Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 5 / 2020

  • Text
  • Distribution
  • Supplychain
  • Warehousing
  • Transport
  • Logistics
  • Dexion
  • Longspan
  • Freight
  • Sprinter
Четете в броя: * ОЙРОШПЕД навършва 30 дълги и ползотворни години - разговаряме с основателя на компанията Стоян Стоянов. * Кои вериги на доставки се счупиха най-бързо? - според д-р Иван Петров, управител на Транс Експрес. * Иван Глухаров разказва за развитието на МАНДРА ООД, която изнася нетрадиционни млечни продукти за ЕС. * Познаваме логистичните процеси в детайли... * Когато позабравените дезинфектанти взривиха пазара... * и още...

36

36 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС ВИЗИТНА КАРТИЧКА Професор д-р Силвия Илиева се присъединява към академичния екип на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. Ръководител е на над 200 магистърски тези. Има успешно участие в над 20 европейски изследователски проекта. От септември 2019 г. е ръководител на проекта и директор на Института GATE. Изследователските є интереси са в областта на софтуерните платформи, анализа и моделирането на данни, софтуерните процеси и софтуерното инженерство за големи комплексни системи. Лабораторията за цифрови двойници (Digital Twin Lab) е насочена към създаването и демонстрирането на т.нар. цифрови близнаци на индустриални/бизнес процеси и продукти. Тя включва интелигентна платформа за интердисциплинарно сътрудничество при разработването на нови инструменти, приложения и технологии за автоматизация, производство, персонализиране и управление в индустрията. Лабораторията за визуализация (Open Visualization Lab) е отворено пространство за сътрудничество и работа с топологични (2D), пространствени (3D) и интерактивни данни (VR). Тя се изгражда в сътрудничество с Chalmers и ще се използва за разработване и визуално представяне на цифрови модели, включително на цифровия модел на града, данни за който ще бъдат събирани в City Living Lab. Две направления за бизнеса Научните изследвания са фокусирани в четири направления: умна индустрия, бъдещи градове, интелигентно правителство и цифрово здравеопазване. Работата в направлението Умна индустрия е насочена както към оптимизиране дейността на отделните компании, така и към цялата верига на доставките, така че да се постигне по-високо качество на продуктите и услугите, които се произвеждат и предлагат. В Digital Twin Lab се реализират модели за връзка между физическия и цифровия свят. Интелигентни компоненти ще използват сензори, за да събират данни за статуса, работните условия и други характеристики на даден физически обект, например машина в индустрията. Данните ще се обработват аналитично в контекста на други данни, свързани с конкретния бизнес. „С нашата работа ще подпомогнем модернизирането на фирмите, ще ги стимулираме да събират такива данни, с които да могат навременно да вземат решения за своето развитие. Желанието ни е да подготвяме и кадри, които да знаят как могат да извлекат знание от данните, как да ги използват, как да създават и ползват модели от данни и как да ги прилагат“, посочи проф. Илиева. Направлението Бъдещи градове се фокусира върху изграждането на цифров двойник на града. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято амбиция е разработването на основана на данни интерактивна платформа за подпомагане вземането на решение в градска среда. Подобен проект стартира за първи път в България, а такива инициативи вече са реализирани в Сингапур, Хелзинки, Амстердам и Берлин. Той ще осигури моделиране на сложни социално-икономически процеси и тестване на стратегии преди прилагането им в реална среда. В основата на цифровия двойник е разработването на семантично богат, многомерен (3D, 4D) информационен модел на града, интегриращ данни от разнородни източници, което позволява симулиране на различни специфични сценарии, като качество на въздуха, транспорт на стоки, климатични промени, движение на хора, енергийна ефективност на сгради и др. Към момента институтът е установил тясно сътрудничество със Столичната община за подпомагане с данни и домейн експертиза. Над 100 организации Още в първата фаза на инициативата е създадена и мрежа за сътрудничество с повече от 100 организации, главно от българската индустрия. Институтът GATE изгражда своите иновации и технологични решения в сътрудничество с големи международни организации, малки и средни предприятия, като Ontotext и Rila Solutions, и иновативни стартъпи, като IRIS.AI и IMAGGA. Институтът има меморандум за сътрудничество с IBM с дългосрочна визия за създаването на съвместна изследователска лаборатория, насърчаваща иновативни проекти и решения, базирани 36 5 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС 37 Официалната церемония по подписването на GATE се проведе в рамките на Европейските дни на научните изследвания и иновациите 2019 в Брюксел на големи данни. Чрез изграждането на съвместна лаборатория със SAP labs се предвижда създаването на изследователска среда за цифрови двойници с авангардни технологии за експериментиране и демонстрация. Bosch Software Innovations пък ще участва в реализирането на City Living Lab, като предоставя различни технологии за събиране на данни. Образователната програма на GATE е в процес на изграждане, но ще бъде адаптирана според изискванията на пазара на труда на информационните и комуникационни технологии и Big Data. Разработват се съвместни курсове с участие на гост-лектори от индустрията в магистърските програми. Предвижда се съвместно наставничество на студенти с партньори от бизнеса, стажове във фирми и включването на студентите в индустриални проекти с големи данни. В процес на разработка е и вероятно от следващата академична година ще стартира програма с индустрията за съвместно финансиране на докторанти, като те ще работят дългосрочно по конкретни научни проблеми и проекти във фирмите. Това все още е непозната практика в България, но е широко разпространена и твърде успешна в Швеция, затова ще се разчита на нейния опит. Икономически прогнози Изследователският институт, съвместно с други организации, създаде платформа COVID-19 Activity Tracker (CAT), която обработва и представя емпиричната информация за стопанската дейност на отделни индустрии и икономиката като цяло, на основата на ограниченията, наложени на човешкия фактор. Платформата CAT може да се ползва от правителството и браншовите организации за вземане на решения за възстановяване на икономиките на базата на прогнозни оценки. Методологията за анализ е класическа и представлява интерфейс между микро– и макростопански показатели, включително фискални, базирани на заетост и добавена стойност. Първата тема е за безработицата. Анализират се данни на 16-те най-засегнати сектора в момента, включително въздушния и сухоземния, складирането и товарите, автомобилите, ремонтите и др. При настоящата динамика картината за 2020 г. е следната: удвояване на безработицата, спад на брутния вътрешен продукт над 7%, отрицателен фискален ефект – над 2 млрд. лева. Гена ЦВЕТАНОВА МУЛТИКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И БИЗНЕС ЕКИПИ „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) е съвместна инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който е координатор, шведските Технологичен университет Чалмърс (Chalmers) и Чалмърс Индустриални технологии (CIT). Амбицията е да се осъществи тясна връзка между науката, нейните резултати и трансфера им в образованието и бизнеса. Чалмърс помага за организирането на изследователските звена и за гъвкаво създаване на целеви интердисциплинарни екипи. Освен върху фундаментални изследвания шведският университет е фокусиран и към приложни изследвания за решаването на конкретни обществени предизвикателства, като за целта работи в тясно сътрудничество с индустрията. Един от текущите проекти в партньорство с Volvo е свързан с изграждането на платформа за анализ и моделиране на бъдещите трафик системи. Чрез наставничество и обучение CIT развива у изследователите и мениджърите в GATE предприемачески и иновационни умения, за да ги подготви за по-добро сътрудничество с индустрията. СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2020 37