Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2022 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
11 months ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2021

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Cargo
 • Trucks
 • Logistics
 • Venci
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
24-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

СПЕДИЦИЯ EíçÄ

СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé ● èapple‚ÓÁ ̇ ˆÂÎË Ë „appleÛÔ‡ÊÌË ÚÓ‚‡appleË ÔÓ ¯ÓÒ ÓÚ/Á‡ Ö‚appleÓÔ‡, ÅÎËÁÍËfl Ë ëapple‰ÂÌ ËÁÚÓÍ Ë éçÑ ● íapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ì‡ ÚÂÊÍË Ë ËÁ‚˙Ì„‡·‡appleËÚÌË ÚÓ‚‡appleË ● íapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ì‡ ‰appleÂıË Ì‡ Á‡Í‡˜‡ÎÍË åÖÜÑìçÄêéÑçÄ ëèÖÑàñàü Website: www.etnacargo.com ● äÓÏ·ËÌËapple‡Ì Ôapple‚ÓÁ ̇ ÚÓ‚‡appleË appleÂ͇/¯ÓÒÂ Ë appleÂ͇/ÊÔ ● ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÒÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚappleÓÎ ● èappleÓÂÍÚ̇ ÒÔ‰ˈËfl 1528 ɇapple‡ àÒÍ˙apple, ÛÎ. 5004 ‹5 ÚÂÎ.: (02) 978 95 46, 978 98 56, E-mail: etnacargo@etnacargo.com 978 06 44, 978 28 50 Ù‡ÍÒ: (02) 978 13 46 ЕТНА КАРГО ООД......................... (02) 978-95-46 ЕЪР ВОРТЕКС ООД..................... (02) 963-33-15 ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ ЕООД......... (02) 969-49-61 ИЗИ ТРАНС ООД........................... (032) 68-11-45 ИН ТАЙМ КАРГО ООД................. (02) 960-98-72 ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ ООД... (031) 24-21-44 ИНТЕРЛОГИСТИКА ЕООД – Централен офис....................... (052) 60-06-14 ИНТЕРЛОГИСТИКА – Логистичен център – карго... (02) 979-04-31 ИТЕЛИ – Б ООД............................. (02) 963-24-07 156

СПЕДИЦИЯ • Какво представлява ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Еър Вортекс ООД е българска e-mail: airvortex@infocom.bg. спедиторска компания, член на Българския съюз за ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 митническо и външнотърговско обслужване. ➢ Еър Вортекс ООД е лицензиран митнически агент, член на Националното обединение на * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines митническите агенти. * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria ➢ Eър Вортекс ООД е изключителен представител на за България, Румъния, Сърбия, Косово и Република Северна Македония. • Кои са хората в ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Екипът на Еър Вортекс e-mail: airvortex@infocom.bg. ООД е с богат професионален опит. ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 ➢ Екипът на Еър Вортекс ООД вярва, че ВСЕКИ клиент е уникален и ценен. * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 • Какво ви предлага e-mail: airvortex@infocom.bg. ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó 51, * ëÍ·‰ Gorski ÔÓ‰ Patnik ÏËÚÌ˘ÂÒÍË Str , Sofia ÍÓÌÚÓÎ 1407, Bulgaria * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 Еър Вортекс може да e-mail: организира airvortex@infocom.bg. за вас: ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 Входящи и изходящи въздушни доставки; Входящ и изходящ LCL и FCL контейнерен превоз; Сухопътни доставки на комплектни и групажни товари; * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria Комбинирани доставки от врата и до врата; Чартърни полети за вашите най-спешни и тежки товари; ➢ Еър Вортекс може да ви предложи: Митническо брокерство; Обезпечаване на транзитни операции; Митническо и свободно складиране; Карго застраховки; • Как да се свържете с ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Вие можете да посетите e-mail: airvortex@infocom.bg. Еър Вортекс ООД в офиса на адрес: ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 Аерогара София, бул. Христофор Колумб 80, Арт Бизнес Център, офис 3.4.1, София 1592 ➢ да се обадите на телефони: (02) 963 2768, (02) 963 3315, (02) 963 3317, (02) 963 2778 * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines ➢ да изпратите Е-mail: * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria air@air-vortex.com — Въздушен транспорт ocean@air-vortex.com — Морски транспорт surface@air-vortex.com — Сухопътен транспорт service@air-vortex.com — Обслужване клиенти customs@air-vortex.com — Митническо представителство ➢ да разгледате сайта ни на адрес: www.air-vortex.com • Защо да изберете ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 e-mail: airvortex@infocom.bg. ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 ➢ Защото Еър Вортекс ООД е вярното решение на вашия транспортен казус! * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria