Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 7 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Freight
 • Distribution
 • Warehousing
 • Forwarding
 • Transport
 • Ford
 • Stamh
 • Fontys
 • Tourneo
 • Baoli
 • Transit
 • Logistics
Четете в броя: * За нас няма невъзможни неща в професията, стига да решим в коя ниша ще влезем - смята Николай Божилов, създателят на Юнимастърс, която тази година празнува 30 години от основаването си. . * Кой има шанс да бъде финансиран по Механизма за справедлив преход и Плана за възстановяване на ЕС? * АРИЕТЕ Логистикс произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия за международните пазари. * и още...

34 ФИНАНСИ

34 ФИНАНСИ ВИЗИТНА КАРТИЧКА Владимир Данаилов поема поста изпълнителен директор на ФнФ в средата на юни 2020 г. Присъединява се към екипа на дружеството в период, в който се адаптират финансови инструменти в отговор на предизвикателствата от пандемията COVID-19. Той има богат опит в публичния и частния сектор в страната и чужбина. Оглавявал е Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Преди да се поеме оперативното ръководство на ФнФ, е заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ към Столична община. – Какви са критериите, на които трябва да отговарят МСП, за да се възползват от новия гаранционен продукт? – Практически почти всички малки и средни предприятия са допустими. Има съвсем малко ограничения, които са свързани с европейските регламенти. Те се отнасят основно за земеделските производители, финансови институции и няколко специфични сектора. Целта е кредитите да бъдат предоставени без допълнителни административни тежести при възможно най-облекчени условия. Предприятията ще могат да кандидатстват в избраната от тях банка партньор, като приложат всички документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Банките ще одобряват и управляват кредитите по своите правила, но облекчени специално за програмата. – Каква ще е подкрепата за иновативните и стартиращите фирми? – Иновативните компании са сърцето на икономическия растеж и могат да преобразят имиджа на България. От друга страна, това е и сегментът, който се влияе изключително от динамиката в икономиката. Затова подкрепата за тях е изключително важна. Вече имаме действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива, създадени от уязвими групи. Ресурсът за тази мярка е общо 24 млн. лв. Размерът на финансирането е до 50 хил. лв. за инвестиционни и оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до максимум 10 години. Фирмите могат да кандидатстват пред три финансови посредници. Имаме също инструмент, предназначен за подкрепа на иновационни компании особено в ключови сфери като дигитализацията, био- и нанотехнологиите, мехатрониката и роботиката, финтех, чистите и информационните технологии и др. Тук ресурсът е по линията на дяловите инструменти и е в размер на 150 млн. лв. Голяма част от него вече е достъпна за стартъпите и иновативните компании чрез четири инвестиционни фонда – „Иновейшън акселерейтър България“, „Витоша венчър партнърс“, „Ню вижън 3“ и „Морнингсайд хил“. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Наред с финансирането чрез дяловите инструменти, насочени към стартиращи предприятия, нашите финансови постредници предоставят също менторска и стратегическа подкрепа на компаниите. Подкрепата за такъв тип иновативни компании е един от най-вълнуващите аспекти в нашата работа. Развитието през последните 10 – 15 години в сферата на високите технологии направи така, че в момента да имаме едни много добри предпоставки България да се превърне в следващия технологичен хъб на Европа. През последните 7 години българската икономика започна да се променя от аутсорсинг в такава, която създава продукти с висока добавена стойност. 34 7 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ФИНАНСИ 35 «Вече имаме действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива, създадени от уязвими групи.» – Какви проекти на частни дружества, свързани с транспорта и логистиката, могат да получат финансиране? – Има поне три опции за компаниите, които оперират в сектор транспорт и логистика. Първо, това е Фондът за градско развитие (ФГР), който е един от най-добре работещите ни инструменти и действа от близо 2 години. Със средствата на ФГР се предоставят заеми с вградени гаранции. Финансовият инструмент е насочен към 39 български общини и към публични и частни проекти за градско развитие, включително за подобряване на общинската транспортна инфраструктура и развитие на икономическите зони в съответните градове. Всяка инвестиция на логистична компания, която попада в плановете за развитие на тези 39 общини, може да бъде допустима за финансиране. Посредниците, които управляват средствата за ФГР, са три – Фонд „Север“, Фонд „Юг“ и Фонд „София“. Ресурсът, насочен към тях, е в размер на 353,3 млн. лв., включително за гаранции. Посредниците имат ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс в размер над 220 млн. лв. По този начин до крайните получатели ще достигнат близо 550 млн. лв. В Габрово, Враца и Ямбол вече има реализирани проекти, свързани с изграждането на складови бази, производствени халета, подобряване на инфраструктура, спомагаща за по-добра транспортна връзка. Втората опция е новият гаранционен продукт, който ще заработи в началото на есента. Третата опция е за най-иновативните компании, които разработват технологични решения за сектор транспорт и логистика – чрез дялово финансиране. – Как ще изглеждат финансовите инструменти в новия програмен период 2021 – 2027 г.? – През следващия програмен период 2021 – 2027 г. финансовите инструменти ще имат все по-голямо поле на приложение. От една страна, ресурсът ще бъде с увеличен размер, от друга – индустриите, в които финансовите инструменти ще намират приложение, ще са повече. За в бъдеще планираме да структурираме инструменти, които ще са свързани с образованието, науката, високите технологии, зелената индустрия и човешките ресурси. Така наречената Зелена сделка, върху която Европейската комисия поставя акцент през следващия оперативен период, предполага инициативи, свързани с климатичните промени. Тази динамика неминуемо ще се отрази както на целите, така и на характеристиките на финансовите инструменти през следващия програмен период. Нарастваща част от финансирането ще бъде насочена през финансови инструменти, а ФнФ ще има задачата да ги структурира. – Какви цели си поставяте като изпълнителен директор на дружеството? – Целите ми са свързани, от една страна, със структуриране на финансовите инструменти по найдобрия начин, така че да максимизираме положителния ефект от тях върху пазара и крайните получатели, които могат да се възползват от финансиране. Другата ми цел е свързана с по-широко популяризиране на ползите от финансовите инструменти. В България те не са много добре разбрани както от финансовия, така и от частния сектор. Да поддържаме добра връзка с бизнес екосистемата и с финансовите посредници, това също е сред нашите основни цели и моя като изпълнителен директор. Гена ЦВЕТАНОВА ФНФ УПРАВЛЯВА РЕСУРС ОТ 1,2 МЛРД. ЛВ. Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, известен като Фонд на фондовете, е публично държавно дружество, създадено през октомври 2015 г. Работи от началото на 2016 г. Основната му дейност е свързана със структурирането и управлението на финансови инструменти, които са съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Финансовите инструменти представляват специализирани схеми за финансиране, в които дружеството предоставя публични средства на различни целеви групи крайни получатели чрез финансови посредници и банки под формата на кредити, гаранции, дялови и квазидялови инвестиции. Фондът на фондовете разполага с ресурс от над 1,2 млрд. лева, а 2014 – 2020 г. е вторият програмен период, през който част от средствата се отпускат чрез финансови инструменти. СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2020 35

Copied successfully!