Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 6 / 2020

 • Text
 • Forwarding
 • Supplychain
 • Distribution
 • Warehousing
 • Transport
 • Shipping
 • Maersk
 • Schenker
 • Pallets
 • Volkswagen
 • Freighttech
 • Bulgaria
 • Logistics
 • Caddy
 • Epal
Четете в броя: * Качеството на палетите EPAL е гаранция за сигурност в логистиката. * Електронната товарителница: критични точки и въпросителни. * FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа. * Оригиналните продукти изискват майсторски решения. * Пет подхода за дигитализиране на логистиката. * и още...

30 СПЕДИЦИЯ

30 СПЕДИЦИЯ ран електронен подпис, а въвеждането на изискване товарителниците да се подписват само с такъв ще ги направи трудни за използване. На това място може да се заимства добра практика от банките, където платежни нареждания се подписват с въвеждането на цифров код, получен от подписващия чрез кратко текстово съобщение (SMS) на неговия мобилен телефон. Алтернативно участниците в процеса, които притежават „умни“ телефони, биха могли да подписват електронните товарителници чрез сканиране на двумерен код (QR код) и използване на мобилно приложение, в което са се оторизирали предварително. Полагането на подпис върху екрана на устройство също е алтернативен вариант, който обаче би могъл да няма правна стойност при евентуален съдебен спор, но същевременно представлява широко разпространена практика в други страни от Европейския съюз. Важен аспект представлява и електронният обмен на данни между системи за администриране на електронни товарителници. При проучването на темата установихме, че от Икономическата комисия за Европа към ООН са издали през февруари 2018 г. Спецификации относно бизнес изискванията за електронни товарителници (UNECE BRS e-CMR). В тези документи детайлно е описан както самият процес, така и са дадени интерфейси за обмена на данни. По мое мнение за въвеждането на електронните товарителници в България е налице достатъчен опит от други страни в ЕС, създадени са и добри правила, които можем да приемем и приложим. Освен тези правила е необходима и промяна на Правилника за прилагане на ЗДДС, в който ясно да бъде регламентирано, че за доказване на износ или вътреобщностна доставка е достатъчно да бъде представена електронна товарителница или копие на хартиена. От НСБС сме изпратили писмо до Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като в него сме предложили конкретни текстове, с които да бъде променен ППЗДДС. – Плюсовете на е-товарителницата като иновативно дигитално решение на теория звучат много добре, но кого ще натовари тя финансово – товародателя или спедитора? – Доколкото съм запознат, в Германия е възможно изобщо да не поддържаш хартиен архив, дори не е необходимо да разполагаш с електронни документи, а е достатъчно надеждно да съхраняваш сканирани копия от целия документооборот. Това спестява разходи за поддържане на хартиен архив, както и намалява значително времето за намиране и предоставяне на даден документ. В България тази практика все още е законово неуредена. Но оттук произтича основното предимство за всички участници във веригата на доставки – ще разполагаме с електронен документ, който не е необходимо да съхраняваме физически и да издирваме при необходимост. При евентуални проверки самите контролни органи биха могли да достъпват тази информация самостоятелно, което ще намали значително времето и усилието на всички заинтересовани лица. Така че електронните товарителници от тази гледна точка по-скоро ще доведат до оптимизиране на разходите. За улесняване на използването им и избягването на двойното въвеждане на данни, веднъж в собствената ERP система и втори път в системата за администриране на електронни товарителници, ще е необходимо създаването на интерфейс за електронен обмен на данни. За намаляване на този разход е възможно услугата да бъде поета и от спедитора, който ще разпредели разхода за първоначална настройка и въвеждане на електронен обмен на данни за електронни товарителници много по-ефективно поради това, че обединява интересите на множество товародатели и по този начин постига синергичен ефект. – Какво според Вас трябва да се направи, за да се възприеме електронната товарителница от всички участници в цялата верига на доставки? – В първоначалните ни разговори с МТИТС и ИААА се обединихме около извода, че е добре да започнем с вътрешния транспорт, като електронната товарителница бъде само алтернатива на хартиената. По този начин всички товародатели, спедитори и превозвачи ще могат свободно да избират дали ще ползват познатия им начин за изпращане на товари, или ще прилагат електронния вариант. От тук насетне по метода за изчисляване на алтернативните разходи всеки ще може да направи извод за себе си кой е по-подходящият вариант, като е важно да отчете и косвените разходи. Ще е необходима разяснителна кампания, в която да обясним на бизнеса какви са предимствата и ползите от използването на електронни товарителници. За по-широкото прилагане на електронните товарителници от първостепенна важност са следните фактори: бързо и ефективно въвеждане/изпращане на данни; бързо и ефективно подписване на товарителницата от страна на изпращача, превозвача и получателя; бързо и ефективно последващо достъпване на електронния документ и опазване на неговата цялост. – Държавните институции, които администрират данни, също са свикнали да работят с хартиени носители. Ще се съгласят ли те да работят с е-CMR? – Всички тези въпроси, за които говорим, се решават от системите, които администрират електронните товарителници. А те от своя страна се подчиняват на нормативната уредба, която създава държавата. Практиката в страните от Бенелюкс е подобни системи да се създават и поддържат от частни организации, но е възможно като тяхна алтернатива да оперира и държавна система. Въпросът дали държавните институции ще се съгласят да работят с електронни товарителници според мен касае качеството на нормативната уредба. При положение че дигитализацията е сред приоритетите на ЕС и се изтъква и като приоритет от страна на властта в България, би следвало държавните институции да насърчават използването на електронни товарителници. 30 6 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

СПЕДИЦИЯ 31 В ЕС има платформа за е-CMR – TransFollow Николай Божилов, изпълнителен директор на Юнимастърс България бе една от първите страни, която се присъедини към Протокола за внедряването на електронната товарителница към Конвенцията на ООН за превоз на стоки в международно съобщение (CMR) – още на 15 септември 2010 г., а Протоколът е в сила от 5 юни 2011 г. От тогава до сега у нас не са направени никакви реални стъпки за неговото приложение. Електронната товарителница има същите полета като хартиената. Затова тук място за творчество няма. Основният инструмент за нейното приложение е наличието на защитена неутрална електронна платформа, която да работи заедно с транспортния и логистичния сектор, свързвайки товародателите, превозвачите, спедиторите и товарополучателите в единна потребителска общност. За щастие, в Европейския съюз има такава платформа, която става все по-популярна след нейното създаване през 2014 г. – TransFollow. Тя е създадена по инициатива на Evofenedex и Transport Logistics Netherland (TLN), с подкрепата на Международния съюз за автотранспорт (IRU), който е задал и одобрил правната рамка на платформата. IRU играе ролята и на неформален гарант между TransFollow и националните асоциации на автомобилните превозвачи от страните членки на ЕС, които са и национални координатори на нейното приложение. Към днешна дата TransFollow има стотици клиенти от 8 европейски страни. През юни платформата се присъедини към фондацията i-SHARE – друга нидерландска инициатива, която предлага единни стандарти за обмен на данни и информация между отделните участници в логистичната верига. През март т.г. Швеция стана 25-ата държава, ратифицирала протокола и приела е-CMR като алтернатива на хартиената товарителница. Европейската комисия има намерение да въведе електронната товарителница като задължителен стандарт през 2023 г. България би могла да избегне родилните мъки и грешки, като се поучи от опита на европейските държави, които са лидери в транспорта и логистиката. За пример мога да посоча Великобритания, където FTA (Freight Transport Association) – една от най-влиятелните бизнес асоциации в областта на транспорта и логистиката, миналия месец стана национален дистрибутор на електронната товарителница на TransFollow (e-CMR). Според мен бързо развитие на въвеждането на e- CMR в България може да има само ако водеща роля в нейното внедряване играят авторитетни професионални организации като НСБС или АЕБТРИ. Ако се използва готова платформа, тестов период ще е наистина необходим, но той няма да е по-дълъг от няколко месеца. Някои участници във веригата на доставки трудно ще приемат е-CMR Станислав Димитров, управител на Карго Планет Внедряването на товарителница в електронна форма на теория е възможно, но на практика за мен това е скъпо и трудно изпълнимо към момента. Трудно, от една страна, защото хората навсякъде по веригата на доставки трябва да осъзнаят тази форма, да я възприемат и да нямат възможност да избират формата. За да има смисъл от електронната товарителница, трябва да има улеснение за ползвателите, но има ли такова за всички участници във веригата? Ако изпращачът си иска хартията за счетоводството и НАП, а неговият получател няма познания, възможност и желание да подпише електронно документа, би ли имало място за електронна товарителница, колкото и спедиторът или превозвачът да го искат. Все пак говорим за превоз на материална стока, а не на електронни данни, и в тази връзка материалната товарителница е по-близка до нагласата на потребителите. Унгарският или българският контрольор от ДАИ ще възприемат ли електронната форма? Има много страни в Европа, където не се ползват мокри печати, но има и немалко колеги, които са се сблъсквали при проверки с проблеми във връзка с неподпечатани товарителници. В сравнение с липсата на печат електронната товарителница е като извънземно и дали ще се възприеме? Като цяло плюсовете на теория звучат много добре, но те са най-вече за транспортните компании и не са, според мен, достатъчен аргумент пред клиента, който плаща транспорта, за да предпочете той електронната товарителница в своето ежедневие. Тук е мястото да отбележа и още едно важно свойство на товарителницата. В България е практика да се отлага плащането до получаването на хартиена товарителница с оригинални атрибути. С електронните документи това няма да е възможно, което автоматично ще накара получателя и изпращача да не ползват електронния вариант. Богиня МАТЕЕВА СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2020 31

Copied successfully!