Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

5. Бор­до­ви

5. Бор­до­ви днев­ник 5.1 Ти ту ля рът на ЕКМТ раз ре ши тел но тряб ва да води бор до ви днев ник (При ло жение 7). 5.2 Вся ка стра на тряб ва да от пе ча та на соб с т ве ния си език тол ко ва бор до ви днев ни ци, кол ко то са не о б хо ди ми за из пол з ва не то на го диш ни или крат кос роч ни раз ре шител ни. Обик но ве но бор до ви днев ни ци с 5 са мо ко пи ра щи се и но ме ри ра ни стра ници прид ру жа ват крат кос роч ните раз ре ши тел ни. Пре по ръч ва се пе ча та не на 52 са мо ко пи ра щи се и но ме ри ра ни стра ни ци за го диш ни днев ни ци, от го ва ря щи на 52 сед ми ци в го ди на та. 5.3 Днев ни кът се издава на име то на пре воз ва ча и не може да бъде пре о т с тъп ван. 5.4 Но ме ра та на бор до ви те днев ни ци тряб ва да съ о т вет с т ват на но ме ра та на раз ре шител ни те, към ко и то се от на сят, като при не о б хо ди мост се включ ва и до пъл ни те лен под но мер, тъй като за за поч ва не то на нов бор до ви днев ник се изис к ва ста рият да бъде из ця ло за пъл нен. Ако няма та ко ва съ о т вет с т вие, са мо то ЕКМТ раз ре ши телно може да се смя та за не ва лид но. 5.5 Записът на извършените транспортни операции трябва да показва в хронологичен ред всяко пътуване с товар между пункта на натоварване и пункта на разтоварване, също така и всеки празен курс с гранично преминаване. Транзитните пунктове също могат да бъдат описвани, но това не е задължително. 5.6 Бор до вият днев ник тряб ва да бъде по пъл нен пре ди на ча ло то на вся ко пъ ту ва не със сто ка меж ду все ки един то ва рен и раз то ва рен пункт, как то и за вся ко пъ ту ва не без то вар. 5.7 При то ва ре не или раз то вар ва не на сто ки на раз лич ни мес та (гру па жи) съ о т вет ни те ета пи се по соч ват в ко ло ни 1, 2, 3, 5 и 6, като се мар ки рат със знак „+“. Нап ри мер: в ко ло на 2 а) „Пун кт на на то вар ва не“ се за пис ва „Па зар джик + Плов див + Ста ра За го ра“; в ко ло на 5 „Брут но тег ло“ се за пис ва „12 + 5 + 5“. 5.8 Вся как ви ко рек ции тряб ва да се из вър ш ват така, че пър во на чал но по пъл не ни те дан ни да мо гат да бъ дат раз че те ни. 5.9 Ком пе тен т ни те кон т рол ни слу жи те ли не могат да изискват в бордовия дневник да има печати от всички транзитни страни, но имат пра во да под пе чат ват днев ни ка след всяка проверка. Превозвачът, който използва ЕКМТ раз ре ши тел но, не е длъжен да има в бордовия дневник печати от всички транзитни страни. 5.10 В случаите, посочени в т. 4.8, бордовият дневник към разрешителното, с което е завършило пътуването трябва да съдържа информация за цялото пътуване и в ко лона 7 „Спе ци а л ни бе леж ки“ тряб ва да се на пи ше но ме рът на раз ре ши тел но то, с ко е то е за поч на ло пъ ту ва не то. 5.11 ЕКМТ-раз ре ши тел ното, бордовият дневник и съ о т вет ният сер ти фи кат за „ЕВРО IV си гур ен“, „ЕВРО V си гур ен“, „EEV си гур ен“ 1 или „ЕВРО VI си гур ен“ товарен ав то мо бил тряб ва да се съх ра ня ват в превозното средство и да се пре доста вя т за кон т рол на ком пе тен т ни те кон т рол ни слу жи те ли при по и с к ва не. Съ щи те кон т ролни ор га ни имат пра во да под пе чат ват днев ни ка. 1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните ЕКМТ квоти като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни за „EEV сигурни“ товарни автомобили ще се приравняват с ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили. 9

5.12 Прик лю че ни те лис то ве тряб ва да се па зят в бор до вия днев ник, до ка то сро кът на ва лид ност, по со чен в раз ре ши тел но то, из те че. При го диш ни те раз ре ши тел ни ко пия та на лис то ве те се от къс ват и се из п ра щат на ком пе тен т ния ор ган в рам ки те на две сед ми ци след края на все ки ка лен да рен ме сец, а при крат кос роч ни те раз ре ши тел ни – до две сед ми ци след края на сро ка на ва лид ност. 5.13 Компетентните органи трябва да съхраняват прик лю че ни те лис то ве от бор до вите днев ници през следващата календарна година след приключването им. 5.14 Така по лу че на та ин фор ма ция слу жи само за контрол от нос но из пол з ва не то на разре ши тел ни те. Съ ща та не може да се из пол з ва за да нъч ни цели или за пре да ва не на ин фор ма ция от ли чен ха рак тер. 6. Ва­лид­ност и от­не­ма­не на раз­ре­ши­тел­ни­те 6.1 Раз ре ши тел ни те се смятат за не ва лид ни, ако след ни те за дъл жи тел ни за пи си не са чет ли во на не се ни: – името или търговското наименование и пълния адрес на транспортната фирма, – под пис и пе чат на ор га на, из дал раз ре ши тел но то, – датите, на които срокът на валидност на раз ре ши тел но то започва и свършва, – дата на из да ва не на раз ре ши тел но то. 6.2 ЕКМТ раз ре ши тел ни, които са били изгубени и заменени, не са валидни повече, дори и ако бъдат намерени. Използването на такива разрешителни едновременно с издадените като замяна трябва да се санкционира чрез отнемане от компетентния орган и на двете разрешителни. 6.3 Раз ре ши тел ни те се смятат за не ва лид ни, ко гато не са в комплект с над леж но офор мени днев ни ци и ва лид ни сер ти фи ка ти за „ЕВРО IV си гур ни“ или „ЕВРО V си гур ни“ или „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли, ко га то се от на ся за съответните раз ре ши тел ни 1 . 6.4 Камиони от по-висока категория (например „ЕВРО V си гур ни“) могат да използват ЕКМТ раз ре ши тел ни от по-ниска категория (например „ЕВРО V си гур ни“). Обратното не е разрешено. 6.5 ЕКМТ раз ре ши тел ните се смятат за не ва лид ни също и ако при из вър ш ва не на кон т­ рол на мяс то по ка за те ли те на еми си и те и изискванията за бе зо пас ност та не от го ва рят на за ло же ни те. 6.6 Из да ва щи те влас ти трябва да от не мат раз ре ши тел ни те в слу чай на се ри о з ни или повтор ни на ру ше ния при използването на ЕКМТ раз ре ши тел ните или при извършване на социално-осигурителни или пътнотранспортни нарушения, или в слу чаи на не е фектив но из пол з ва не, или из пол з ва не само за пов та ря щи се тран с пор т ни опе ра ции. 6.7 Eдинствено в случай на използване на ЕКМТ раз ре ши тел но, обявено за изгубено или откраднато, или използвано от превозвач, различен от този, на когото е предоставено, или в случай на фалшиви или остарели сертификати, то може да се отнеме веднага. Копие или – ако не е необходима за националните процедури – оригиналното раз реши тел но или сертификат и съответната информация се предават на компетентния орган в страната на превозвача по регистрация без по-нататъшно забавяне (в рамките на 30 дни 2 ). 6.8 В слу ча и те, ко га то са из вър ше ни пов тор ни на ру ше ния от пре воз вач, при те жа ващ ЕКМТ раз ре ши тел ни, или този пре воз вач е фал ши фи ци рал ка къв то и да е до ку мент, свър зан с из пол з ва не то на ЕКМТ раз ре ши тел ни, на този пре воз вач се от не ма пра во то да пол з ва ЕКМТ раз ре ши тел ни най-мал ко за две го ди ни. 1. Сертификати, съответстващи на „EEV сигурни“ МПС може да бъдат използвани с разрешителните от категория „ЕВРО V сигурни“ (или, по-ниска, т.е. „ЕВРО IV сигурни“). Сертификати, съответстващи на категория „ЕВРО III сигурни“ може да се прилагат в рамките на многостранната квота за преходен период от две години, т.е. до 31 декември 2015. 2. Италия има ре зер ви по срока от 30 дни. 10