Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2021

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Cargo
 • Trucks
 • Logistics
 • Venci
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
24-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Българска

Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика НСБС, Националното сдружение на българските спедитори е учредено през 1992 г. Това е национално представителна браншова организация, която към момента представлява над 110 спедиторски и логистични фирми, което е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към сдружението, защото 25 години не спираме да укрепваме организационно, да се развиваме съобразно потребностите на членовете, да разширяваме кръга на услуги за улесняване на тяхната дейност и да работим в интерес на българския спедиторски и логистичен сектор. За периода от своето създаване Сдружението израсна като социално отговорна професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш. Това налага приемането на нови приоритети и стратегии за бъдещо развитие. Приоритетни направления в дейността в близък и средносрочен план остават: • Дейности в защита на браншовите и работодателските интереси. • Разширяване на кръга от услуги за улесняване дейността на членовете, включително работата и новите проекти на Учебния център, както и превръщането му в „АКАДЕМИЯ ПО СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА“. • Организационно укрепване и развитие, съобразено с потребностите на членовете и сигурност и превенция от рисковете в работата на фирмите – членове. • Развитие на транспортно-спедиторския и логистичен бранш чрез повишаване на професионалната квалификация. • Популяризиране на спедиторската професия сред младите хора, защото вярваме в тях и техния потенциал. Те са нашия дългосрочен човешки ресурс. • Активно международно сътрудничество с европейски транспортни структури. По-важни постижения в полза на членовете и на Българския спедиторски бранш: • През 1996 г. НСБС изработи и наложи сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които налагат високи професионални стандарти за оказваните от тях спедиторски и логистични услуги. • В сътрудничество с първокласни застрахователи НСБС разработи застрахователна полица, покриваща отговорността на спедитора към неговите клиенти-товародатели; от 1998 г. тази застраховка е задължителна за всички спедиторски фирми – членове. • Сдружението получи право да предоставя на членовете си документите на ФИАТА: мултимодален коносамент (FIATA FBL), спедиторски реципис (FIATA FCR), сертификат за транспорт (FIATA FCT) и складова разписка (FIATA FWR), които играят важна роля в международния стокообмен и в усвояването на външнотърговски акредитиви. • През 1996 г. Сдружението разработи първия в България Наръчник и Програма за професионална подготовка на спедиторски кадри и бе акредитирано от ФИАТА да провежда курсове за обучение и да издава международни дипломи за професионална компетентност в спедиторската професия. • Учебен център – НСБС е лицензиран на национално и международно ниво за провеждане на специализирани курсове в областта на спедицията и логистиката. През 2012 г. разработи собствена платформа и въведе дистанционно обучение по 13 специализирани програми. През 2013 г. към НСБС е учреден специализиран Арбитраж за транспорт и спедиция. Най-важното предимство е експертността в транспортното право, което може да се гарантира от ТРАНСПОРТЕН АРБИТРАЖ! През 2015 г. издаде Електронен наръчник по спедиция в съответствие със стандартите на ФИАТА. През 2015 г. НСБС създаде борса за работа и стаж, с цел подкрепа на стажантската програма и повишаване атрактивността на спедиторката професия сред младите хора. Със заповед РД09-1833 от 11.12.2015 г. професия „Спедитор-логистик“ е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение През 2016 г. експерти на НСБС и НАПОО разработват Държавните образователни стандарти за професия „Спедиторлогистик“ и Учебен център – НСБС е лицензиран по професия „Спедитор-логистик“ и професия „Куриер“. През 2018 г. НСБС издаде ново печатно издание на Наръчник на спедитора съгласно стандартите на ФИАТА. Постижения в международната дейност: • От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.). • От 2000 г. НСБС изпълнява функциите на Секретариат на Консултативния съвет на спедиторските асоциации от Югоизточна Европа. • От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската Асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при вземането на решения от Европейската комисия засягащи транспортната политика на Общността. • Представител на УС на НСБС е старши зам.-председател на ФИАТА, председател на Регионален институт Европа и председател на работната група по жп превози ЮИЦ/ ФИАТА, генерален секретар на КЛЕКАТ и председател на Института по железопътни превози в тази организация. Подбраните по строги критерии спедиторски фирми – членове на НСБС са компетентен и коректен логистичен партньор на българските и чуждестранни търговци и на митническата администрация. Сертификатът за редовно членство в НСБС и дипломите за професионална компетентност, които са изложени в офисите на фирмите – членове, са показател за високото качество на техните транспортно-спедиторски и логистични услуги. 28

Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика äÄäÇé èÖóÖãàíÖ, äéÉÄíé êÄÅéíàíÖ ëöë ëèÖÑàíéêëäàíÖ îàêåà – óãÖçéÇÖ çÄ çëÅë? ✔ èappleÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ, ÌÓÛ-ı‡Û Ë ¯ËappleÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ôapple‚ÓÁ‡, Ó·apple‡·ÓÚ͇ڇ Ë ÒÍ·‰Ëapple‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯ËÚ ÒÚÓÍË ✔ Ñ˙΄ӄӉ˯ÂÌ ÓÔËÚ Ë Á‡‰˙ηӘÂÌÓ ÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ Ôappleӈ‰ÛappleËÚÂ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ, Ò‚˙appleÁ‡ÌË Ò ÏÂʉÛ̇appleÓ‰ÌËfl Úapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ë Ú˙apple„Ó‚Ëfl ✔ ÇËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÂÚË͇ ‚ ‰ÂÎÓ‚ËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ✔ ëÔapple‡‚‰ÎË‚Ë Ë flÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÒÔ‰ËÚÓappleÒÍËfl ‰Ó„Ó‚Óapple Ë ÚӘ̇ ‰ÂÙËÌˈËfl ̇ ÓÚ„Ó‚ÓappleÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÔ‰ËÚÓapple, ‚Íβ˜ÂÌË ‚ éÅôàíÖ ëèÖÑàíéêëäà ìëãéÇàü ̇ çëÅë ✔ ɇapple‡ÌˆËfl Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒËapple‡Ì ̇ ˘ÂÚËÚÂ Ë Á‡„Û·ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔappleË Ôapple‚ÓÁ‡ ̇ ‚‡¯ËÚ ÒÚÓÍË – áÄëíêÄïéÇäÄíÄ ◊éíÉéÇéêçéëí çÄ ëèÖÑàíéêÄ“, ÒÍβ˜Â̇ ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ çëÅë ‚˙‚ ‚‡¯‡ ÔÓÎÁ‡. Ако Вие търсите конкретна, специализирана, спедиторска или логистична услуга, посетете нашия онлайн интерфейс Членове на НСБС на https://nsbs.bg/bg/chlenove. ᇠÍÓÌÚ‡ÍÚË: ëÂÍappleÂÚ‡appleË‡Ú Ì‡ çëÅë – www.nsbs.bg ëÓÙËfl 1111, ·ÛÎ. òËÔ˜ÂÌÒÍË ÔappleÓıÓ‰ 43, ‚ı. Å, етаж 1, ÚÂÎ.: 02/ 971-48-22, 971-50-25 e-mail: office@nsbs.bg

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 11: Европа зарежда ора
 • Page 16: WWW.TURBOSHOET.BG > ГОЛЯМА С
 • Page 21: ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА
 • Page 25 and 26: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 27 and 28: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 29: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 33 and 34: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 35: INTRODUCING THE New VOLVO RANGE
 • Page 38 and 39: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 40 and 41: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 42 and 43: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 44 and 45: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 46 and 47: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 48 and 49: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 50 and 51: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 52 and 53: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 54 and 55: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 56 and 57: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 58 and 59: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 60 and 61: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 62: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 65 and 66: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 67: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 70 and 71: The WEB Operator Wholesale Express
 • Page 72 and 73: АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪН
 • Page 74 and 75: БАКС ТРЕЙД ЕООД A 9002
 • Page 76 and 77: БУЛБУС ТРЕЙД ООД A 90
 • Page 78 and 79: ВЕНЦИ ЕООД ТАХО ВЕН
 • Page 80 and 81:

  ВИНИЛ АРТ ООД A 1220 С

 • Page 82 and 83:

  Customs. Simply cleared. ВОЛФ

 • Page 84 and 85:

  ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД A

 • Page 86 and 87:

  ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК

 • Page 88 and 89:

  DKV - виж ОЙЛКАРТ ЕОО

 • Page 90 and 91:

  Е-СПЕД ООД A 1532 Софи

 • Page 92 and 93:

  ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪН

 • Page 94 and 95:

  ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ

 • Page 96 and 97:

  ЕСПРЕСО - Иван Грън

 • Page 98 and 99:

  ИЗИ ТРАНС ООД A 4023 П

 • Page 100 and 101:

  ИНСТИТУТ ПО ТРАНСП

 • Page 102 and 103:

  ИТЕЛИ - Б ООД Центра

 • Page 104 and 105:

  CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

 • Page 106 and 107:

  КРОМА ТРАНС ООД A 3400

 • Page 108 and 109:

  ЛИРИК / ВЕРОНА - Сер

 • Page 110:

  МАЙНИНГ ООД A 1113 Соф

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 115 and 116:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 117 and 118:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 119 and 120:

  www.transport-press.bg/ ПАРИА

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 132:

  ТЕСИ - ТИ ООД A 2140 Бо

 • Page 136 and 137:

  ТРАНС ДИНАСТИ ЕООД

 • Page 138 and 139:

  ТРАНСЛЕНД ООД A 1404 С

 • Page 140 and 141:

  ТТЛ ЕООД A 1271 София,

 • Page 142 and 143:

  ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИ

 • Page 144 and 145:

  FINDCARGO.NET T (02) 439-03-60, 439

 • Page 146:

  ФТС БЪЛГАРИЯ ООД A 16

 • Page 149 and 150:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 151 and 152:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155:

  СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ

 • Page 158 and 159:

  СПЕДИЦИЯ БОРУШ ЕОО

 • Page 160 and 161:

  СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé

 • Page 162 and 163:

  СПЕДИЦИЯ ЙОСПЕД ОО

 • Page 164:

  СПЕДИЦИЯ ОРБИТ ЕОО

 • Page 167 and 168:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 169 and 170:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 171 and 172:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 173 and 174:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 175 and 176:

  Лекотоварни автомо

 • Page 177 and 178:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 179 and 180:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 181 and 182:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 183 and 184:

  www.transport-press.bg/ КОМБИ

 • Page 185 and 186:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 187 and 188:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 195 and 196:

  ЛОГИСТИКА ТРАНСПОР

 • Page 197 and 198:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 203 and 204:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 205 and 206:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 207 and 208:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 209 and 210:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 211 and 212:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 213 and 214:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 215 and 216:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 217 and 218:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 219 and 220:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 221 and 222:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 223 and 224:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 225 and 226:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 227 and 228:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 229 and 230:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 232 and 233:

  СЕРВИЗ НА ТРАНСПОР

 • Page 234 and 235:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 236 and 237:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 238 and 239:

  ОБОРУДВАНЕ НА АВТО

 • Page 240 and 241:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 242 and 243:

  АВТОМИВКИ ВОЛФ АД /

 • Page 244 and 245:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 246 and 247:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 248 and 249:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 250:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 253 and 254:

  БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

 • Page 255 and 256:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 257 and 258:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 259 and 260:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 261 and 262:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 263 and 264:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 265 and 266:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 267 and 268:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 269 and 270:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 271 and 272:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 273 and 274:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 275 and 276:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 277:

  ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА