Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2021

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Cargo
 • Trucks
 • Logistics
 • Venci
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
24-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Уважаеми бизнесмени, Бъл гар с ка Тран с пор т на Пре са ви пред с та вя двадесет и четвъртото из да ние на Офи ци а л ния го ди шен спра воч ник „Кой ка къв е в тран с пор та и спе ди ци я та в Бъл га рия“, ак ту а ли зи ра но към 22.2.2021 г. Ка та ло гът съ дър жа ин фор ма ция за над 400 адреса на фир ми, по же ла ли да се вклю чат в него, като близо 20 от тях учас т ват за пър ви път. Пред с та ве ни те фир ми ра бо тят в об ласт та на меж ду на род на та и вът реш на та спе ди ция, ло гис ти ка та, всич ки ви до ве тран с порт и в пря ко свър за ни те с тях про и з вод с т во и тър го вия на пре воз ни сред с т ва, ре зер в ни час ти, гуми, ак се со а ри, сер ви зи. Пос та ра ли сме се да пре дос та вим и мак симал но пъл на ин фор ма ция за ор га ни за ции, с ко и то тран с пор т ни те фир ми ра бо тят ежед нев но – мит ни ци, зас т ра хо ва те ли, ре зер ва ци он ни бюра, ле ти ща, прис та ни ща, сво бод ни без мит ни зони и др. От дел но са да де ни пред с та ви тел с т ва та и офи ци а л ни те пар т ньо ри на чуж дес т ран ни фир ми в Бъл га рия. Ин фор ма ция е съ би ра на чрез пре ки кон так ти с фир ми те и е вклю че на с тях но то из рич но съг ла сие и пот вър ж де ние. Спра воч ни кът е на два ези ка – бъл гар с ки и ан г лийс ки. Кни га та е само на бъл гар с ки език, докато в Ин тер нет можете да на ме рите ан г лийс ка и българска вер сия на ад рес www.whoiswho.logistika.bg. За да раз бе ре те ця лос т на та струк ту ра на ка та ло га и да се ори е н ти ра те по-лес но в него, моля про че те те на стра ни ца 23 ука за ни я та Как да пол з ва те спра воч ни ка и съ дър жа ни е то на стр. 21. На дя ва ме се, че как то и дру ги те ни из да ния – ме сеч ни те спи са ния КА МИ О НИ и ЛОГИСТИКА, така и го диш ни ят спра воч ник „Кой ка къв е в тран с пор та и спе ди ци я та в Бъл га рия“ е цен но и по лез но по ма га ло в ра бо та та на бъл гар с ки и чуж ди тър гов с ки и про миш ле ни фир ми и на про фе си о на лис ти те в об ласт та на тран с пор та и спе ди ци я та. Бъл гар с ка Тран с пор т на Пре са с удо вол с т вие ще се съ о б ра зи с ва ши те за бе леж ки и пре по ръ ки, по лу че ни по тел. (02) 808 18 48, на ад рес Со фия 1463 пк 5 или на e-mail spravochnik@btp.bg. © Bulgarian Transport Press, 2021 ISSN 1313-3772 Снежина БАДЖЕВА Дан ни те в спра воч ни ка са към 22 февруари 2021 г. и са съб ра ни въз ос но ва на по да де на от фир ми те учас т ни ци ин фор ма ция. Из да тел с т во то не по е ма от го вор ност за тях на та дос то вер ност и пъл но та, нито за щети, възник на ли по ра ди греш на или неп ре дос та ве на ин фор ма ция, как то и за ра ди пе чат ни греш ки. Концепция на справочника и ръководител на проекта: Снежина Баджева Организация на информация и реклами: Борислав Бурлак, Илияна Балабанова, Нели Балабанова, Стефан Миланов, Асен Христов Дизайн на реклами и предпечатна подготовка: Любомир Баджев, Николай Райков Ръководител база данни: Емануел Икономов Справочникът се разпространява от куриерските фирми: Интерлогистика и Транспрес Bulgarian Transport Press Ltd. 1680 София, ул. Пирин 73 тел.: (02) 808 18 48, 808 18 40 Адрес за кореспонденция: 1463 София пк 5 e-mail: spravochnik@btp.bg www.whoiswho.logistika.bg 9. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ октомври 2021 Sofia Event Center (SEC) conference.logistika.bg Организатор: БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА Тел.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261 24

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО www.transport-press.bg/ КАК ДА ПОЛЗВАТЕ СПРАВОЧНИКА Спра воч ни кът „Кой ка къв е в тран с пор та и спе ди ци я та в Бъл га рия“ има следна та струк ту ра: • Аз бу чен по ка за лец – в кой то са вклю че ни по аз бу чен ред всич ки фир ми, участ ва щи в спра воч ни ка, и са да де ни стра ни ци те, на ко и то мо же те да на ме рите ин фор ма ци я та за тях. • Ин декс по на се ле ни мес та – фир ми те са гру пи ра ни по на се ле ни мес та, като за все ки град те са под ре де ни по аз бу чен ред; да де ни са също и стра ни ци те, на ко и то мо же те да на ме ри те ин фор ма ци я та за тях. • Общ фирмен ука за тел – това е ос нов на та част на спра воч ни ка; тя включ ва фир мен знак (лого), ад рес на ин фор ма ция за вся ка фир ма плюс крат ко опи сание на дей ност та є; в нея фир ми те са под ре де ни по аз бу чен ред и тър се не то е как то в те ле фо нен ука за тел. • Спра воч ни ин дек си – цел та на тази част на спра воч ни ка е да се от де лят фир ми те, пред ла га щи да де на ус лу га. Нап ри мер в ин декс Спе ди ция са из б ро е ни всич ки фир ми, ко и то са по со чи ли, че ор га ни зи рат спе ди ция – меж ду на род на и в Бъл га рия. В ин декс Автовози нап ри мер са съб ра ни фир ми те, обя ви ли, че разпо ла гат с та ки ва пре воз ни сред с т ва. Ин декс Про из вод с т во и про даж ба на пре воз ни сред с т ва съ дър жа про из во ди те ли и тър гов ци на то вар ни ав то мо били, ре мар ке та и над с т рой ки за тях. Пъ лен спи сък на спра воч ни те ин дек си е да ден в съ дър жа ни е то на спра воч ни ка на стр. 23, как то и в на ча ло то на разде ла Спра воч ни ин дек си – на стр. 177. Във все ки ин декс ос вен име то на фирма та е да ден и те ле фон за връз ка. Към справочните индекси е включена и ин фор ма ция за представителства и официални партньори на чуждестранни фирми в България, мит ни ци и мит ни чес ки бюра в Бъл га рия, бюра за обслужване на превозвачи (БОП), пунктовете, извършващи преглед за техническа изправност по ЕКМТ и др. На стр. 272 на спра воч ни ка е да ден спи сък на рек ла мо да те ли те, от кой то мо же те да ви ди те дали да де на фир ма учас т ва и с рек ла ма и на коя стра ни ца е тя, за да по лу чи те до пъл ни тел на ин фор ма ция за фир ма та. АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ 25

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 11: Европа зарежда ора
 • Page 16: WWW.TURBOSHOET.BG > ГОЛЯМА С
 • Page 21: ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА
 • Page 25: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 29 and 30: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 31 and 32: Българска асоциаци
 • Page 33 and 34: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 35: INTRODUCING THE New VOLVO RANGE
 • Page 38 and 39: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 40 and 41: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 42 and 43: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 44 and 45: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 46 and 47: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 48 and 49: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 50 and 51: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 52 and 53: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 54 and 55: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 56 and 57: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 58 and 59: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 60 and 61: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 62: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 65 and 66: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 67: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 70 and 71: The WEB Operator Wholesale Express
 • Page 72 and 73: АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪН
 • Page 74 and 75: БАКС ТРЕЙД ЕООД A 9002
 • Page 76 and 77:

  БУЛБУС ТРЕЙД ООД A 90

 • Page 78 and 79:

  ВЕНЦИ ЕООД ТАХО ВЕН

 • Page 80 and 81:

  ВИНИЛ АРТ ООД A 1220 С

 • Page 82 and 83:

  Customs. Simply cleared. ВОЛФ

 • Page 84 and 85:

  ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД A

 • Page 86 and 87:

  ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК

 • Page 88 and 89:

  DKV - виж ОЙЛКАРТ ЕОО

 • Page 90 and 91:

  Е-СПЕД ООД A 1532 Софи

 • Page 92 and 93:

  ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪН

 • Page 94 and 95:

  ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ

 • Page 96 and 97:

  ЕСПРЕСО - Иван Грън

 • Page 98 and 99:

  ИЗИ ТРАНС ООД A 4023 П

 • Page 100 and 101:

  ИНСТИТУТ ПО ТРАНСП

 • Page 102 and 103:

  ИТЕЛИ - Б ООД Центра

 • Page 104 and 105:

  CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

 • Page 106 and 107:

  КРОМА ТРАНС ООД A 3400

 • Page 108 and 109:

  ЛИРИК / ВЕРОНА - Сер

 • Page 110:

  МАЙНИНГ ООД A 1113 Соф

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 115 and 116:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 117 and 118:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 119 and 120:

  www.transport-press.bg/ ПАРИА

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 132:

  ТЕСИ - ТИ ООД A 2140 Бо

 • Page 136 and 137:

  ТРАНС ДИНАСТИ ЕООД

 • Page 138 and 139:

  ТРАНСЛЕНД ООД A 1404 С

 • Page 140 and 141:

  ТТЛ ЕООД A 1271 София,

 • Page 142 and 143:

  ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИ

 • Page 144 and 145:

  FINDCARGO.NET T (02) 439-03-60, 439

 • Page 146:

  ФТС БЪЛГАРИЯ ООД A 16

 • Page 149 and 150:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 151 and 152:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155:

  СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ

 • Page 158 and 159:

  СПЕДИЦИЯ БОРУШ ЕОО

 • Page 160 and 161:

  СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé

 • Page 162 and 163:

  СПЕДИЦИЯ ЙОСПЕД ОО

 • Page 164:

  СПЕДИЦИЯ ОРБИТ ЕОО

 • Page 167 and 168:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 169 and 170:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 171 and 172:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 173 and 174:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 175 and 176:

  Лекотоварни автомо

 • Page 177 and 178:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 179 and 180:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 181 and 182:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 183 and 184:

  www.transport-press.bg/ КОМБИ

 • Page 185 and 186:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 187 and 188:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 195 and 196:

  ЛОГИСТИКА ТРАНСПОР

 • Page 197 and 198:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 203 and 204:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 205 and 206:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 207 and 208:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 209 and 210:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 211 and 212:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 213 and 214:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 215 and 216:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 217 and 218:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 219 and 220:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 221 and 222:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 223 and 224:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 225 and 226:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 227 and 228:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 229 and 230:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 232 and 233:

  СЕРВИЗ НА ТРАНСПОР

 • Page 234 and 235:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 236 and 237:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 238 and 239:

  ОБОРУДВАНЕ НА АВТО

 • Page 240 and 241:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 242 and 243:

  АВТОМИВКИ ВОЛФ АД /

 • Page 244 and 245:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 246 and 247:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 248 and 249:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 250:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 253 and 254:

  БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

 • Page 255 and 256:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 257 and 258:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 259 and 260:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 261 and 262:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 263 and 264:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 265 and 266:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 267 and 268:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 269 and 270:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 271 and 272:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 273 and 274:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 275 and 276:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 277:

  ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА