Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
6 months ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2023

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Trucks
 • Venci
 • Logistics
 • Cargo
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
26. издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Уважаеми бизнесмени, Българска Транспортна Преса ви представя двадесет и шестото издание на Официалния годишен справочник „Кой какъв е в транспорта и спедицията в България“, актуализирано към 28.2.2023 г. Каталогът съдържа информация за над 370 адреса на фирми, пожелали да се включат в него, като близо 15 от тях участват за първи път. Представените фирми работят в областта на международната и вътрешната спедиция, логистиката, всички видове транспорт и в пряко свързаните с тях производство и търговия на превозни средства, резервни части, гуми, аксесоари, сервизи. Постарали сме се да предоставим и максимално пълна информация за организации, с които транспортните фирми работят ежедневно – митници, застрахователи, резервационни бюра, летища, пристанища, свободни безмитни зони и др. Отделно са дадени представителствата и официалните партньори на чуждестранни фирми в България. Информация е събирана чрез преки контакти с фирмите и е включена с тяхното изрично съгласие и потвърждение. Справочникът е на два езика – български и английски. Книгата е само на български език, докато в Интернет можете да намерите английска и българска версия на адрес www.whoiswho.logistika.bg. За да разберете цялостната структура на каталога и да се ориентирате по-лесно в него, моля прочетете на страница 25 указанията Как да ползвате справочника и съдържанието на стр. 23. Надяваме се, че както и другите ни издания – месечните списания КАМИОНИ и ЛОГИСТИКА, така и годишният справочник „Кой какъв е в транспорта и спедицията в България“ е ценно и полезно помагало в работата на български и чужди търговски и промишлени фирми и на професионалистите в областта на транспорта и спедицията. Българска Транспортна Преса с удоволствие ще се съобрази с вашите забележки и препоръки, получени по тел. (02) 808 18 48, на адрес София 1463 пк 5 или на e-mail spravochnik@btp.bg. © Bulgarian Transport Press, 2023 ISSN 1313-3772 Снежина БАДЖЕВА Данните в справочника са към 28 февруари 2023 г. и са събрани въз основа на подадена от фирмите участници информация. Издателството не поема отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация, както и заради печатни грешки. Концепция на справочника и ръководител на проекта: Снежина Баджева Организация на информация и реклами: Борислав Бурлак, Илияна Балабанова, Нели Балабанова, Стефан Миланов, Асен Христов Дизайн на реклами и предпечатна подготовка: Любомир Баджев Ръководител база данни: Емануел Икономов Справочникът се разпространява от куриерските фирми: Интерлогистика и Транспрес Bulgarian Transport Press Ltd. 1680 София, бул. Гоце Делчев № 100, бл. 22, вх. А, офис 21 тел.: (02) 808 18 48, 808 18 40 Адрес за кореспонденция: 1463 София пк 5 e-mail: spravochnik@btp.bg www.whoiswho.logistika.bg 11. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ октомври 2023 Sofia Event Center (SEC) conference.logistika.bg Организатор: БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА Тел.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261 24

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО КАК ДА ПОЛЗВАТЕ СПРАВОЧНИКА Спра воч ни кът „Кой ка къв е в тран с пор та и спе ди ци я та в Бъл га рия“ има следна та струк ту ра: • Аз бу чен по ка за лец – в кой то са вклю че ни по аз бу чен ред всич ки фир ми, участ ва щи в спра воч ни ка, и са да де ни стра ни ци те, на ко и то мо же те да на ме рите ин фор ма ци я та за тях. • Ин декс по на се ле ни мес та – фир ми те са гру пи ра ни по на се ле ни мес та, като за все ки град те са под ре де ни по аз бу чен ред; да де ни са също и стра ни ци те, на ко и то мо же те да на ме ри те ин фор ма ци я та за тях. • Общ фирмен ука за тел – това е ос нов на та част на спра воч ни ка; тя включ ва фир мен знак (лого), ад рес на ин фор ма ция за вся ка фир ма плюс крат ко опи сание на дей ност та є; в нея фир ми те са под ре де ни по аз бу чен ред и тър се не то е как то в те ле фо нен ука за тел. • Спра воч ни ин дек си – цел та на тази част на спра воч ни ка е да се от де лят фир ми те, пред ла га щи да де на ус лу га. Нап ри мер в ин декс Спе ди ция са из б ро е ни всич ки фир ми, ко и то са по со чи ли, че ор га ни зи рат спе ди ция – меж ду на род на и в Бъл га рия. В ин декс Автовози нап ри мер са съб ра ни фир ми те, обя ви ли, че разпо ла гат с та ки ва пре воз ни сред с т ва. Ин декс Про из вод с т во и про даж ба на пре воз ни сред с т ва съ дър жа про из во ди те ли и тър гов ци на то вар ни ав то мо били, ре мар ке та и над с т рой ки за тях. Пъ лен спи сък на спра воч ни те ин дек си е да ден в съ дър жа ни е то на спра воч ни ка на стр. 23, как то и в на ча ло то на разде ла Спра воч ни ин дек си – на стр. 133. Във все ки ин декс ос вен име то на фирма та е да ден и те ле фон за връз ка. Към справочните индекси е включена и ин фор ма ция за представителства и официални партньори на чуждестранни фирми в България, бюра за обслужване на превозвачи (БОП), пунктовете, извършващи преглед за техническа изправност по ЕКМТ и др. На стр. 240 на спра воч ни ка е да ден спи сък на рек ла мо да те ли те, от кой то мо же те да ви ди те дали да де на фир ма учас т ва и с рек ла ма и на коя стра ни ца е тя, за да по лу чи те до пъл ни тел на ин фор ма ция за фир ма та. АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ 25

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 5 and 6: ОФИС: тел. 02/ 818 29 29 С
 • Page 7: www.orbit.bg since 1923 ISO 45
 • Page 13 and 14: АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП
 • Page 16 and 17: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 18: conference.logistika.bg ЛЕКТО
 • Page 23 and 24: éîàñàÄãÖç ëèêÄÇéóç
 • Page 25: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 29 and 30: Българска асоциаци
 • Page 31 and 32: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 33 and 34: Система за управле
 • Page 35 and 36: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 37 and 38: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 39 and 40: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 41 and 42: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 43 and 44: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 45 and 46: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 47: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 50 and 51: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 52 and 53: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 54 and 55: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 56 and 57: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 58 and 59: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 60 and 61: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 63 and 64: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 65 and 66: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 67 and 68: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 69 and 70: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 71 and 72: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 73 and 74: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 75 and 76: ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД A
 • Page 77 and 78:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 79 and 80:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 81 and 82:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 83 and 84:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 85 and 86:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 87 and 88:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 89 and 90:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 91 and 92:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 93 and 94:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 95 and 96:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 97 and 98:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 99 and 100:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 101 and 102:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 103 and 104:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 105 and 106:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 107 and 108:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 109 and 110:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 111 and 112:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 116 and 117:

  115 бр. собствени тра

 • Page 118 and 119:

  ТИВА КОМ ООД A 7000 Ру

 • Page 120 and 121:

  ТРАНС ДИНАСТИ ЕООД

 • Page 122 and 123:

  ТРАНСПРЕС ООД Цент

 • Page 124 and 125:

  ТУРБО ГАРАНТ ЕООД A

 • Page 126 and 127:

  ФРИГОС - ИК ЕООД A 2227

 • Page 128 and 129:

  ХАВЕН ЕООД A 1231 Софи

 • Page 130 and 131:

  ХЕРМЕС ИНТЕРНАЦИОН

 • Page 132 and 133:

  ШИПКО ТРАНСПОРТ БЪ

 • Page 135 and 136:

  СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ

 • Page 137 and 138:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 139 and 140:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 141 and 142:

  СПЕДИЦИЯ • Какво п

 • Page 143 and 144:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 145 and 146:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 147 and 148:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 149 and 150:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 151 and 152:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155 and 156:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 157 and 158:

  КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗ

 • Page 159 and 160:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 161 and 162:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 163 and 164:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 165 and 166:

  ПРЕВОЗИ В КОНТЕЙНЕ

 • Page 167 and 168:

  ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ Т

 • Page 169 and 170:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 171 and 172:

  ОБРАБОТВАНЕ НА ТОВ

 • Page 173 and 174:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 175 and 176:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 177 and 178:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 179 and 180:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 181 and 182:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 183 and 184:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 185 and 186:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 187 and 188:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 195 and 196:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 197 and 198:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 203 and 204:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 205 and 206:

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРО

 • Page 207 and 208:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 209 and 210:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 211 and 212:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 213 and 214:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 215 and 216:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 217 and 218:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 219 and 220:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 221 and 222:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 223 and 224:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 225 and 226:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 227 and 228:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 229 and 230:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 231 and 232:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 233 and 234:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 235 and 236:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 237 and 238:

  HER 1 Ltd. - Service Plovdiv. T (+3

 • Page 239 and 240:

  NSBS - BULGARIAN ASSOCIATION FOR FR

 • Page 241 and 242:

  TURBOTRUCKS BULGARIA - store TRP, V

 • Page 243:

  ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА

Copied successfully!