Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 6 / 2020

 • Text
 • Forwarding
 • Supplychain
 • Distribution
 • Warehousing
 • Transport
 • Shipping
 • Maersk
 • Schenker
 • Pallets
 • Volkswagen
 • Freighttech
 • Bulgaria
 • Logistics
 • Caddy
 • Epal
Четете в броя: * Качеството на палетите EPAL е гаранция за сигурност в логистиката. * Електронната товарителница: критични точки и въпросителни. * FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа. * Оригиналните продукти изискват майсторски решения. * Пет подхода за дигитализиране на логистиката. * и още...

38

38 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС Поколението Z и новите бизнес модели са голямо предизвикателство Доцент д-р инж. Христо Спасов, зам.-ректор по учебна дейност и академичен състав в УТХ – Пловдив Единственото у нас и на Балканския полуостров висше учебно заведение за подготовка на инженери и технолози за хранителната индустрия се намира в Пловдив. Практиките на студентите, обучаващи се в редица специалности, започват още от първи курс. Успя ли COVID-19 да постави на пауза стажовете в предприятията, за сътрудничеството с Клъстер Тракия икономическа зона (КТИЗ) и за предизвикателствата при обучаването на Z поколението, разказва доц. д-р инж. Христо Спасов, зам.-ректор по учебна дейност и академичен състав в Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив. ВИЗИТНА КАРТИЧКА Доцент д-р инж. Христо Спасов е заместникректор по учебна дейност и академичен състав в УХТ – Пловдив. Той е и възпитаник на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (понастоящем УХТ). Специализира технология на микробиологичните и ферментационни продукти, технология на виното и високоалкохолните напитки с квалификация инженер-технолог. Присъединява се към академичния състав на университета преди 26 години, а от 2012 г. поема ръководството на катедра „Технология на виното и пивото“. са прилагат нетрадиционни методи на обучение. Ноухауто на преподавателския ни състав е в обхвата на цялата производствена верига – от окачествяване на дадена суровина и формулиране на изискванията към нея, през технологичните процеси на преработка, до производството и окачествяването на крайните продукти в отделните браншове. – Доц. Спасов, как УХТ – Пловдив логистично се подготвя за промените в производствения сектор и веригите на доставки? – Непрекъснато обновяваме учебните планове и програми, като си партнираме с бизнеса, за да подготвим кадри, притежаващи търсените от компаниите умения. Подкрепяме творческата, научната и проектната активност, а преподавателите ни имат свободата – Как организирахте процеса на обучение в университета през тази година и какви промени планирате? – Променяхме и актуализирахме отделни елементи в движение и за броени дни през март стартирахме онлайн обучение. Провеждахме лекции и семинарни занятия във виртуални зали. Занимавахме се с преобразуване на изделия и управление на материалните запаси, складиране, етикетиране, с бранд мениджмънт. Оставаше време за онлайн ролеви игри за 38 6 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС 39 ПАРТНЬОРСТВО С НАД 40 ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТА УХТ – Пловдив поддържа партньорски отношения с 40 чуждестранни университета. Работи се по стартирането на обучение по ключовата магистърска програма Master of Science of Wine Management със съдействието на Международната организация по лозата и виното (OIV). В средата на юни тази година генералният директор Пау Рока потвърди готовността на организацията да сътрудничи с университета. Така той ще бъде третият в света след Калифорнийския в Дейвис (САЩ) и университета в Монпелие (Франция), където ще се подготвят кадри по програмата за винарския сектор. През юни бе сключен и меморандум за сътрудничество с университета в Бон (Германия) в областта на науката и образованието. решаване на реални казуси при стартиране на собствено предприятие, за управление на складови стопанства при състезателни условия в часовете по стратегически мениджмънт. Организирахме и уебинари по предприемачество с участието на водещи специалисти в областта на рисковия капитал и новостартирали иновативни предприятия, както и с експерти от Българската търговско-промишлена палата. Предприехме действия за увеличаване на университетските ресурси за електронно обучение, за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания. Предвиждаме внедряване на нова платформа за електронно обучение, която ще създаде по-добри условия за работа и ще реши някои от проблемите на използваните досега електронни бази. – Как протекоха задължителните студентски практики в предприятия от началото на тази година? – Заложените през тази година учебни практики в предприятията бяха отложени поради въведеното извънредно положение в България. Те ще бъдат осъществени присъствено в следващата учебна година. През есента на 2019 г. успяхме да проведем част от планираните практики. Различното при нас е, че в редица специалности практиката започва още от първи курс, с началото на обучението на студентите. Това е подходът ни, за да въведем студентите плавно в реалната среда на производствата, в организацията на една фирма и в задачите, които трябва да решава един специалист. – УХТ – Пловдив наскоро стана асоцииран член на КТИЗ. Как това обединяване помага за ползотворна връзка между бизнеса и образованието? – В Тракия икономическа зона се намират едни от най-големите компании в България, които непрекъснато предлагат стипендии и стажове на нашите студенти, а след завършването им намират добра реализация в тях. Сътрудничим си още с откриването през миналата година на Центъра за професионално обучение, част от ТИЗ. Специалисти от техническия факултет на университета ни разработиха програмите, които се прилагат в обучителния център. Преподаватели и докторанти от УХТ са и лектори в центъра. Подготвяме работници от различни заводи в зоната, ученици и студенти. Капацитетът е над 1200 обучени годишно. Сред основните изисквания на бизнеса е използването на интерактивни презентации при представяне на учебния материал, както и на самостоятелна работа по задачи, обсъждане, беседа, дискусия, разработка на сценарии, групови техники за работа, дебат и др. Индустриална апаратура и индивидуални трейнинг-стендове, осигурени в центъра, се използват за практическото обучение. – Кое е най-важното, което студентите трябва да запомнят от тази икономическа криза и влиянието є върху веригите на снабдяване на хранителни суровини и продукти? – Икономическата криза на практика показа колко стабилна е хранителната индустрия. Като преподаватели нашият стремеж беше да насочим вниманието към няколко важни теми. Първо, постоянно да се гради доверие и да се търсят партньори, особено когато се говори за устойчиви хранителни системи. Второ, кризата обвързва необходимостта от ефективно производство с нарастващ интерес към стартиращи предприятия в областта на автоматизацията, роботизацията, изкуствения интелект. Променят се бизнес моделите, включително логистичните. Затова говорим за софтуер за складови стопанства, за облачни приложения и минимизиране на разходите, за поръчки в точното време, за смарт предприятия и складове. Трето, препроектира се процесната архитектура на веригата доставчик – входящи ресурси – вътрешни производствени процеси – изход от предприятието. Оттам връзката с посредници, дистрибуторски мрежи, канали за доставки до крайния потребител. – Какво трябва да вземат под внимание преподавателите при обучението на дигиталните младежи? – Истина е, че поколението, което сега обучаваме, поставя много предизвикателства към нас като преподаватели. Склонността на сегашните студенти да общуват чрез електронни средства, дори да предпочитат това пред реалния контакт, стремежът им да възприемат и усвояват информация предимно от електронни източници променя условията на обучение. Интегрираното електронно обучение, използването на платформи, виртуални стаи и дигитализирани материали позволява да провеждаме учебен процес неприсъствено. Ще продължаваме да го прилагаме при обмислен и балансиран микс с присъствени занятия, особено при задочната форма на обучение. Разбира се, за някои специалности и дисциплини това може да се осъществи и за редовната форма. Търсим варианти общността на преподавателите, която отнасям към X-Y поколенията, да намери най-добрия контакт и условия за съвместна работа и обучение със Z поколението. Най-добрите ни студенти сега заемат ръководни позиции във водещи компании в хранителната индустрия и желанието ни е да продължим да виждаме развитието на нашите възпитаници. Гена ЦВЕТАНОВА СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2020 39

Copied successfully!