Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
6 months ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2023

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Trucks
 • Venci
 • Logistics
 • Cargo
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
26. издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Ако

Ако желаете да се включите в адресния справочник „Кой какъв е в транспорта и спедицията 2024“, моля, по пъл не те чет ли во на бъл гар с ки език ин фор ма ци я та, ко я то ис кате да бъде вклю че на. Тя ще бъде от ра зе на и в раз де ла на ан г лийс ки език (от бе ле же те, ако има те спе ци а л ни изис к ва ния за из пис ва не то на име то на фир ма та на ан г лийс ки език). Попълнения въпросник изпратете най-късно до 18 декември 2023 г. на e-mail: spravochnik@btp.bg или на следния адрес: София 1463, пк 5, за адресния справочник Въпросник Име на фирмата: ................................................................................ Адрес: ......................................................................................... Телефони: ...............................Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: .................................. www: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Управител: ..................................................................................... Кратко представяне на фирмата (предмет на дейност, вид транспорт, направления, транспортни средства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ако участвате и с рекламно каре, заплащате само стойността на рекламата, а информацията за фирмата и логото се включват безплатно. Всички участници получават безплатно един екземпляр от справочника. Моля, отбележете справочните индекси, в които искате да бъде включена вашата фирма: ❐ Спедиция ❐ Автомобилен транспорт, брой автомобили ................... ❐ Автобусен транспорт, брой автобуси ................... ❐ ЖП транспорт ❐ Морски транспорт ❐ Речен транспорт ❐ Въздушен транспорт – карго Комбинирани превози ❐ автомобилен – море ❐ автомобилен – река ❐ автомобилен – жп ❐ жп – море ❐ Групажни превози ❐ Превози в контейнери ❐ Превози на опасни товари ❐ Куриерски услуги ❐ Складове ❐ Складове под митн. контрол ❐ Логистика ❐ Обработка на товари ❐ Застраховане ❐ Консултантски услуги ❐ Софтуер ❐ Митническо агентство ❐ Агентиране ❐ Брокераж СОБСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ: ❐ Бордови, брой автомобили ................... ❐ Автовози, брой автомобили ................... ❐ Високообемни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Дрехарки, брой автомобили ................... ❐ Животновози, брой автомобили ................... ❐ Контейнеровози, брой автомобили ................... ❐ Мебеловози, брой автомобили ................... ❐ ПС за извънгабаритни товари, брой автомобили ................... ❐ ПС за насипни товари, брой автомобили ................... ❐ Платформи, брой автомобили ................... ❐ Хладилни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за хран. продукти, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за ГСМ и химикали, брой автомобили ................... ❐ Фургони, брой автомобили ................... ❐ Лекотоварни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Строителна техника брой ....................................... НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ ❐ България ❐ Европа ❐ Балкански страни ❐ Русия и страните от ОНД ❐ Близък изток ❐ Цял свят ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на пре воз ни сред с т ва, ре мар ке та и над ст рой ки за то вар ни ав то мо би ли ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на строителна техника ❐ Продажба на резервни части и аксесоари за превозни средства ❐ Продажба и сервиз на гуми ❐ Продажба на ГСМ и консумативи ❐ Отдаване под наем/лизинг на превозни средства ❐ Сервиз на транспортни средства ❐ Оборудване на сервизи ❐ Годишни технически прегледи ❐ Автомивки ❐ TIR паркинги ❐ Придружаване на товари и охранителни услуги ❐ Тахографи ❐ Карти с отложено плащане за гориво, пътни такси и др. ❐ Възстановяване на ДДС и акциз ❐ Заплащане на тол такси

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИТЕ АДЕЕЛ ООД, София.................................................... 61 АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД, Пловдив........................................................................ 61 АИТ ЛОГИСТИК ЕООД, Пловдив.............................. 61 АНДА – 06 ЕООД, Пловдив........................................ 62 АНТОАНЕТА-Ц – Г. Дончев ЕТ, София.................. 62 АРИС КАРГО ООД, София........................................ 62 АРИС КАРГО ООД – Обработка авио карго, София........................................................................... 62 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ, София........................................................................... 62 АТЛАС – Иван Диловски ЕТ, Ботевград.............. 62 АТН ТРАНС ЕООД, Свиленград................................ 63 БАКС ТРЕЙД ЕООД, Варна....................................... 63 БАЛКАН ЛОЙД ЕООД, София.................................. 63 БЕЛБУЛТРАНС ООД, София.................................... 64 БОРУШ ЕООД, София................................................ 64 БРАЙТ ЛАЙНС КАРГО ЕООД, София.................... 64 БУЛБУС ТРЕЙД ООД, Варна..................................... 64 БУЛАВТО АД, Варна.................................................... 65 БУЛАВТО АД – Бургас, Бургас................................ 65 БУЛАВТО АД – София, София................................ 65 БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД, София........................... 65 БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – Бургас, Бургас........ 65 БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – Варна, Варна........... 65 БУЛКАРГО EООД, Варна........................................... 66 БУЛМАК ТРАНС ООД, Петрич................................. 66 БУЛУНГ ЛОГИСТИКС ГмбХ и КО КД, София....... 66 БУЦЕФАЛ БГ ЕООД, София..................................... 66 БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА КАМАРА, Варна... 67 ВЕНЦИ ЕООД, Габрово............................................... 67 ВЕНЦИ ЕООД – сервиз Ботевград, Ботевград. 67 АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ 33

Copied successfully!