Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2020

23-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Уважаеми бизнесмени, Бъл гар с ка Тран с пор т на Пре са ви пред с та вя двадесет и третото из да ние на Офи ци а л ния го ди шен справоч ник „Кой ка къв е в тран с пор та и спе ди ци я та в Бъл га рия“, ак ту а ли зи ра но към 10.2.2020 г. Ка та ло гът съ дър жа ин фор ма ция за над 450 адреса на фир ми, по же ла ли да се вклю чат в него, като близо 25 от тях учас т ват за пър ви път. Пред с та ве ни те фир ми ра бо тят в об ласт та на меж ду на род на та и вът реш на та спе ди ция, ло гис ти ка та, всич ки ви до ве тран с порт и в пря ко свър за ни те с тях про и з вод с т во и тър го вия на пре воз ни сред с т ва, ре зер в ни час ти, гуми, ак се со а ри, сер ви зи. Пос та ра ли сме се да пре дос та вим и мак симал но пъл на ин фор ма ция за ор га ни за ции, с ко и то тран с пор т ни те фир ми ра бо тят ежед нев но – мит ни ци, зас т ра хо ва те ли, ре зер ва ци он ни бюра, ле ти ща, прис та ни ща, сво бод ни без мит ни зони и др. От дел но са да де ни пред с та ви тел с т ва та и офи ци а л ни те пар т ньо ри на чуж дес т ран ни фир ми в Бъл га рия. Ин фор ма ция е съ би ра на чрез пре ки кон так ти с фир ми те и е вклю че на с тях но то из рич но съг ла сие и пот вър ж де ние. Спра воч ни кът е на два ези ка – бъл гар с ки и ан г лийс ки. Кни га та е само на бъл гар с ки език, докато в Ин тер нет можете да на ме рите ан г лийс ка и българска вер сия на ад рес www.whoiswho.logistika.bg. За да раз бе ре те ця лос т на та струк ту ра на ка та ло га и да се ори е н ти ра те по-лес но в него, моля про че те те на стра ни ца 23 ука за ни я та Как да пол з ва те спра воч ни ка и съ дър жа ни е то на стр. 21. На дя ва ме се, че как то и дру ги те ни из да ния – ме сеч ни те спи са ния КА МИ О НИ и ЛОГИСТИКА, така и го диш ни ят спра воч ник „Кой ка къв е в тран с пор та и спе ди ци я та в Бъл га рия“ е цен но и по лез но по ма га ло в ра бо та та на бъл гар с ки и чуж ди тър гов с ки и про миш ле ни фир ми и на про фе си о на лис ти те в об ласт та на тран с пор та и спе ди ци я та. Бъл гар с ка Тран с пор т на Пре са с удо вол с т вие ще се съ о б ра зи с ва ши те за бе леж ки и пре по ръ ки, по лу че ни по тел. (02) 808 18 48, на ад рес Со фия 1463 пк 5 или на e-mail spravochnik@btp.bg. © Bulgarian Transport Press, 2020 ISSN 1313-3772 Снежина БАДЖЕВА Дан ни те в спра воч ни ка са към 10 февруари 2020 г. и са съб ра ни въз ос но ва на по да де на от фир ми те учас т ни ци ин фор ма ция. Из да тел с т во то не по е ма от го вор ност за тях на та дос то вер ност и пъл но та, нито за щети, възник на ли по ра ди греш на или неп ре дос та ве на ин фор ма ция, как то и за ра ди пе чат ни греш ки. Концепция на справочника и ръководител на проекта: Снежина Баджева Организация на информация и реклами: Борислав Бурлак, Илияна Балабанова, Нели Балабанова, Ева Коджабашева, Стефан Миланов, Асен Христов Дизайн на реклами и предпечатна подготовка: Любомир Баджев, Николай Райков Ръководител база данни: Емануел Икономов Справочникът се разпространява от куриерските фирми: Интерлогистика и Транспрес Bulgarian Transport Press Ltd. 1680 София, ул. Пирин 73 тел.: (02) 808 18 48, 808 18 40 Адрес за кореспонденция: 1463 София пк 5 e-mail: spravochnik@btp.bg www.whoiswho.logistika.bg 8. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 27 октомври 2020 Sofia Event Center (SEC) conference.logistika.bg Организатор: БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА Тел.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261 22

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО КАК ДА ПОЛЗВАТЕ СПРАВОЧНИКА Спра воч ни кът „Кой ка къв е в тран с пор та и спе ди ци я та в Бъл га рия“ има следна та струк ту ра: • Аз бу чен по ка за лец – в кой то са вклю че ни по аз бу чен ред всич ки фир ми, участ ва щи в спра воч ни ка, и са да де ни стра ни ци те, на ко и то мо же те да на ме рите ин фор ма ци я та за тях. • Ин декс по на се ле ни мес та – фир ми те са гру пи ра ни по на се ле ни мес та, като за все ки град те са под ре де ни по аз бу чен ред; да де ни са също и стра ни ци те, на ко и то мо же те да на ме ри те ин фор ма ци я та за тях. • Общ фирмен ука за тел – това е ос нов на та част на спра воч ни ка; тя включ ва фир мен знак (лого), ад рес на ин фор ма ция за вся ка фир ма плюс крат ко опи сание на дей ност та є; в нея фир ми те са под ре де ни по аз бу чен ред и тър се не то е как то в те ле фо нен ука за тел. • Спра воч ни ин дек си – цел та на тази част на спра воч ни ка е да се от де лят фир ми те, пред ла га щи да де на ус лу га. Нап ри мер в ин декс Спе ди ция са из б ро е ни всич ки фир ми, ко и то са по со чи ли, че ор га ни зи рат спе ди ция – меж ду на род на и в Бъл га рия. В ин декс Автовози нап ри мер са съб ра ни фир ми те, обя ви ли, че разпо ла гат с та ки ва пре воз ни сред с т ва. Ин декс Про из вод с т во и про даж ба на пре воз ни сред с т ва съ дър жа про из во ди те ли и тър гов ци на то вар ни ав то мо били, ре мар ке та и над с т рой ки за тях. Пъ лен спи сък на спра воч ни те ин дек си е да ден в съ дър жа ни е то на спра воч ни ка на стр. 21, как то и в на ча ло то на разде ла Спра воч ни ин дек си – на стр. 161. Във все ки ин декс ос вен име то на фирма та е да ден и те ле фон за връз ка. Към справочните индекси е включена и ин фор ма ция за представителства и официални партньори на чуждестранни фирми в България, мит ни ци и мит ни чес ки бюра в Бъл га рия, бюра за обслужване на превозвачи (БОП), пунктовете, извършващи преглед за техническа изправност по ЕКМТ и др. На стр. 280 на спра воч ни ка е да ден спи сък на рек ла мо да те ли те, от кой то мо же те да ви ди те дали да де на фир ма учас т ва и с рек ла ма и на коя стра ни ца е тя, за да по лу чи те до пъл ни тел на ин фор ма ция за фир ма та. АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ 23

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 8: Подобрете цифровиз
 • Page 13: ГР. ВАРНА 9000, УЛ. „П
 • Page 21 and 22: éîàñàÄãÖç ëèêÄÇéóç
 • Page 23: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 27 and 28: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 29 and 30: Българска асоциаци
 • Page 31 and 32: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 33 and 34: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 35 and 36: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 37 and 38: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 39 and 40: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 41 and 42: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 43 and 44: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 45 and 46: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 47 and 48: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 49 and 50: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 51 and 52: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 53 and 54: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 55 and 56: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 57 and 58: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 59 and 60: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 61 and 62: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 63 and 64: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 65 and 66: conference.logistika.bg ЛЕКТО
 • Page 67 and 68: ОБЩ ФИРМЕН УКАЗАТЕ
 • Page 69 and 70: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 71 and 72: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 73 and 74: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 75 and 76:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 77 and 78:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 79 and 80:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 81 and 82:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 83 and 84:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 85 and 86:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 87 and 88:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 89 and 90:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 91 and 92:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 93 and 94:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 95 and 96:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 97 and 98:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 99 and 100:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 101 and 102:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 103 and 104:

  CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

 • Page 105 and 106:

  • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO

 • Page 107 and 108:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 109 and 110:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 111 and 112:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 115 and 116:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 117 and 118:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 119 and 120:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  СВОБОДНА ЗОНА - РУС

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 131 and 132:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 133 and 134:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 136 and 137:

  ТАИТА АД A 9700 Шумен,

 • Page 138 and 139:

  TIMOCOM представителс

 • Page 140:

  ТОЛ БГ ЕООД A 1839 Соф

 • Page 143 and 144:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 145 and 146:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО М

 • Page 147 and 148:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 149 and 150:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 151 and 152:

  FASTVAT A 1715 София, ж.к.

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155 and 156:

  оторизиран търговс

 • Page 157 and 158:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 159 and 160:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 161:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 165 and 166:

  СПЕДИЦИЯ А ЛОГИСТИ

 • Page 167 and 168:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 169 and 170:

  СПЕДИЦИЯ • Какво п

 • Page 171 and 172:

  СПЕДИЦИЯ МОБИЛ-98 - В

 • Page 173 and 174:

  СПЕДИЦИЯ

 • Page 175 and 176:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 177 and 178:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 179 and 180:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 181 and 182:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 183 and 184:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 185 and 186:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 187 and 188:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 195 and 196:

  ПРЕВОЗИ В КОНТЕЙНЕ

 • Page 197 and 198:

  ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ Т

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 203 and 204:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 205 and 206:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 207 and 208:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 209 and 210:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 211 and 212:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 214 and 215:

  ДРЕХАРКИ ДИСПОЙНТ

 • Page 216 and 217:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 218 and 219:

  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Page 220 and 221:

  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

 • Page 222 and 223:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 224 and 225:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 226 and 227:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 228 and 229:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 230 and 231:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 232 and 233:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 234:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 237 and 238:

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРО

 • Page 239 and 240:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 241 and 242:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 243 and 244:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 245 and 246:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 247 and 248:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 249 and 250:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 251 and 252:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 253 and 254:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 255 and 256:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 257 and 258:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 259 and 260:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 261 and 262:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 263 and 264:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 265 and 266:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 267 and 268:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 269 and 270:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 271 and 272:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 273 and 274:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 275 and 276:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 277 and 278:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 279 and 280:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

 • Page 281 and 282:

  ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES Т

Copied successfully!