Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 4 / 2020

 • Text
 • Warehousing
 • Transport
 • Supplychain
 • Logistics
 • Matrix
 • Bulgaria
 • Moviblock
 • Stamh
 • Freighttech
 • Animoto
Четете в броя: * Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев за пандемичната криза и икономическите последствия от нея. * Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет, за опита в управлението на веригата на доставки. * Колаборативният робот (Animoto на българската фирма Гига Аутомата. * Как се доставят охладени храни в условията на пандемия. * STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство. * и още...

36

36 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС Имаме онлайн връзка с гръцки, португалски и италиански университети Доцент д-р Преслав Димитров, декан на Стопанския факултет в Югозападния университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“ Процесът на дистанционно обучение в магистърската програма по логистика в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е организиран посредством платформата за онлайн обучение Blackboard, която използваме повече от 8 години, както и платформата за виртуални класни стаи (виртуални лекции) BigBlueButton. Отделно се използва и комуникация със студентите чрез електронна поща, създадени групи в социалните мрежи и мобилни приложения. Възможностите на обучителните ни платформи позволяват провеждането на виртуални лекции съгласно заложения семестриален график. Интересът от страна на студентите е висок, още повече че те са работещи хора и възможността да учат, без да се откъсват от работното място, е от полза както за тях самите, така и за техните работодатели. В извънредната ситуация мнозинството от нашите преподаватели в рамките на седмица се включиха в платформите. Сред тях имаме специалисти от националния системен оператор за тол таксите в страната. Предоставяме им възможност да ползват вече подготвени онлайн курсове под формата на МООC видеоуроци от водещи университети в сферата на дистанционното обучение, като университета Маркони (Италия), Международния телематичен университет UniNettuno и Портукалензе (Португалия). Имаме тесни партньорски взаимоотношения с една от най-добрите катедри по логистика в Гърция, част от бившия вече Технологичен образователен институт „Централна Македония“. Ползваме капацитета на колеги и приятели от Гърция, за които развитието на логистичните услуги в Югозападна България и обучението по логистика в този регион на нашата страна не е просто израз на добронамереност и престиж, а тясно свързано с развитието на логистичната и транспортната дейност в Република Гърция. Тук имам предвид покупката на пристанище Пирея от китайски инвеститори, приватизацията на обработката на товари на пристанището в Солун, осигуряването на трафик за магистрала „Виа Игнатия“. Всички тези фактори очертават сериозния интерес на гръцкия бизнес към транспортния перпендикулярен коридор по поречието на река Струма по оста север-юг и юг-север и превръщането на Югозападна България в логистичен хъб или поне в логистична база за този коридор. Организирахме се бързо, използваме много видеоматериали Полковник доц. д-р Мирослав Димитров, началник на катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ 36 4 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ Катедра „Логистика“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ има много добър опит в организацията и провеждането на електронно дистанционно обучение. През 2005 г. за първи път въведохме дистанционно обучение по специалността „Логистика на сигурността и отбраната“. През 2011 г. внедрихме уеб базирана платформа Blackboard Learn. Тя се използва и в момента за обучението на нашите студенти в дистанционна форма. Всеки студент при постъпването си получава акаунт, който му дава възможност за достъп до системата и необходимите учебни материали по дисциплините съгласно учебния план. Различните материали (лекции, презентации, учебници, учебни пособия и др.), които са необходими за изучаваните дисциплини, са качени и студентите имат възможност да се запознаят с тях. Системата предоставя много възможности за обучение, включително за активни форми, като провеждане на дискусии, семинари, курсови работи и тестове. С оглед преодоляването на проблемите в организацията на обучението, възникнали от извънредното положение, създадохме организация за получаването на акаунти и достъп до платформата на слушателите и студентите редовна и задочна форма на обучение. Освен това, за да не се натоварят сървърите и системата да се срине, преминахме и към използването в учебния процес на платформата на Microsoft-Office 365. За един ден бяха създадени учебните групи, изпратени акаунтите и инструкциите за работа с приложението Microsoft Teams. Много добра дейност в тази насока извърши главният асистент в катедрата подполковник д-р Георги Маринов. Той направи подходяща инструкция за работа, като я онагледи с видеоматериали за всяка стъпка както на обучаващите се, така и на преподавателите. Така без проблем започнахме дистанционното електронно обучение с всички наши студенти, включително от чужбина. Поради това не се наложи препланиране на учебни дисциплини с офицерите слушатели от специализация „Логистика“ и със студентите от задочната форма на обучение. Акцентът в обучението е поставен върху дистрибуцията, транспорта и информационните системи в логистиката. В провеждането на дистанционното обучение успяхме да включим от Париж д-р Златина Димитрова, която е ръководител на научни и иновационни проекти в Дирекцията за наука и нови технологии на автомобилния концерн PSA Groupe France.

Обсъждаме актуални кризисни казуси Професор д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност и ръководител на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС 37 Университетът за национално и световно стопанство реагира своевременно на ограничителните условия в резултат от извънредното положение чрез въвеждането на онлайн обучение на базата на Microsoft Teams. Достъпът до платформата се извършва чрез ползването на университетските имейл адреси на студентите и преподавателите. Онлайн обучението беше организирано в рамките на два дни след обявяването на извънредното положение и платформата заработи от 16 март. Като резултат в университета няма пропуснати занятия и студенти и преподаватели продължиха своята работа безпроблемно. Онлайн обучението разкрива допълнителни възможности, като по-добра визуализация на обучителните материали, директен достъп до съдържанието на полезни интернет страници и видеоканали, споделяне на файлове, включително разработки на студенти с графики, таблици, както и своевременно отразяване на корекции от страна на преподавателя, които са видими за всички, и др. Ние имаме богат опит с интегрирането на бизнеса в обучението чрез посещения в компании и лекции на водещи специалисти по логистика и вериги на доставките. За този семестър бяхме предвидили по всяка дисциплина такива мероприятия и някои от тях се осъществиха, но за съжаление, епидемичната обстановка ни възпрепятства да продължим с останалите. Посещенията очевидно няма да се състоят, но лекциите на представителите на бизнеса се провеждат в онлайн среда. Обучението по логистика, предоставяно от катедра „Логистика и вериги на доставките“, се извършва изцяло по учебния план в електронна среда. Няма никаква пречка всички предвидени теми по отделните специални дисциплини да бъдат съдържателно покрити. Продължаваме да решаваме и обсъждаме със студентите конкретни практически казуси, използвайки максимално възможностите за визуализация, които ни предоставя онлайн обучението. Сегашната силно динамична ситуация е изключително благодатна откъм примери за гъвкави вериги на доставките в повечето сектори на икономиката, но също така дава възможност за илюстриране на принципни постановки по управление на риска във веригите на доставките, което присъства като дисциплина в обучението на студените. С натрупания 30-годишен опит в обучението по логистика катедрата успява да привлече силно мотивирани и амбициозни студенти, които проявяват изключително висока активност по време на занятията. Процесът на обогатяване на системата продължава Професор д-р инж. Николай Георгиев, заместник-ректор по учебната дейност във Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков“ След обявяването на извънредното положение в страната обучението във ВТУ „Тодор Каблешков“ започна да се извършва изцяло в дистанционна форма, и то доста успешно. Използваме системата за електронно обучение Moodle на ВТУ, а някои катедри – и платформата за аудиовизуална комуникация BigBlueButton. Платформата за електронно обучение при нас съществува отдавна и за щастие, много преподаватели, преди доста време, бяха качили в нея материали по дисциплините, които преподават. Процесът на обогатяване на системата продължава с ускорени темпове. В извънредна ситуация (като настоящата) управлението на веригите за доставки е от изключително значение за решаването на ред проблеми при осигуряването на непрекъснато снабдяване със специфични стоки. Преподавателите дават на студентите непрекъснато практически примери в тази посока. С платформата за дистанционно обучение Moodle се работи изключително лесно. Преподавателите качват в системата учебни материали, основно в текстови вид – лекции, презентации, методични ръководства и указания за разработване на проекти, курсови работи и т.н. За студентите е осигурен достъп до системата и по този начин те разполагат с материали за своята самоподготовка. Естествено, поддържа се обратна връзка между тях и преподавателите (главно чрез имейл) с цел задаване на въпроси и допълнително разясняване на проблематиката, контрол на изпълнявани дейности и т.н. Онлайн обучението е синхронизирано с планираните занятия по часове и дни от седмицата, като занятията са в пълно съответствие с учебния план на съответната специалност. Гена ЦВЕТАНОВА СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020 37

Copied successfully!