Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2020

23-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

СПЕДИЦИЯ EíçÄ

СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé ● èapple‚ÓÁ ̇ ˆÂÎË Ë „appleÛÔ‡ÊÌË ÚÓ‚‡appleË ÔÓ ¯ÓÒ ÓÚ/Á‡ Ö‚appleÓÔ‡, ÅÎËÁÍËfl Ë ëapple‰ÂÌ ËÁÚÓÍ Ë éçÑ ● íapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ì‡ ÚÂÊÍË Ë ËÁ‚˙Ì„‡·‡appleËÚÌË ÚÓ‚‡appleË ● íapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ì‡ ‰appleÂıË Ì‡ Á‡Í‡˜‡ÎÍË åÖÜÑìçÄêéÑçÄ ëèÖÑàñàü Website: www.etnacargo.com ● äÓÏ·ËÌËapple‡Ì Ôapple‚ÓÁ ̇ ÚÓ‚‡appleË appleÂ͇/¯ÓÒÂ Ë appleÂ͇/ÊÔ ● ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÒÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚappleÓÎ ● èappleÓÂÍÚ̇ ÒÔ‰ˈËfl 1528 ɇapple‡ àÒÍ˙apple, ÛÎ. 5004 ‹5 ÚÂÎ.: (02) 978 95 46, 978 98 56, E-mail: etnacargo@etnacargo.com 978 06 44, 978 28 50 Ù‡ÍÒ: (02) 978 13 46 ЕТНА КАРГО ООД...................................(02) 978-95-46 ЕЪР ВОРТЕКС ООД................................(02) 963-33-15 ЕЪР ЛИНКС ЕООД..................................(02) 953-05-78 ЕЪРБОРН ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ ЕООД.....................................................(088) 325-72-90 ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ ЕООД...................(02) 969-49-61 ИЗИ ТРАНС ООД......................................(032) 68-11-45 ИН ТАЙМ КАРГО ООД............................(02) 960-98-72 ИНТЕРЛОГИСТИКА ЕООД – Централен офис.................................(052) 60-06-14 ИНТЕРЛОГИСТИКА – Логистичен център – карго.............(02) 979-04-31 ИТЕЛИ – Б ООД........................................(02) 963-24-07 ЙОСПЕД ООД...........................................(02) 418-69-12 КАВКАЗ ТРАНС 2000 ЕООД.................(056) 82-63-42 КАР ТРАНСПОРТЕР ЕООД...................(02) 408-12-38 КАРОЛИНА КО ЕООД.............................(032) 62-62-08 КАТЕКА ТРАНС ЕООД............................(042) 60-15-27 КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ ЕООД.......................................................(02) 942-47-34 КОМЕТА 07 ЕООД....................................(064) 80-43-51 КР ЛОГИСТИК ЕООД..............................(066) 80-08-96 ЛАГЕРМАКС СПЕДИЦИО БЪЛГАРИЯ ЕООД.......................................................(02) 996-22-13 Седмичен бюлетин за транспорт, спедиция, логистика, товарни автомобили, Транспорт Електронен бюлетин 166

СПЕДИЦИЯ • Какво представлява ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Еър Вортекс ООД е българска e-mail: airvortex@infocom.bg. спедиторска компания, член на Българския съюз за ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 митническо и външнотърговско обслужване. ➢ Еър Вортекс ООД е лицензиран митнически агент, член на Националното обединение на * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines митническите агенти. * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria ➢ Eър Вортекс ООД е изключителен представител на за България, Румъния, Сърбия, Косово и Република Северна Македония. • Кои са хората в ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Екипът на Еър Вортекс e-mail: airvortex@infocom.bg. ООД е с богат професионален опит. ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 ➢ Екипът на Еър Вортекс ООД вярва, че ВСЕКИ клиент е уникален и ценен. * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 • Какво ви предлага e-mail: airvortex@infocom.bg. ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó 51, * ëÍ·‰ Gorski ÔÓ‰ Patnik ÏËÚÌ˘ÂÒÍË Str , Sofia ÍÓÌÚÓÎ 1407, Bulgaria * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 Еър Вортекс може да e-mail: организира airvortex@infocom.bg. за вас: ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 Входящи и изходящи въздушни доставки; Входящ и изходящ LCL и FCL контейнерен превоз; Сухопътни доставки на комплектни и групажни товари; * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria Комбинирани доставки от врата и до врата; Чартърни полети за вашите най-спешни и тежки товари; ➢ Еър Вортекс може да ви предложи: Митническо брокерство; Обезпечаване на транзитни операции; Митническо и свободно складиране; Карго застраховки; • Как да се свържете с ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Вие можете да посетите e-mail: airvortex@infocom.bg. Еър Вортекс ООД в офиса на адрес: ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 Аерогара София, бул. Христофор Колумб 80, Арт Бизнес Център, офис 3.4.1, София 1592 ➢ да се обадите на телефони: (02) 963 2768, (02) 963 3315, (02) 963 3317, (02) 963 2778 * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines ➢ да изпратите Е-mail: * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria air@air-vortex.com — Въздушен транспорт ocean@air-vortex.com — Морски транспорт surface@air-vortex.com — Сухопътен транспорт service@air-vortex.com — Обслужване клиенти customs@air-vortex.com — Митническо представителство ➢ да разгледате сайта ни на адрес: www.air-vortex.com • Защо да изберете ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 e-mail: airvortex@infocom.bg. ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 ➢ Защото Еър Вортекс ООД е вярното решение на вашия транспортен казус! * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria

Copied successfully!