Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
2 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2021

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Cargo
 • Trucks
 • Logistics
 • Venci
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
24-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) Асо ци а ци я та на бъл гар с ки те предпри я тия за меж ду на род ни пре во зи и пъти щата (АЕБ Т РИ) е об щес т ве на ор га ни за ция, са мос то я тел на юри ди ческа лич ност с нес то пан с ка цел съг лас но За ко на за ли ца та и се мейс т во то. Тя е ос но ва на през 1962 г. със се да ли ще в Со фия. С указ на пра ви тел с т во то АЕБТРИ е оп ре де лена за га рант на сис те ма та ТИР в Ре пуб ли ка Бъл га рия и из да ва кар не ти ТИР на всич ки меж ду на род ни ав то мобил ни пре воз ва чи в стра на та. Из пъл ни тел ни ор га ни на Асо ци а ци я та са: На ци о­ нал на та кон фе рен ция на чле но ве те и Уп ра ви те лен съ вет. Чле но ве на АЕБ Т РИ са фир ми и ор га ни за ции, ко и то из вър ш ват ав то мо би лен тран с порт или чи я то дейност има от но ше ние към ав то мо бил ни те пре во зи на то ва ри и път ни ци. Асо ци а ци я та пред с та вя и за щи та ва ин те ре си те как то на сво и те чле но ве, така и на про фе си я та като цяло в на ци о на лен и меж ду на ро ден план. В на ци о на лен план асо ци а ци я та ра бо ти съв мес т но с ком пе тен т ни те ор га ни в стра на та, ко и то имат от ноше ние към ав то мо бил ни те пре во зи и пъ ти ща та и участ ва ре дов но в ра бо та та на спе ци а ли зи ра ни те ко ми сии в тях. АЕБ Т РИ е ре до вен член на Меж ду на род ния съюз по ав то мо би лен тран с порт (IRU) със се да ли ще в Же не ва. Слу жи те ли на Асо ци а ци я та взе мат учас тие в ра бот ните и ек с пер т ни гру пи на тази ор га ни за ция. В меж ду на ро ден план асо ци а ци я та под дър жа ре довни връз ки с Меж ду на род на та ор га ни за ция на спе ди то рите (ФИ А ТА) със се да ли ще в Цю рих, Меж ду на род на та ор га ни за ция по бе зо пас ност на дви же ни е то (ПРИ) със се да ли ще в Холандия, Ра бот ни те и ек с пер т ни гру пи към Ко ми те та по вът ре шен тран с порт на ИКЕ-ООН, Же не ва, Ге не рал на ди рек ция „Мобилност и тран с порт“ към Ко ми си я та на ЕС, Международния тран с пор тен форум (ITF), как то и срод ни те є асо ци а ции в чуж би на. Асо ци а ци я та пред ла га след ни те ус лу ги на българ с ки те меж ду на род ни ав то мо бил ни пре воз ва чи: – Из да ва не и га ран ти ра не на кар не ти ТИР; – Спе ци а ли зи ра на ин фор ма ция за ус ло ви я та на из вър ш­ ва не на меж ду на род ни ав то мо бил ни пре во зи във всич ки ев ро пейс ки и близ ко из точ ни стра ни (чрез сис те ма та ТРАНС-ИНФО по Ин тер нет – www.aebtri.com); – Из да ва не на по ма га ла като то ва ри тел ни ци CMR, лични кон т рол ни книж ки, път ни кар ти и др.; – Връ ща не на ДДС от ня кои ев ро пейс ки стра ни; – Кон сул та ции и оказ ва не на съ дейс т вие на бъл гар с ките меж ду на род ни пре воз ва чи при проб ле ми в стра ната и чуж би на; – Прег ле ди за ка те го ри зи ра не на ту рис ти чес ки ав тобу си съг лас но изис к ва ни я та на Меж ду на род на та систе ма за кла си фи ка ция на ту рис ти чес ки те ав то бу си. Учебният център на АЕБТРИ провеждане на обучение за: ● професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност (съгласно ЗАП и Наредба 11 на МТИТС); ● придобиване на карта за квалификация на водачи на товарни автомобили и автобуси (съгласно Наредба 41 на МТИТС); ● водачи на ПС, превозващи опасни товари (съгласно АДР); ● консултанти по опасни товари (съгласно АДР); ● използване на тахографи (аналогови и дигитални) и правила за периодите на управление, прекъсване и почивка на водачите (в съответствие с Регламент 561/2006 и АЕТР). Учебните програми, разработени от експертите от АЕБТРИ и лекторския екип, съответстват изцяло на съвременните европейски изисквания и са утвърдени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преподаваният материал се актуализира постоянно и е изцяло съобразен с последните изменения в международното и вътрешните законодателства на съответните държави, както и с практиката в отделните страни. Горепосочената ква ли фи ка ция мо же те да по лу чи те в Учеб ния цен тър на АЕБ Т РИ и не го ви те учеб ни бази в стра на та. Учеб ни ят цен тър на АЕБ Т РИ ор га ни зи ра и про веж да кур со ве и в над 10 по-го ле ми гра да на стра ната. Въз мож но е да се про ве де и обу че ние на мяс то – при пред ва ри тел но сфор ми ра на гру па учас т ни ци. В национален план асоциацията работи съвместно с компетентните органи в страната, които имат отношение към автомобилните превози и пътищата и участва редовно в работата на специализираните комисии в тях. За контакти: Сектор Рекламации – 0887 106 761, email: claims@aebtri.com Сектор Регистрация – 0887 114 914, email: registration@aebtri.com Сектор Продажби – 0887 107 937, email: sales@aebtri.com Карнети по куриер – 0887 107 937, email: order@aebtri.com Информационен отдел – 0887 105 446, email: trans-info@aebtri.com Секция Автобусни превози – 0887 104 277, email: bus@aebtri.com Отдел Компютърни системи – тел.: 02/ 958 10 93, email: it@aebtri.com Счетоводство – 0887 106 987, email: accountants@aebtri.com Юрисконсулт – 0887 102 458, email: jurist@aebtri.com АЕБТРИ-СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД ТАМАРЕЛ ИНДЪСТРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД – София 1680, бул. „Гоце Делчев“ 56, бл.15, тел.: 02/958 10 21, email: service@aebtri.com Учебен център: София 1680, бул.„Гоце Делчев“ 56, бл.15 тел.: 02/958 10 36, email: tcaebtri@tea.bg Ад рес на АЕБ­Т­РИ: гр. София 1680, ул. „Искърски пролом“ 6 Тел: (02) 958 14 75, 958 14 76, 958 14 13 Факс: (02) 958 10 91, 958 12 59 E-mail: aebtri@aebtri.com www.aebtri.com 26

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО www.transport-press.bg/ Асоциация на българските авиокомпании (АБА) Асо ци а ция на бъл гар с ки те ави о ком па нии е съз да де на в на ча ло то на 2002 г., като из ра зител на ин те ре си те на по-го ля ма та част от въз душ ни те пре воз ва чи в стра на та. Ней ни члено ве са ави о ком па нии, ко и то имат бъл гар с ка ре гис т ра ция, при те жа ват сви де тел с т во за ави а ци о нен опе ра тор за пре воз на път ни ци и/ или то ва ри, раз по ла гат с едно или по ве че соб с­ т ве ни или ли зин го ва ни въз душ ни пре воз ни средс т ва с два или по ве че дви га те ли и ос вен това из вър ш ват прак ти чес ки дей ност на ави а ци о нен пре воз вач. Ос нов на цел на Асо ци а ци я та, съг лас но нейния ус тав, е да съ дейс т ва за по ви ша ва не на бе зо пас ност та на по ле ти те и ефек тив ност та на ави а ци он на та ра бо та, за ук реп ва не и раз ширя ва не на по зи ци и те и за щи та на ин те ре си те на бъл гар с ки те ави о ком па нии и на свър за ни те с тях на та дей ност об щес т ве ни и дър жав ни ин те ре си. Кон к рет ни те за да чи, ко и то АБА си пос та вя за ре ша ва не, са: – Да оказ ва ак тив но съ дейс т вие с ек с пер ти, ек с пер т ни ста но ви ща, ин фор ма ци он ни ма те риа ли и др. при под го тов ка на за ко но да тел ни проме ни в об ласт та на граж дан с ка та ави а ция. – Да съ дейс т ва при из ра бот ва не то на На цио нал на стра те гия за раз ви тие на ави а ци он ния тран с порт в Бъл га рия. – Да ра бо ти за въз в ръ ща не на па зар ни те по зи ции на бъл гар с ки те пре воз ва чи, като ги под тик ва към ко о пе ри ра не пос ред с т вом съз дава не на общи пу ло ве (по от но ше ние на го ри вата, об с луж ва не то на ле та тел ни те апа ра ти, из пол з ва не на кух нен с ка та по су да), из пъл не ние на по ле ти с общи по лет ни но ме ра и др. – Да осъ щес т вя ва под хо дя щи от но ше ния и вза и мо дейс т вия от име то на чле но ве те си, с дър жав ни ин с ти ту ции, ор га ни и тех ни пред с тави те ли в об лас ти, за ся га щи граж дан с ка та авиа ция. – Да ра бо ти с всич ки сили и за спаз ва не то на пра ви ла та за ло я л на та кон ку рен ция. – Да съ дейс т ва за по доб ря ва не на връз ки те с про и з во ди те ли на ави а ци он на тех ни ка, ли зин года те ли, дос тав чи ци, зас т ра хо ва те ли и др. и за пос ти га не на по-доб ри по зи ции на чле но ве те си в от но ше ни я та с тях. АБА пра ви всич ко въз мож но да се иден ти фици ра пред дър жав ни те ор га ни, об щес т ве ността, ор га ни за ци и те, сто пан с ки те су бек ти и ме ди и те като пред с та ви тел на бъл гар с ки те ави о ком па нии. Асо ци а ци я та осъ щес т вя ва връз ки и вза и модейс т вие с дру ги бран шо ви ор га ни за ции, с чуж ди и меж ду на род ни ор га ни за ции и ави а ци он ни асоци а ции, като съ дейс т ва за ре ша ва не на въп ро си по улес ня ва не дей ност та на чле но ве те си. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АБА към януари 2021 г. Авиостарт Би Ейч Еър БУЛ ЕР България Ер Българиан Еър Чартър Институт по въздушен транспорт Карго Ер Хели Ер Bulgarian Eagle АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ 27

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 11: Европа зарежда ора
 • Page 16: WWW.TURBOSHOET.BG > ГОЛЯМА С
 • Page 21: ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА
 • Page 25 and 26: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 27: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 31 and 32: Българска асоциаци
 • Page 33 and 34: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 35: INTRODUCING THE New VOLVO RANGE
 • Page 38 and 39: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 40 and 41: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 42 and 43: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 44 and 45: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 46 and 47: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 48 and 49: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 50 and 51: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 52 and 53: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 54 and 55: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 56 and 57: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 58 and 59: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 60 and 61: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 62: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 65 and 66: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 67: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 70 and 71: The WEB Operator Wholesale Express
 • Page 72 and 73: АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪН
 • Page 74 and 75: БАКС ТРЕЙД ЕООД A 9002
 • Page 76 and 77: БУЛБУС ТРЕЙД ООД A 90
 • Page 78 and 79:

  ВЕНЦИ ЕООД ТАХО ВЕН

 • Page 80 and 81:

  ВИНИЛ АРТ ООД A 1220 С

 • Page 82 and 83:

  Customs. Simply cleared. ВОЛФ

 • Page 84 and 85:

  ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД A

 • Page 86 and 87:

  ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК

 • Page 88 and 89:

  DKV - виж ОЙЛКАРТ ЕОО

 • Page 90 and 91:

  Е-СПЕД ООД A 1532 Софи

 • Page 92 and 93:

  ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪН

 • Page 94 and 95:

  ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ

 • Page 96 and 97:

  ЕСПРЕСО - Иван Грън

 • Page 98 and 99:

  ИЗИ ТРАНС ООД A 4023 П

 • Page 100 and 101:

  ИНСТИТУТ ПО ТРАНСП

 • Page 102 and 103:

  ИТЕЛИ - Б ООД Центра

 • Page 104 and 105:

  CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

 • Page 106 and 107:

  КРОМА ТРАНС ООД A 3400

 • Page 108 and 109:

  ЛИРИК / ВЕРОНА - Сер

 • Page 110:

  МАЙНИНГ ООД A 1113 Соф

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 115 and 116:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 117 and 118:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 119 and 120:

  www.transport-press.bg/ ПАРИА

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 132:

  ТЕСИ - ТИ ООД A 2140 Бо

 • Page 136 and 137:

  ТРАНС ДИНАСТИ ЕООД

 • Page 138 and 139:

  ТРАНСЛЕНД ООД A 1404 С

 • Page 140 and 141:

  ТТЛ ЕООД A 1271 София,

 • Page 142 and 143:

  ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИ

 • Page 144 and 145:

  FINDCARGO.NET T (02) 439-03-60, 439

 • Page 146:

  ФТС БЪЛГАРИЯ ООД A 16

 • Page 149 and 150:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 151 and 152:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155:

  СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ

 • Page 158 and 159:

  СПЕДИЦИЯ БОРУШ ЕОО

 • Page 160 and 161:

  СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé

 • Page 162 and 163:

  СПЕДИЦИЯ ЙОСПЕД ОО

 • Page 164:

  СПЕДИЦИЯ ОРБИТ ЕОО

 • Page 167 and 168:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 169 and 170:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 171 and 172:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 173 and 174:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 175 and 176:

  Лекотоварни автомо

 • Page 177 and 178:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 179 and 180:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 181 and 182:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 183 and 184:

  www.transport-press.bg/ КОМБИ

 • Page 185 and 186:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 187 and 188:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 195 and 196:

  ЛОГИСТИКА ТРАНСПОР

 • Page 197 and 198:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 203 and 204:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 205 and 206:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 207 and 208:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 209 and 210:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 211 and 212:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 213 and 214:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 215 and 216:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 217 and 218:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 219 and 220:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 221 and 222:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 223 and 224:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 225 and 226:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 227 and 228:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 229 and 230:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 232 and 233:

  СЕРВИЗ НА ТРАНСПОР

 • Page 234 and 235:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 236 and 237:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 238 and 239:

  ОБОРУДВАНЕ НА АВТО

 • Page 240 and 241:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 242 and 243:

  АВТОМИВКИ ВОЛФ АД /

 • Page 244 and 245:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 246 and 247:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 248 and 249:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 250:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 253 and 254:

  БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

 • Page 255 and 256:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 257 and 258:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 259 and 260:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 261 and 262:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 263 and 264:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 265 and 266:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 267 and 268:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 269 and 270:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 271 and 272:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 273 and 274:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 275 and 276:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 277:

  ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА

Copied successfully!