Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Commercialvehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

Те ри то ри а

Те ри то ри а л ни ог ра ни че ния 3.12 Ня кои раз ре ши тел ни, мар ки ра ни с чер вен пе чат, не мо гат да се из пол з ват на те рито ри и те на оп ре де ле ни стра ни член ки. Например раз ре ши тел ни с кода на Австрия или Гърция или Унгария или Италия (вж. При ло же ние 3) не са валидни на територията на съответната страна членка (-и). 3.13 Крат кос роч ни те раз ре ши тел ни не са ва лид ни за те ри то ри я та на Ав с т рия. Тех ни чес ки ог ра ни че ния 3.14 Ня кои раз ре ши тел ни мо гат да се из пол з ват само за пре во зи с пре воз ни сред с т ва, наречени както следва: 3.14.1 „ЕВРО IV си гур ни“ ав то мо би ли (вж. Раз дел 9 за схе ма та „ЕВРО IV си гур ни“ ав то мо би ли), в който случай раз ре ши тел ните са мар ки ра ни със спе ци а лен зе лен пе чат с цифрата „IV“ в средата (виж Приложение 3); 3.14.2 „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли (вж. Раз дел 10 за схе ма та „ЕВРО V си гур ни“ ав то мо би ли), в който случай раз ре ши тел ните са мар ки ра ни със спе ци а лен зе лен пе чат с цифрата „V“ в средата (виж Приложение 3); 3.14.3 „ЕВРО VI си гур ни“ ав то мо би ли (вж. Раз дел 11 за схе ма та „ЕВРО VI си гурни“ ав то мо би ли), в който случай раз ре ши тел ните са мар ки ра ни със спе ци а­ лен зе лен пе чат с цифрата „VI“ в средата (виж Приложение 3) 1 . 3.15 За да се удос то ве ри фак тът, че зав ръ ща не то в стра на та на ре гис т ра ция е из вър шено в рам ки те на тран зит но пъ ту ва не, во да чът тряб ва да за пи ше глав на бук ва „Т“ в ко лон ка та „Спе ци а л ни бе леж ки“ на съ о т вет ния ред за да де на та тран с пор т на опера ция, как то и вре ме то и мяс то то на вли за не на пре воз но то сред с т во на те ри то рия та на стра на та на ре гис т ра ция. 3.16 От 1 яну а ри 2006 г. ЕКМТ раз ре ши тел ни те позволяват тран с пор т ни опе ра ции при след ни те ус ло вия: – след първото пътуване с товар между страната на регистрация (член на ЕКМТ) и друга страна член на ЕКМТ превозвачът може да извърши най-много 3 (три) превоза с товар, при които не се връща в страната на регистрация, – след тези най-много 3 (три) превоза с товар превозното средство, със или без товар, трябва да се върне в страната на регистрация. Праз ни кур со ве из вън стра на та на регистрация не се броят, тъй като не се смя тат за тран с пор т на опе ра ция. За връ ща не се приема пъ ту ва не със или без то вар до стра на та на ре гис т ра ция или тран зит но пре ми на ва не през нея. 3.17 Пре воз вач не може да бъде сан к ци о ни ран два пъти за едно и също на ру ше ние. За да се из бег не пов тор но сан к ци о ни ра не за един и същи слу чай за нес паз ва не на ог ра ни че ни е то за 3 кур са с то вар, как то е де фи ни ра но в т. 3.16, кон т рол ни те ор гани на стра на та член, от к ри ли и сан к ци о ни ра щи слу чая, тряб ва да за пи шат в ко лона та „Спе ци а л ни бе леж ки“ на бор до вия днев ник броя на про ве ре ни те кур со ве, при ко и то е нас тъ пи ло на ру ше ни е то (нап ри мер: „3+1“), как то и да та та на про вер ка та и да пос та вят пе чат на съ о т вет ния кон т ро лен ор ган. След сан к ци о ни ра не то превоз но то сред с т во на ру ши тел тряб ва да се за вър не в стра на та на ре гис т ра ция възмож но най-бър зо. В този слу чай до пъл ни тел на тран с пор т на опе ра ция пред с тав лява ново на ру ше ние. 1. Спе ци а лен зе лен пе чат с цифрата „III“ в центъра (вж. Приложение 3), на разрешителни за „ЕВРО III си гур ни“ ав то мо би ли може да се прилага за преходен период от две години, т.е. до 31 декември 2015 г. 7

4. Из­пол­з­ва­не на ЕКМТ раз­ре­ши­тел­ни­те 4.1 Вся ко раз ре ши тел но може да бъде из пол з ва но само с едно пре воз но сред с т во в даден момент. То тряб ва да се на ми ра на борда на превозното средство от мо мента на то ва ре не до раз то вар ва не то, ко га то се из вър ш ва пре воз на сто ки, и през ця ло то вре ме, ко га то се из вър ш ва пра зен курс, който предхожда или следва пътуване с товар. 4.2 Страната, в която се товари пре воз но сред с т во, може да бъде различна от страната, от която произхождат стоките, които се товарят. 4.3 ЕКМТ раз ре ши тел ното не дава право да се извършва каботаж. 4.4 ЕКМТ раз ре ши тел ното не ос во бож да ва пре воз ва ча от изис к ва ни я та, от на ся щи се до ко е то и да е дру го раз ре ши тел но за пре воз на нес тан дар т ни то ва ри по от но шение на раз мер, тег ло или за спе ци фич ни ка те го рии то ва ри (нап ри мер опас ни то вари). 4.5 Вся ко ЕКМТ раз ре ши тел но може да се из пол з ва от тран с пор т ната фирма, на ко е­ то е било из да де но, за пре воз но сред с т во под наем или взе то на ли зинг без во дач. Пре воз но то сред с т во тряб ва да е на раз по ло же ние само на пред п ри я ти е то, ко е то го е взе ло под наем с до го вор, и тряб ва да се уп рав ля ва от пер со на ла на съ що то пред п ри я тие. В този слу чай след ни те до ку мен ти след ва да съп ро вож дат пре возно то сред с т во: 4.5.1 до го вор за наем или ли зинг или за ве ре на из вад ка от него, в ко я то се по сочват име то на от да ва щия в ли зинг, име то на пол з ва щия ли зин га, да та та на със та вя не и ва лид ност та на до го во ра, как то и иден ти фи ка ци о нен но мер на пре воз но то сред с т во (VIN); 4.5.2 ко га то во да чът не е ли це то, на е ло пре воз но то сред с т во, до го вор за наз наче ние на во да ча или за ве ре на из вад ка от него, в ко я то се по соч ват име то на ра бо то да те ля, име то на ра бот ни ка, да та та на със та вя не на до го во ра за наз на че ние и сро кът му на ва лид ност или пос ле ден фиш за зап ла ща не. При не о б хо ди мост ек ви ва лен т ни до ку мен ти, из да де ни от ком пе тен т ни те влас ти на стра на член, мо гат да слу жат за за мес ти те ли на по со че ни те по-горе до ку мен ти. Тези документи трябва да бъдат съпроводени с превод на английски, френски или немски език. 4.6 ЕКМТ раз ре ши тел ни те не мо гат да бъ дат пре о т с тъп ва ни от една тран с пор т на фирма на дру га. 4.7 Име то на тран с пор т ната фирма, ко е то фи гу ри ра на пър ва та стра ни ца на раз ре шител но то, тряб ва да съ о т вет с т ва на име то на из пол з ва щия пре воз но то сред с т во. 4.8 Когато едно пътуване започва с едно годишно или краткосрочно раз ре ши тел но, а завършва с друго, важащо за следващия период от време, и двете разрешителни трябва да се намират на борда на пре воз но то сред с т во от началото до края на пътуването. 4.9 ЕКМТ раз ре ши тел ни те, бор до ви те днев ни ци и съ о т вет ни те сер ти фи ка ти, ко и то са не о б хо ди ми за тях но то из пол з ва не, не тряб ва да бъ дат ла ми ни ра ни или за щи та вани до пъл ни тел но по на чин, кой то да не поз во ля ва фи зи чес кия дос тъп до тях. 8