Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 1 / 2020

 • Text
 • Renault
 • Logistics
 • Trafic
 • Huawei
 • Ifoy
 • Frotcom
 • Products
 • Axion
 • Elisa
 • Organic
Четете в броя: * Мениджърите на SEG (Ѕресіаl Еvеntѕ Grоuр) за предизвикателствата в техния бизнес. * Смарт Органик за бизнеса с вегански биопродукти и неговата логистика. * Полската група AmRest за управлението и логистиката на KFC и Burger King в България. * и още...

44

44 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС ВИЗИТНА КАРТИЧКА Полковник Иван Маламов е завършил „Артилерийско въоръжение“ във Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана в Шумен. Магистър е и по „Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативни и тактически формирования“ и „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от Военна академия „Г. С. Раковски“. Бил е командир на 110-и логистичен полк, Пловдив. От август 2019 г. поема поста началник на НВУ „Васил Левски“. – Какво е специфичното във Вашите образователни програми по транспорт и логистика? – Тъй като основната задача на НВУ е да подготвя кадри за Българската армия и структурите, свързани с националната сигурност, това до голяма степен определя и спецификата на обучението. Приоритетни за нас са транспортът и логистиката при кризисни ситуации от военен и невоенен характер. Това ни отличава от всички останали университети в страната. Друга специфика е, че курсантите получават две бакалавърски степени – по военна и гражданска специалност. Това им дава възможност да се реализират както в армията, така и в обществото. Подготвяме бъдещите специалисти по логистика за дейностите дистрибуция, снабдяване, управление на производствени и непроизводствени дейности, обслужване на клиенти, транспортна дейност и т.н. – Как успявате да синхронизирате учебните планове с новите технологии, които непрекъснато се появяват и засягат транспорта и логистиката? – Учебните планове за обучение на курсанти се утвърждават от Министерството на отбраната, съгласувано с Министерството на образованието и науката. Това ги прави доста тромави като административни документи. При нас гъвкавият елемент са учебните програми по отделните дисциплини. Те могат да се променят и актуализират ежегодно. Една от основните задачи на академичния състав е да следи новостите в съответните направления и да ги отразява в учебното съдържание. Нашите обучаеми се запознават с възможностите за проследяване на товари с GPS системи, за извършване на доставки чрез дронове, всички новости в автомобилната техника и много други. Стараем се да използваме съвременни софтуерни инструменти за управление на икономически процеси и инженерни изчисления. В симулационните среди обучаемите имат възможност да използват практически тези технологии, макар и виртуално. Правим периодичен преглед и актуализиране на учебните планове в отговор на промените в нормативната база на страната, изискванията на работодателите, респективно на пазара на труда, и интензивното развитие на технологиите във всички сфери на икономиката и обществения живот. След всеки преглед на учебните планове се предлагат и извършват промени в хорариума на учебните дисциплини и модули. Въвеждат се нови учебни дисциплини с оглед на необходимостта от изграждането на нови знания и умения в съответствие с развитието на технологиите. По-гъвкави възможности за усъвършенстване на учебния процес в интерес на потребителите и в отговор на предизвикателствата на нововъведенията предлагат промените в учебните програми по дисциплините и учебно-методическите комплекси, осигуряващи обучението по всяка дисциплина. Поддържането на методически стандарти следва интензивното развитие на информационните технологии в сферата на образованието. – С какво се отличат новите методически подходи от традиционните? – Отличават се с по-голяма гъвкавост, паралелност, обхват, икономичност, технологичност, социално равноправие, интернационалност. Внедряването им в обучението води до разширяването и обновяването на ролята на преподавателя, който следва да координира познавателния процес, постоянно да усъвършенства преподавания курс, да повишава творческата активност и квалификация в съответствие с иновациите. Позитивно влияние се оказва и на студента – повишава неговия творчески и интелектуален потенциал чрез самоорганизация, стремеж към знания, умения да взаимодейства с компютърните технологии и самостоятелно вземане на отговорни решения. – Дистанционната форма на обучение, базирана на онлайн платформа, става все по-популярна. Какви са Вашите наблюдения от прилагането є? – Дистанционната форма на обучение, която се реализира чрез уеб базирани технологии, дава възможност на заетите в сектора да надграждат своите 44 1 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС 45 теоретични и практически знания без откъсване от работа. Това я прави предпочитана форма на обучение от работещите млади хора и предоставя възможност на тези, които имат ограничени физически възможности, да получат образователна степен. Тенденции в образованието показват, че тази форма се утвърждава като една от основните. В НВУ имаме въведени инфраструктурни и софтуерни средства за дистанционно обучение на високотехнологично ниво. Разполагаме с Център за дистанционно обучение и симулации с подходящ квалифициран персонал и технологично оборудване. От пет години се провежда обучение в дистанционна форма на ОКС „бакалавър“ и „магистър“, а от 15 години – и курсове за езиково дистанционно обучение и следдипломна квалификация. – Къде стажуват и се реализират Вашите студенти? – Имаме сключени множество договори с фирми, със структури от държавната и местната администрация в страната и чужбина по програма Еразъм+ за провеждането на учебна практика и стаж със студентите и курсантите. Чрез тях осигуряваме подходящи условия за провеждането на стаж на всички студенти и на курсантите по гражданските специалности в сферата на транспорта и логистиката. Курсантите преминават и войскови стаж във формированията от Българската армия, където надграждат практическите си умения, свързани с военната логистика. От приемащите структури за всеки проведен стаж получаваме обратна информация за представянето на нашите обучаеми, за силните и слабите страни в подготовката им. Практика е нашите обучаеми за започват работа на местата, където са провеждали стаж. В НВУ се прилага съществуващата система и опит за наблюдението на реализацията на випускниците по специално разработена за целта методика. В университета са възприети основни индикатори за прогнозиране на реализацията (търсенето и предлагането) и за оценка на мястото на НВУ и професионалните направления на пазара на труда. По данни от НОИ и АдминУни 3,59 е процентът на официално регистрираните безработни сред завършилите обучаеми от логистичните специалности през предходните 5 години. – В какви области са научните изследвания, които се правят в НВУ? – Основните насоки, в които развиваме научна дейност, са военната логистика, логистика и транспорт при кризи, технологии в автомобилния транспорт и много други. Научните резултати се докладват на национални и международни форуми. Тук не мога да изброя всички значими резултати и успехи на нашия академичен състав в научната област. НВУ е на едно от първите места в страната по процент преподаватели, отговорили на минималните национални изисквания, регламентирани в Закона за развитие на академичния състав към момента. Провеждат се и редица научни конференции. В тях вземат участие множество български и чуждестранни учени. Освен публикуването на научни резултати, обменяме опит с колегите и дискутираме актуални проблеми. Въпросите зададе: Гена ЦВЕТАНОВА – Има ли глад за специалисти по транспорт и логистика във военния сектор? – В рамките на Българската армия определено съществува недостиг на специалисти по транспорт и логистика, което се вижда от повече от двойно увеличените заявки от МО към нас за обучение на хора. В бизнеса и обществото също има потребност от такива кадри. На трудовия пазар се наблюдава ръст с 25% на търсенето на специалисти в областта на транспорта и логистиката спрямо периода отпреди 4 години. За съжаление, младите хора не проявяват интерес към обучение в специалностите, насочени към техническата поддръжка и транспорта. Това допълнително влошава състоянието на пазара на труда. СЪДЪРЖАНИЕ 1• 2020 45