Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2020

23-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Българска

Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика НСБС, Националното сдружение на българските спедитори е учредено през 1992 г. Това е национално представителна браншова организация, която към момента представлява над 100 спедиторски и логистични фирми, което е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към сдружението, защото 25 години не спираме да укрепваме организационно, да се развиваме съобразно потребностите на членовете, да разширяваме кръга на услуги за улесняване на тяхната дейност и да работим в интерес на българския спедиторски и логистичен сектор. За периода от своето създаване Сдружението израсна като социално отговорна професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш. Това налага приемането на нови приоритети и стратегии за бъдещо развитие. Приоритетни направления в дейността в близък и средносрочен план остават: • Дейности в защита на браншовите и работодателските интереси. • Разширяване на кръга от услуги за улесняване дейността на членовете, включително работата и новите проекти на Учебния център, както и превръщането му в „АКАДЕМИЯ ПО СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА“. • Организационно укрепване и развитие, съобразено с потребностите на членовете и сигурност и превенция от рисковете в работата на фирмите-членове. • Развитие на транспортно-спедиторския и логистичен бранш чрез повишаване на професионалната квалификация. • Популяризиране на спедиторската професия сред младите хора, защото вярваме в тях и техния потенциал. Те са нашия дългосрочен човешки ресурс. • Активно международно сътрудничество с европейски транспортни структури. По-важни постижения в полза на членовете и на Българския спедиторски бранш: • През 1996 г. НСБС изработи и наложи сред членовете си Общи спедиторски и Общи складови условия, които налагат високи професионални стандарти за оказваните от тях спедиторски и логистични услуги. • В сътрудничество с първокласни застрахователи НСБС разработи застрахователна полица, покриваща отговорността на спедитора към неговите клиенти-товародатели; от 1998 г. тази застраховка е задължителна за всички спедиторски фирми – членове. • Сдружението получи право да предоставя на членовете си документите на ФИАТА: мултимодален коносамент (FIATA FBL), спедиторски реципис (FIATA FCR), сертификат за транспорт (FIATA FCT) и складова разписка (FIATA FWR), които играят важна роля в международния стокообмен и в усвояването на външнотърговски акредитиви. • През 1996 Сдружението разработи първия в България Наръчник и Програма за професионална подготовка на спедиторски кадри и бе акредитирано от ФИАТА да провежда курсове за обучение и да издава международни дипломи за професионална компетентност в спедиторската професия. • Учебен център – НСБС е лицензиран на национално и международно ниво за провеждане на специализирани курсове в областта на спедицията и логистиката. • През 2012 г. разработи собствена платформа и въведе дистанционно обучение по 13 специализирани програми. • През 2013 г. към НСБС е учреден специализиран Арбитраж за транспорт и спедиция. Най-важното предимство е експертността в транспортното право, което може да се гарантира от ТРАНСПОРТЕН АРБИТРАЖ! • През 2015 г. издаде Електронен наръчник по спедиция в съответствие със стандартите на ФИАТА. • През 2015 г. НСБС създаде борса за работа и стаж, с цел подкрепа на стажантската програма и повишаване атрактивността на спедиторската професия сред младите хора. • Със заповед РД09-1833 от 11.12.2015 г. професия „Спедитор-логистик“ е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение • През 2016 г. експерти на НСБС и НАПОО разработват Държавните образователни стандарти за професия „Спедитор-логистик“ и Учебен център – НСБС е лицензиран по професия „Спедитор-логистик“ и професия „Куриер“. • През 2018 г. НСБС издаде ново печатно издание на Наръчник на спедитора съгласно стандартите на ФИАТА. Постижения в международната дейност: • От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.). • От 2000 г. НСБС изпълнява функциите на Секретариат на Консултативния съвет на спедиторските асоциации от Юго-източна Европа. • От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската Асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при вземането на решения от Европейската комисия засягащи транспортната политика на Общността. • Представител на УС на НСБС е старши зам. председател на ФИАТА, председател на Регионален институт Европа и председател на работната група по ж.п. превози ЮИЦ/ ФИАТА, генерален секретар на КЛЕКАТ и председател на Института по железопътни превози в тази организация. Подбраните по строги критерии спедиторски фирми – членове на НСБС са компетентен и коректен логистичен партньор на българските и чуждестранни търговци и на митническата администрация. Сертификатът за редовно членство в НСБС и дипломите за професионална компетентност, които са изложени в офисите на фирмите – членове, са показател за високото качество на техните транспортно-спедиторски и логистични услуги. 26

Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика äÄäÇé èÖóÖãàíÖ, äéÉÄíé êÄÅéíàíÖ ëöë ëèÖÑàíéêëäàíÖ îàêåà – óãÖçéÇÖ çÄ çëÅë? ✔ èappleÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ, ÌÓÛ-ı‡Û Ë ¯ËappleÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ôapple‚ÓÁ‡, Ó·apple‡·ÓÚ͇ڇ Ë ÒÍ·‰Ëapple‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯ËÚ ÒÚÓÍË ✔ Ñ˙΄ӄӉ˯ÂÌ ÓÔËÚ Ë Á‡‰˙ηӘÂÌÓ ÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ Ôappleӈ‰ÛappleËÚÂ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ, Ò‚˙appleÁ‡ÌË Ò ÏÂʉÛ̇appleÓ‰ÌËfl Úapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ë Ú˙apple„Ó‚Ëfl ✔ ÇËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÂÚË͇ ‚ ‰ÂÎÓ‚ËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ✔ ëÔapple‡‚‰ÎË‚Ë Ë flÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÒÔ‰ËÚÓappleÒÍËfl ‰Ó„Ó‚Óapple Ë ÚӘ̇ ‰ÂÙËÌˈËfl ̇ ÓÚ„Ó‚ÓappleÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÔ‰ËÚÓapple, ‚Íβ˜ÂÌË ‚ éÅôàíÖ ëèÖÑàíéêëäà ìëãéÇàü ̇ çëÅë ✔ ɇapple‡ÌˆËfl Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒËapple‡Ì ̇ ˘ÂÚËÚÂ Ë Á‡„Û·ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔappleË Ôapple‚ÓÁ‡ ̇ ‚‡¯ËÚ ÒÚÓÍË – áÄëíêÄïéÇäÄíÄ ◊éíÉéÇéêçéëí çÄ ëèÖÑàíéêÄ“, ÒÍβ˜Â̇ ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ çëÅë ‚˙‚ ‚‡¯‡ ÔÓÎÁ‡. Ако Вие търсите конкретна, специализирана, спедиторска или логистична услуга, посетете нашия онлайн интерфейс Членове на НСБС на https://nsbs.bg/bg/chlenove. ᇠÍÓÌÚ‡ÍÚË: ëÂÍappleÂÚ‡appleË‡Ú Ì‡ çëÅë – www.nsbs.bg ëÓÙËfl 1111, ·ÛÎ. òËÔ˜ÂÌÒÍË ÔappleÓıÓ‰ 43, ‚ı. Å, етаж 1, ÚÂÎ.: 02/ 971-48-22, 971-50-25 e-mail: office@nsbs.bg

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 8: Подобрете цифровиз
 • Page 13: ГР. ВАРНА 9000, УЛ. „П
 • Page 21 and 22: éîàñàÄãÖç ëèêÄÇéóç
 • Page 23 and 24: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 25 and 26: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 27: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 31 and 32: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 33 and 34: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 35 and 36: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 37 and 38: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 39 and 40: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 41 and 42: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 43 and 44: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 45 and 46: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 47 and 48: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 49 and 50: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 51 and 52: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 53 and 54: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 55 and 56: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 57 and 58: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 59 and 60: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 61 and 62: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 63 and 64: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 65 and 66: conference.logistika.bg ЛЕКТО
 • Page 67 and 68: ОБЩ ФИРМЕН УКАЗАТЕ
 • Page 69 and 70: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 71 and 72: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 73 and 74: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 75 and 76: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 77 and 78: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 79 and 80:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 81 and 82:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 83 and 84:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 85 and 86:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 87 and 88:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 89 and 90:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 91 and 92:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 93 and 94:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 95 and 96:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 97 and 98:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 99 and 100:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 101 and 102:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 103 and 104:

  CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

 • Page 105 and 106:

  • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO

 • Page 107 and 108:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 109 and 110:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 111 and 112:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 115 and 116:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 117 and 118:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 119 and 120:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  СВОБОДНА ЗОНА - РУС

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 131 and 132:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 133 and 134:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 136 and 137:

  ТАИТА АД A 9700 Шумен,

 • Page 138 and 139:

  TIMOCOM представителс

 • Page 140:

  ТОЛ БГ ЕООД A 1839 Соф

 • Page 143 and 144:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 145 and 146:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО М

 • Page 147 and 148:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 149 and 150:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 151 and 152:

  FASTVAT A 1715 София, ж.к.

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155 and 156:

  оторизиран търговс

 • Page 157 and 158:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 159 and 160:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 161:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 165 and 166:

  СПЕДИЦИЯ А ЛОГИСТИ

 • Page 167 and 168:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 169 and 170:

  СПЕДИЦИЯ • Какво п

 • Page 171 and 172:

  СПЕДИЦИЯ МОБИЛ-98 - В

 • Page 173 and 174:

  СПЕДИЦИЯ

 • Page 175 and 176:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 177 and 178:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 179 and 180:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 181 and 182:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 183 and 184:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 185 and 186:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 187 and 188:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 195 and 196:

  ПРЕВОЗИ В КОНТЕЙНЕ

 • Page 197 and 198:

  ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ Т

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 203 and 204:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 205 and 206:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 207 and 208:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 209 and 210:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 211 and 212:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 214 and 215:

  ДРЕХАРКИ ДИСПОЙНТ

 • Page 216 and 217:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 218 and 219:

  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Page 220 and 221:

  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

 • Page 222 and 223:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 224 and 225:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 226 and 227:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 228 and 229:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 230 and 231:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 232 and 233:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 234:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 237 and 238:

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРО

 • Page 239 and 240:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 241 and 242:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 243 and 244:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 245 and 246:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 247 and 248:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 249 and 250:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 251 and 252:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 253 and 254:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 255 and 256:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 257 and 258:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 259 and 260:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 261 and 262:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 263 and 264:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 265 and 266:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 267 and 268:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 269 and 270:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 271 and 272:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 273 and 274:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 275 and 276:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 277 and 278:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 279 and 280:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 281 and 282:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т