Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 7 / 2020

  • Text
  • Supplychain
  • Freight
  • Distribution
  • Warehousing
  • Forwarding
  • Transport
  • Ford
  • Stamh
  • Fontys
  • Tourneo
  • Baoli
  • Transit
  • Logistics
Четете в броя: * За нас няма невъзможни неща в професията, стига да решим в коя ниша ще влезем - смята Николай Божилов, създателят на Юнимастърс, която тази година празнува 30 години от основаването си. . * Кой има шанс да бъде финансиран по Механизма за справедлив преход и Плана за възстановяване на ЕС? * АРИЕТЕ Логистикс произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия за международните пазари. * и още...

28 ФИНАНСИ

28 ФИНАНСИ Подкрепяме проекти, които ще укрепят европейската икономика Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка Какви са ролята и помощта, които може да окаже на фирмите Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) при кандидатстване по европроектите? Кой има шанс да бъде финансиран по Механизма за справедлив преход (МСП) и Плана за възстановяване на ЕС? По какви проекти ще се дава европейско финансиране в сектора на транспорта и логистиката? По тези и други въпроси за финансиране по новите европрограми разговаряме с Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ с ресор „Транспорт и транспортна политика“. – Г-жо Павлова, как Европейската инвестиционна банка ще подкрепи публичните инвестиции на държавите членки (в частност България) по бъдещата кохезионна политика на ЕС чрез Механизма за справедлив преход? – Преходът към климатична неутралност създава своеобразни възможности, но и предизвикателства за регионите в преход. Това касае секторите и регионите и в България. Освен възможности има и много предизвикателства по отношение на приспособяването ни към този климатичен преход. Как да помогнем на най-засегнатите райони да се справят със социалните и икономическите последици от него? Механизмът за справедлив преход, предложен от Европейската комисия, има изключително важно значение, като ЕИБ играе много важна роля в неговото реализиране. Механизмът за справедлив преход се състои от 3 стълба. Първият е т.нар. Фонд за справедлив преход, който е насочен към държавите членки. По него ЕИБ може да ги подпомогне в случай на необходимост за покриване на националното съфинансиране, което е необходимо, за да получат държавите безвъзмездно финансиране за справяне със социалноикономическите проблеми, породени от прехода към нисковъглеродна икономика. Средствата от този фонд ще бъдат използвани за смекчаване на социално-икономическите последствия от „зеления“ преход в найзасегнатите региони чрез подкрепа за преквалификация на работната ръка, например за подпомагане на МСП при създаването на нови стопански възможности и разнообразяване на икономическата дейност в цялост, инвестиране в бъдещето на най-засегнатите региони. Вторият стълб на МСП е т.нар. Схема за справедлив преход по линията на Invest EU. Това са инвестиции на принципа на финансовите инструменти, с които се реализират проекти в подкрепа на малки и средни предприятия, свързани с енергийна ефективност, отоплителни системи, възобновяеми източници на енергия и др. Например по тази схема на територията на Маришкия басейн могат да се реализират индустриални зони, в които да се оформят клъстерни производства за технологии, като вятърна, соларна енергия, соларни панели, електромобили и друг вид екотехнология. Що се отнася до механизма за публичния сектор – т.нар. трети стълб, безвъзмездният компонент на ме- 28 7 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ФИНАНСИ 29 «Като вицепрезидент на ЕИБ с ресор „Транспорт и транспортна политика“ мога да потвърдя, че транспортът е изключително важен приоритет за нас.» ханизма ще бъде управляван пряко от Европейската комисия, а кредитният компонент ще бъде предоставен от Европейската инвестиционна банка в съответствие с правилата, политиката и процедурите на банката. Самото изпълнение ще става чрез единствена покана за участие и гарантиран лесен достъп на едно гише. За осигуряване на достъп до механизма безвъзмездното финансиране ще бъде предоставяно на отговарящи на условията проекти в държавите членки посредством национални пакети, които ще бъдат заделени до декември 2024 г. След тази дата средствата ще бъдат на разположение на ниво ЕС, за да се осигури пълноценна работа на механизма. Той ще влезе в действие след подписване на административно споразумение между Комисията и Европейската инвестиционна банка. Механизмът за справедлив преход, в който ЕИБ участва и в трите му стълба, е само част от общопредложения инвестиционен план на европейската Зелена сделка (или Зелен пакт). Като климатичната банка на Европа, ЕИБ има възможност да предостави допълнително финансиране за подкрепа на инвестиции във възобновяеми източници във всякакъв вид инфраструктура – публична и частна, в подкрепа на прехода на икономиката към нисковъглеродна и неутрална икономика като цяло. Тези мерки за подкрепа на инфраструктурата вървят ръка за ръка с т.нар. меки мерки – подкрепа за преквалификация на работна ръка, за разнообразяване на икономическата дейност намалките и средните предприятия и др. – Каква финансова подкрепа могат да получат българските частни дружества, включително тези от логистичния сектор, по програмата Invest EU и каква ще е ролята на ЕИБ при инвестирането на тези средства? Към какви приоритетни проекти ще бъдат насочени тези средства? – Invest EU в своята цялост е доста мащабен инструмент, въпреки че след последните преговори размерът на рамката беше намален спрямо първоначалния размер. По тази програма могат да получат подкрепа и публичният, и частният сектор – всички, които отговорят на критериите на финансиране в различните индустрии, включително логистиката. Когато говорим за прехода към нисковъглеродна икономика, приоритет са секторите, регионите или общностите, които ще бъдат най-много засегнати от преструктурирането. Искам да подчертая, че има една съществена промяна при нашето финансиране. Досега банката финансираше до 50% от разходите на проектите, а вече ще можем да кредитираме до 75% от допустимите разходи в публичния сектор за нови енергийни инвестиции – например проекти за енергийна ефективност, инвестиции във възобновяеми източници, електропреносни мрежи и др. Това е целево за България и останалите държави, които са бенефициенти на Модернизационния фонд на ЕС и имат нужда от целенасочена подкрепа в инвестициите при прехода към нисковъглеродна икономика. Подобни проекти ще могат да ползват както консултантска помощ от ЕИБ, така и финансова. СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2020 29

Copied successfully!