Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2020

23-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) Асо ци а ци я та на бъл гар с ки те предпри я тия за меж ду на род ни пре во зи и пъти щата (АЕБ Т РИ) е об щес т ве на ор га ни за ция, са мос то я тел на юри ди ческа лич ност с нес то пан с ка цел съг лас но За ко на за ли ца та и се мейс т во то. Тя е ос но ва на през 1962 г. със се да ли ще в Со фия. С указ на пра ви тел с т во то АЕБТРИ е оп ре де лена за га рант на сис те ма та ТИР в Ре пуб ли ка Бъл га рия и из да ва кар не ти ТИР на всич ки меж ду на род ни ав то мобил ни пре воз ва чи в стра на та. Из пъл ни тел ни ор га ни на Асо ци а ци я та са: На ци о­ нал на та кон фе рен ция на чле но ве те и Уп ра ви те лен съ вет. Чле но ве на АЕБ Т РИ са фир ми и ор га ни за ции, ко и то из вър ш ват ав то мо би лен тран с порт или чи я то дейност има от но ше ние към ав то мо бил ни те пре во зи на то ва ри и път ни ци. Асо ци а ци я та пред с та вя и за щи та ва ин те ре си те как то на сво и те чле но ве, така и на про фе си я та като цяло в на ци о на лен и меж ду на ро ден план. В на ци о на лен план асо ци а ци я та ра бо ти съв мес т но с ком пе тен т ни те ор га ни в стра на та, ко и то имат от ноше ние към ав то мо бил ни те пре во зи и пъ ти ща та и участ ва ре дов но в ра бо та та на спе ци а ли зи ра ни те ко ми сии в тях. АЕБ Т РИ е ре до вен член на Меж ду на род ния съюз по ав то мо би лен тран с порт (IRU) със се да ли ще в Же не ва. Слу жи те ли на Асо ци а ци я та взе мат учас тие в ра бот ните и ек с пер т ни гру пи на тази ор га ни за ция. В меж ду на ро ден план асо ци а ци я та под дър жа ре довни връз ки с Меж ду на род на та ор га ни за ция на спе ди то рите (ФИ А ТА) със се да ли ще в Цю рих, Меж ду на род на та ор га ни за ция по бе зо пас ност на дви же ни е то (ПРИ) със се да ли ще в Холандия, Ра бот ни те и ек с пер т ни гру пи към Ко ми те та по вът ре шен тран с порт на ИКЕ-ООН, Же не ва, Ге не рал на ди рек ция „Мобилност и тран с порт“ към Ко ми си я та на ЕС, Международния тран с пор тен форум (ITF), как то и срод ни те є асо ци а ции в чуж би на. Асо ци а ци я та пред ла га след ни те ус лу ги на българ с ки те меж ду на род ни ав то мо бил ни пре воз ва чи: – Из да ва не и га ран ти ра не на кар не ти ТИР; – Спе ци а ли зи ра на ин фор ма ция за ус ло ви я та на из вър ш­ ва не на меж ду на род ни ав то мо бил ни пре во зи във всич ки ев ро пейс ки и близ ко из точ ни стра ни (чрез сис те ма та ТРАНС-ИНФО по Ин тер нет – www.aebtri.com); – Из да ва не на по ма га ла като то ва ри тел ни ци CMR, лични кон т рол ни книж ки, път ни кар ти и др.; – Връ ща не на ДДС от ня кои ев ро пейс ки стра ни; – Кон сул та ции и оказ ва не на съ дейс т вие на бъл гар с ките меж ду на род ни пре воз ва чи при проб ле ми в стра ната и чуж би на; – Прег ле ди за ка те го ри зи ра не на ту рис ти чес ки ав тобу си съг лас но изис к ва ни я та на Меж ду на род на та систе ма за кла си фи ка ция на ту рис ти чес ки те ав то бу си. Учебният център на АЕБТРИ провеждане на обучение за: ● професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност (съгласно ЗАП и Наредба 11 на МТИТС); ● придобиване на карта за квалификация на водачи на товарни автомобили и автобуси (съгласно Наредба 41 на МТИТС); ● водачи на ПС, превозващи опасни товари (съгласно АДР); ● консултанти по опасни товари (съгласно АДР); ● използване на тахографи (аналогови и дигитални) и правила за периодите на управление, прекъсване и почивка на водачите (в съответствие с Регламент 561/2006 и АЕТР). Учебните програми, разработени от експертите от АЕБТРИ и лекторския екип, съответстват изцяло на съвременните европейски изисквания и са утвърдени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преподаваният материал се актуализира постоянно и е изцяло съобразен с последните изменения в международното и вътрешните законодателства на съответните държави, както и с практиката в отделните страни. Горепосочената ква ли фи ка ция мо же те да по лу чи те в Учеб ния цен тър на АЕБ Т РИ и не го ви те учеб ни бази в стра на та. Учеб ни ят цен тър на АЕБ Т РИ ор га ни зи ра и про веж да кур со ве и в над 10 по-го ле ми гра да на стра ната. Въз мож но е да се про ве де и обу че ние на мяс то – при пред ва ри тел но сфор ми ра на гру па учас т ни ци. В национален план асоциацията работи съвместно с компетентните органи в страната, които имат отношение към автомобилните превози и пътищата и участва редовно в работата на специализираните комисии в тях. За контакти: Сектор Рекламации – 0887 106 761, email: claims@aebtri.com Сектор Регистрация – 0887 114 914, email: registration@aebtri.com Сектор Продажби – 0887 107 937, email: sales@aebtri.com Карнети по куриер – 0887 107 937, email: order@aebtri.com Информационен отдел – 0887 105 446, email: trans-info@aebtri.com Секция Автобусни превози – 0887 104 277, email: bus@aebtri.com Отдел Компютърни системи – тел.: 02/ 958 10 93, email: it@aebtri.com Счетоводство – 0887 106 987, email: accountants@aebtri.com Юрисконсулт – 0887 102 458, email: jurist@aebtri.com АЕБТРИ-СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД ТАМАРЕЛ ИНДЪСТРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД – София 1680, бул. „Гоце Делчев“ 56, бл.15, тел.: 02/958 10 21, email: service@aebtri.com Учебен център: София 1680, бул.„Гоце Делчев“ 56, бл.15 тел.: 02/958 10 36, email: tcaebtri@tea.bg Ад рес на АЕБ­Т­РИ: гр. София 1680, ул. „Искърски пролом“ 6 Тел: (02) 958 14 75, 958 14 76, 958 14 13 Факс: (02) 958 10 91, 958 12 59 E-mail: aebtri@aebtri.com www.aebtri.com 24

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО Асоциация на българските авиокомпании (АБА) Асо ци а ция на бъл гар с ки те ави о ком па нии е съз да де на в на ча ло то на 2002 г., като из ра зител на ин те ре си те на по-го ля ма та част от въз душ ни те пре воз ва чи в стра на та. Ней ни члено ве са ави о ком па нии, ко и то имат бъл гар с ка ре гис т ра ция, при те жа ват сви де тел с т во за ави а ци о нен опе ра тор за пре воз на път ни ци и/ или то ва ри, раз по ла гат с едно или по ве че соб с­ т ве ни или ли зин го ва ни въз душ ни пре воз ни средс т ва с два или по ве че дви га те ли и ос вен това из вър ш ват прак ти чес ки дей ност на ави а ци о нен пре воз вач. Ос нов на цел на Асо ци а ци я та, съг лас но нейния ус тав, е да съ дейс т ва за по ви ша ва не на бе зо пас ност та на по ле ти те и ефек тив ност та на ави а ци он на та ра бо та, за ук реп ва не и раз ширя ва не на по зи ци и те и за щи та на ин те ре си те на бъл гар с ки те ави о ком па нии и на свър за ни те с тях на та дей ност об щес т ве ни и дър жав ни ин те ре си. Кон к рет ни те за да чи, ко и то АБА си пос та вя за ре ша ва не, са: – Да оказ ва ак тив но съ дейс т вие с ек с пер ти, ек с пер т ни ста но ви ща, ин фор ма ци он ни ма те риа ли и др. при под го тов ка на за ко но да тел ни проме ни в об ласт та на граж дан с ка та ави а ция. – Да съ дейс т ва при из ра бот ва не то на На цио нал на стра те гия за раз ви тие на ави а ци он ния тран с порт в Бъл га рия. – Да ра бо ти за въз в ръ ща не на па зар ни те по зи ции на бъл гар с ки те пре воз ва чи, като ги под тик ва към ко о пе ри ра не пос ред с т вом съз дава не на общи пу ло ве (по от но ше ние на го ри вата, об с луж ва не то на ле та тел ни те апа ра ти, из пол з ва не на кух нен с ка та по су да), из пъл не ние на по ле ти с общи по лет ни но ме ра и др. – Да осъ щес т вя ва под хо дя щи от но ше ния и вза и мо дейс т вия от име то на чле но ве те си, с дър жав ни ин с ти ту ции, ор га ни и тех ни пред с тави те ли в об лас ти, за ся га щи граж дан с ка та авиа ция. – Да ра бо ти с всич ки сили и за спаз ва не то на пра ви ла та за ло я л на та кон ку рен ция. – Да съ дейс т ва за по доб ря ва не на връз ки те с про и з во ди те ли на ави а ци он на тех ни ка, ли зин года те ли, дос тав чи ци, зас т ра хо ва те ли и др. и за пос ти га не на по-доб ри по зи ции на чле но ве те си в от но ше ни я та с тях. АБА пра ви всич ко въз мож но да се иден ти фици ра пред дър жав ни те ор га ни, об щес т ве ността, ор га ни за ци и те, сто пан с ки те су бек ти и ме ди и те като пред с та ви тел на бъл гар с ки те ави о ком па нии. Асо ци а ци я та осъ щес т вя ва връз ки и вза и модейс т вие с дру ги бран шо ви ор га ни за ции, с чуж ди и меж ду на род ни ор га ни за ции и ави а ци он ни асоци а ции, като съ дейс т ва за ре ша ва не на въп ро си по улес ня ва не дей ност та на чле но ве те си. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АБА към януари 2020 г. Авиостарт Би Ейч Еър БУЛ ЕР България Ер Българиан Еър Чартър Институт по въздушен транспорт Карго Ер Хели Ер Bulgarian Eagle АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ 25

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 8: Подобрете цифровиз
 • Page 13: ГР. ВАРНА 9000, УЛ. „П
 • Page 21 and 22: éîàñàÄãÖç ëèêÄÇéóç
 • Page 23 and 24: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 25: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 29 and 30: Българска асоциаци
 • Page 31 and 32: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 33 and 34: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 35 and 36: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 37 and 38: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 39 and 40: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 41 and 42: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 43 and 44: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 45 and 46: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 47 and 48: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 49 and 50: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 51 and 52: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 53 and 54: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 55 and 56: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 57 and 58: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 59 and 60: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 61 and 62: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 63 and 64: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 65 and 66: conference.logistika.bg ЛЕКТО
 • Page 67 and 68: ОБЩ ФИРМЕН УКАЗАТЕ
 • Page 69 and 70: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 71 and 72: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 73 and 74: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 75 and 76: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 77 and 78:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 79 and 80:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 81 and 82:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 83 and 84:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 85 and 86:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 87 and 88:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 89 and 90:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 91 and 92:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 93 and 94:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 95 and 96:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 97 and 98:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 99 and 100:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 101 and 102:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 103 and 104:

  CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

 • Page 105 and 106:

  • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO

 • Page 107 and 108:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 109 and 110:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 111 and 112:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 115 and 116:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 117 and 118:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 119 and 120:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  СВОБОДНА ЗОНА - РУС

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 131 and 132:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 133 and 134:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 136 and 137:

  ТАИТА АД A 9700 Шумен,

 • Page 138 and 139:

  TIMOCOM представителс

 • Page 140:

  ТОЛ БГ ЕООД A 1839 Соф

 • Page 143 and 144:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 145 and 146:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО М

 • Page 147 and 148:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 149 and 150:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 151 and 152:

  FASTVAT A 1715 София, ж.к.

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155 and 156:

  оторизиран търговс

 • Page 157 and 158:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 159 and 160:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 161:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 165 and 166:

  СПЕДИЦИЯ А ЛОГИСТИ

 • Page 167 and 168:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 169 and 170:

  СПЕДИЦИЯ • Какво п

 • Page 171 and 172:

  СПЕДИЦИЯ МОБИЛ-98 - В

 • Page 173 and 174:

  СПЕДИЦИЯ

 • Page 175 and 176:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 177 and 178:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 179 and 180:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 181 and 182:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 183 and 184:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 185 and 186:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 187 and 188:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 195 and 196:

  ПРЕВОЗИ В КОНТЕЙНЕ

 • Page 197 and 198:

  ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ Т

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 203 and 204:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 205 and 206:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 207 and 208:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 209 and 210:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 211 and 212:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 214 and 215:

  ДРЕХАРКИ ДИСПОЙНТ

 • Page 216 and 217:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 218 and 219:

  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Page 220 and 221:

  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

 • Page 222 and 223:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 224 and 225:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 226 and 227:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 228 and 229:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 230 and 231:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 232 and 233:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 234:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 237 and 238:

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРО

 • Page 239 and 240:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 241 and 242:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 243 and 244:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 245 and 246:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 247 and 248:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 249 and 250:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 251 and 252:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 253 and 254:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 255 and 256:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 257 and 258:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 259 and 260:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 261 and 262:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 263 and 264:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 265 and 266:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 267 and 268:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 269 and 270:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 271 and 272:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 273 and 274:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 275 and 276:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 277 and 278:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 279 and 280:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 281 and 282:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

Copied successfully!