за ме нят, за да може да ин фор ми ра стра ни те член ки за тях. 8. Вза­и­мо­по­мощ 8.1 Стра ни те член ки си оказ ват вза и м на по мощ при при ла га не на раз по ред би те за из пол з ва не то на раз ре ши тел ни те, как то и при кон т ро ла и на ла га не то на сан к ции вслед с т вие на из вър ше ни на ру ше ния на тези раз по ред би. 8.2 Ко га то ком пе тен т ни те ор га ни на стра ни те член ки по лу чат ин фор ма ция, че при тежа тел на ЕКМТ раз ре ши тел но, из да де но в дру га стра на, е на ру шил раз по ред би те на раз ре ши тел но то, стра на та член на чи я то те ри то рия е из вър ше но на ру ше ни е то, тряб ва да ин фор ми ра Сек ре та ри а та и влас ти те на стра на та на ре гис т ра ция на превоз ва ча, с цел тези влас ти да пред п ри е мат дейс т вия за на ла га не на на ка за ния, ко и то счи тат за не о б хо ди ми (вклю чи тел но от не ма не на раз ре ши тел но то). 8.3 В рам ки те на три ме се ца след из вър ш ва не на на ру ше ни е то съ о т вет ни те влас ти тряб ва да си пре дос та вят вза и м но, включително и на Сек ре та ри а та, на лич на та ин фор ма ция и документация от нос но на ка за ни я та, на ло же ни или пред ви де ни за из вър ше но то на ру ше ние. Сек ре та ри а тът информира всички останали страни членки. 8.4 В слу чай на пов та ря щи се на ру ше ния от стра на на ня коя стра на член на ЕКМТ, участваща в системата за мно гос т ран ни те кво ти, по от но ше ние на разпо ред би те за нейното при ла га не, влас ти те ищец из гот вят до сие и го из п ра щат в Сек ре та ри а та. В тези слу чаи Гру па та по ав то мо би лен тран с порт, или евенту а л но Управителния съвет по транспорта, носи от го вор ност та за про у ч ва не на слу чая и да реши дали раз ре ши тел ни те, раз п ре де ле ни на стра на та на ру шител, да бъ дат бло ки ра ни или от не ти. 8.5 Тези процедури са минималните правила, които трябва да се използват за ефикасно управление на системата за кво тите. 11

9. Схе­ма „ЕВРО IV си­гур­ни“ ав­то­мо­би­ли Изис к ва нията за товарни ав то мо би ли „ЕВРО IV си гур ни“ са след ни те: Шу мо ви еми сии на пре воз ни те сред с т ва: (как то е за ло же но в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC, или така, както е последно изменена) – 77 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност до 75 kW – 78 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност над 75 kW и под 150 kW – 80 dB (А) за пре воз ни сред с т ва с мощ ност равна или над 150 kW. Вред ни хи ми чес ки еми сии за ди зе ло ви дви га те ли (измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ ООН, Серия поправки 03, ред B1 или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B1 или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/EC, ред B1, или така, както е последно изменена.) 1 – CO : 1,5 g/kWh – HC : 0,46 g/kWh – NOx : 3,5 g/kWh – Твър ди час ти ци : 0,02 g/kWh. – Дим : 0,5 m -1 (измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 03, ред B1 или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B1 или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/EC, ред B1, или така, както е последно изменена) 1 – СО : 4,00 gkWh – NMHC : 0,55 gkWh – СН 4 2 : 1,1 gkWh – NОx : 3,5 gkWh – Твър ди час ти ци 3 : 0,03 gkWh Ми ни мал ни изис к ва ния по от но ше ние на тех ни чес ки нор ми и бе зо пас ност: 1. Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено. 2. Моторните превозни средства (с из к лю че ние на вле ка чи те на по лу ре мар ке та) и тех ни те ре мар ке та (по лу ре мар ке та), съг лас но спо ме на ти те по-горе оп ре де ле ния, тряб ва да бъ дат обо руд ва ни със задно нискоразположено защитно устройство в съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/ ЕО, или така, както е последно изменена. 1. Буква В1 или B или C в номера на одобрение. 2. Само за двигатели, работещи с природен газ. 3. Не се отнася за двигатели, работещи с природен газ, стъпка А и В1. 12