Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
6 months ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2023

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Trucks
 • Venci
 • Logistics
 • Cargo
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
26. издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Българска

Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика НСБС, Националното сдружение на българските спедитори е учредено през 1992 г. като национално представителна браншова организация, представляваща към момента над 110 спедиторски и логистични фирми. Това е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към сдружението, което вече 30 години не спира да укрепва организационно, да се развива съобразно потребностите на своите членове, да разширява кръга на услуги за улесняване на тяхната дейност и да работи в интерес на българския спедиторски и логистичен сектор. За периода от своето създаване Сдружението израсна като социално отговорна професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш. Това налага приемането на нови приоритети и стратегии за бъдещо развитие. Приоритетни направления в дейността на Сдружението: • защита на браншовите и работодателските интереси; • разширяване на кръга от услуги за улесняване дейността на членовете, включително в рамките на Учебния център, както и превръщането му в „АКАДЕМИЯ ПО СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА“; • организационно укрепване и развитие, съобразено с потребностите на членовете и сигурност и превенция от рисковете в тяхната работа; • развитие на транспортно-спедиторския и логистичен бранш чрез повишаване на професионалната квалификация; • популяризиране на спедиторската професия сред младите хора, защото вярваме в тях и техния потенциал, а те са нашия дългосрочен човешки ресурс; • активно международно сътрудничество с европейски и международни транспортни организации. По-важни постижения в полза на членовете и на българския спедиторски бранш: • през 1996 г. НСБС изработи и наложи сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които въвеждат високи професионални стандарти за оказваните от тях спедиторски и логистични услуги; • в сътрудничество с първокласни застрахователи НСБС разработи застрахователна полица, покриваща отговорността на спедитора към неговите клиенти-товародатели, като от 1998 г. тази застраховка е задължителна за всички спедиторски фирми – членове; • сдружението получи право да предоставя на членовете си документите на FIATA: мултимодален коносамент (FIATA FBL), спедиторски реципис (FIATA FCR), сертификат за транспорт (FIATA FCT) и складова разписка (FIATA FWR), които играят важна роля в международния стокообмен и в усвояването на външнотърговски акредитиви; • през 1996 Сдружението разработи първия в България Наръчник и Програма за професионална подготовка на спедиторски кадри и бе акредитирано от FIATA да провежда курсове за обучение и да издава международни дипломи за професионална компетентност в спедиторската професия; • Учебен център – НСБС ЕООД е лицензиран на национално и международно ниво за провеждане на специализирани курсове в областта на спедицията и логистиката; • през 2012 г. Учебен център – НСБС ЕООД разработи собствена платформа и въведе дистанционно обучение по 13 специализирани програми; • през 2015 г. НСБС създаде борса за работа и стаж, с цел подкрепа на стажантската си програма и повишаване атрактивността на спедиторската професия сред младите хора; • със заповед РД09-1833 от 11.12.2015 г. професия „Спедитор-логистик“ е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение; • през 2016 г. експерти на НСБС и НАПОО разработват Държавните образователни стандарти за професия „Спедитор-логистик“ и Учебен център – НСБС е лицензиран по професия „Спедитор-логистик“ и професия „Куриер“; • през 2018 г. НСБС издаде ново печатно издание на Наръчник на спедитора съгласно стандартите на FIATA. Постижения в международната дейност: • от 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения FIATA. Представители на сдружението участват в органите на FIATA и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.); • от 2000 г. НСБС изпълнява функциите на Секретариат на Консултативния съвет на спедиторските асоциации от Югоизточна Европа (SEEFF); • от 2003 г. НСБС е член на CLECAT (Европейската Асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при вземането на решения от Европейската комисия, засягащи транспортната политика на Общността; • представител на УС на НСБС е президент на FIATA, председател на Регионален институт Европа и председател на работната група по ж.п. превози ЮИЦ/FIATA. Подбраните по строги критерии спедиторски фирми – членове на НСБС са компетентен и коректен логистичен партньор на българските и чуждестранни търговци и на митническата администрация. Сертификатът за редовно членство в НСБС и дипломите за професионална компетентност, които са изложени в офисите на фирмите – членове, са показател за високото качество на техните транспортно-спедиторски и логистични услуги. 26

Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика äÄäÇé èÖóÖãàíÖ, äéÉÄíé êÄÅéíàíÖ ëöë ëèÖÑàíéêëäàíÖ îàêåà – óãÖçéÇÖ çÄ çëÅë? ✔ èappleÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ, ÌÓÛ-ı‡Û Ë ¯ËappleÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ôapple‚ÓÁ‡, Ó·apple‡·ÓÚ͇ڇ Ë ÒÍ·‰Ëapple‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯ËÚ ÒÚÓÍË ✔ Ñ˙΄ӄӉ˯ÂÌ ÓÔËÚ Ë Á‡‰˙ηӘÂÌÓ ÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ Ôappleӈ‰ÛappleËÚÂ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ, Ò‚˙appleÁ‡ÌË Ò ÏÂʉÛ̇appleÓ‰ÌËfl Úapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ë Ú˙apple„Ó‚Ëfl ✔ ÇËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÂÚË͇ ‚ ‰ÂÎÓ‚ËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ✔ ëÔapple‡‚‰ÎË‚Ë Ë flÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÒÔ‰ËÚÓappleÒÍËfl ‰Ó„Ó‚Óapple Ë ÚӘ̇ ‰ÂÙËÌˈËfl ̇ ÓÚ„Ó‚ÓappleÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÔ‰ËÚÓapple, ‚Íβ˜ÂÌË ‚ éÅôàíÖ ëèÖÑàíéêëäà ìëãéÇàü ̇ çëÅë ✔ ɇapple‡ÌˆËfl Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒËapple‡Ì ̇ ˘ÂÚËÚÂ Ë Á‡„Û·ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔappleË Ôapple‚ÓÁ‡ ̇ ‚‡¯ËÚ ÒÚÓÍË – áÄëíêÄïéÇäÄíÄ ◊éíÉéÇéêçéëí çÄ ëèÖÑàíéêÄ“, ÒÍβ˜Â̇ ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ çëÅë ‚˙‚ ‚‡¯‡ ÔÓÎÁ‡. Ако Вие търсите конкретна, специализирана, спедиторска или логистична услуга, посетете нашия онлайн интерфейс Членове на НСБС на https://nsbs.bg/bg/chlenove. ᇠÍÓÌÚ‡ÍÚË: ëÂÍappleÂÚ‡appleË‡Ú Ì‡ çëÅë – www.nsbs.bg ëÓÙËfl 1111, ·ÛÎ. òËÔ˜ÂÌÒÍË ÔappleÓıÓ‰ 43, ‚ı. Å, етаж 1, ÚÂÎ.: 02/ 971-48-22, 971-50-25 e-mail: office@nsbs.bg

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 5 and 6: ОФИС: тел. 02/ 818 29 29 С
 • Page 7: www.orbit.bg since 1923 ISO 45
 • Page 13 and 14: АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП
 • Page 16 and 17: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 18: conference.logistika.bg ЛЕКТО
 • Page 23 and 24: éîàñàÄãÖç ëèêÄÇéóç
 • Page 25 and 26: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 27: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 31 and 32: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 33 and 34: Система за управле
 • Page 35 and 36: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 37 and 38: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 39 and 40: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 41 and 42: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 43 and 44: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 45 and 46: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 47: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 50 and 51: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 52 and 53: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 54 and 55: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 56 and 57: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 58 and 59: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 60 and 61: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 63 and 64: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 65 and 66: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 67 and 68: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 69 and 70: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 71 and 72: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 73 and 74: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 75 and 76: ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД A
 • Page 77 and 78: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 79 and 80:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 81 and 82:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 83 and 84:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 85 and 86:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 87 and 88:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 89 and 90:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 91 and 92:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 93 and 94:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 95 and 96:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 97 and 98:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 99 and 100:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 101 and 102:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 103 and 104:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 105 and 106:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 107 and 108:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 109 and 110:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 111 and 112:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 116 and 117:

  115 бр. собствени тра

 • Page 118 and 119:

  ТИВА КОМ ООД A 7000 Ру

 • Page 120 and 121:

  ТРАНС ДИНАСТИ ЕООД

 • Page 122 and 123:

  ТРАНСПРЕС ООД Цент

 • Page 124 and 125:

  ТУРБО ГАРАНТ ЕООД A

 • Page 126 and 127:

  ФРИГОС - ИК ЕООД A 2227

 • Page 128 and 129:

  ХАВЕН ЕООД A 1231 Софи

 • Page 130 and 131:

  ХЕРМЕС ИНТЕРНАЦИОН

 • Page 132 and 133:

  ШИПКО ТРАНСПОРТ БЪ

 • Page 135 and 136:

  СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ

 • Page 137 and 138:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 139 and 140:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 141 and 142:

  СПЕДИЦИЯ • Какво п

 • Page 143 and 144:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 145 and 146:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 147 and 148:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 149 and 150:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 151 and 152:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155 and 156:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 157 and 158:

  КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗ

 • Page 159 and 160:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 161 and 162:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 163 and 164:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 165 and 166:

  ПРЕВОЗИ В КОНТЕЙНЕ

 • Page 167 and 168:

  ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ Т

 • Page 169 and 170:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 171 and 172:

  ОБРАБОТВАНЕ НА ТОВ

 • Page 173 and 174:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 175 and 176:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 177 and 178:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 179 and 180:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 181 and 182:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 183 and 184:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 185 and 186:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 187 and 188:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 195 and 196:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 197 and 198:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 203 and 204:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 205 and 206:

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРО

 • Page 207 and 208:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 209 and 210:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 211 and 212:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 213 and 214:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 215 and 216:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 217 and 218:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 219 and 220:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 221 and 222:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 223 and 224:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 225 and 226:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 227 and 228:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 229 and 230:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 231 and 232:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 233 and 234:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 235 and 236:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 237 and 238:

  HER 1 Ltd. - Service Plovdiv. T (+3

 • Page 239 and 240:

  NSBS - BULGARIAN ASSOCIATION FOR FR

 • Page 241 and 242:

  TURBOTRUCKS BULGARIA - store TRP, V

 • Page 243:

  ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА

Copied successfully!