Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams СЛУЖИТЕЛИТЕ НИ СА КОМПЕТЕНТНИ И ВЗЕМАТ БЪРЗИ РЕШЕНИЯ АНАТОЛИ ТАШЕВ, МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ В ТАШЕВ-ТРАНС – Г-н Ташев, компанията Ташев-Транс има близо 20-годишен опит в превозваческата дейност и спедицията. Какво Ви мотивира да развивате и надграждате бизнес модела на фирмата? – Да, вече 20 години продължаваме устойчивия тренд на развитие, без сериозни скокове, отчитайки чувствителните условия на пазара, на който работим. Можем да отчетем, че за този период, освен сухите цифри под формата на обем работа, брой автомобили и рентабилност, сме постигнали 3 много по-важни за нас неща: ❖ Лесно разпознаваем бранд в областта на товарните превози от и до България. ❖ Мотивиран и професионален екип, който е двигателят на фирмата. ❖ Безценен набор от удовлетворени клиенти, които регулярно разчитат на предлаганите от нас услуги. Тези постижения са основният мотиватор за нас и за всички служители в компанията. Незаменимо е чувството на удовлетворение от работата, когато получим запитване от нов клиент с думите, че сме препоръчани от дългогодишен наш клиент, което е гаранция за добре свършена работа. «Незаменимо е чувството на удовлетворение от работата, когато получим запитване от нов клиент с думите, че сме препоръчани от дългогодишен наш клиент, което е гаранция за добре свършена работа.» – Доволни служители е равнозначно на доволни клиенти в бизнеса. Какви добри практики създадохте при управление на екипа и бизнес партньорствата? – За нас от първостепенна важност винаги са служителите, които осъществяват директния контакт с клиента. Тъй като те са лицето на компанията, ги подготвяме да бъдат пределно компетентни и с делегирани права да вземат решения на момента. По този начин целим бързина в реализацията на сделките, както и чувство за сигурност и удовлетвореност в клиента. Принципът е – всеки клиент има една точка за контакт от момента на поръчката на транспорт, през протичането на транспорта до фактурирането. Същият принцип се спазва и при комуникацията с шофьорите. Вероятно това е и причината към момента да се въздържаме от строгото обособяване на отделни търговски и диспечерски звена. Спрямо настоящия обем работа тази практика работи най-добре. – С какви иновации оптимизирате транспортните операции? – Иновациите, с които оптимизираме дейността си, са бих казал стандартните за бранша. В последно време наблягаме найвече върху анализ на стила на шофиране и обучение на шофьорите с цел намаляване на основния ни разход. Софтуерните продукти се усъвършенстват постоянно и дават добър поглед и възможност за корекция. По отношение на планирането и оптимизацията на транспортните операции, софтуерните модули подпомагат по-скоро техническата част. Все още човешкият фактор при вземането на решения играе основна роля поради многото условия, които трябва да се вземат под внимание. – Каква е визията Ви за бъдещето на компанията? – Ние виждаме себе си като водещ доставчик на транспортни и спедиторски услуги във Враца и региона. Основната ни цел може да бъде формулирана с три акцента: ❖ Увеличаване мащаба на дейността до покриване на пълния набор от логистични услуги. ❖ Поддържане на вече доброто име и имидж на компанията. ❖ Изграждане и мотивация на компетентен екип и увеличаване на броя на транспортните средства. 92 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи РАЗЛИЧНИ И РАЗПОЗНАВАЕМИ СМЕ Бизнес моделът на Ташев-Транс от самото начало стъпва върху спецификата на групажните превози. С течение на времето надграждаме различни активи на компанията, винаги с фокус върху тази дейност. Сред тях са: увеличени складови площи, разнообразна техника за разтоварване, специализирани рампи, позволяващи и странично претоварване на автомобилите, удължено работно време. Идеята е да предлагаме нещо различно и обичайно възприемано като „трудно“ за изпълнение. Това е факт, който ни помага да поддържаме устойчиво развитие и пазарна позиция. Днес компанията разполага със собствен автомобилен парк, състоящ се от над 100 превозни средства от различни типове и персонал от 150 души. Нашите основни компетенции са консолидация и транспорт на частични пратки (LTL), транспортиране на опасни и отпадъчни материали, продукти от стомана, високообемни товари и общи палетизирани стоки. В покрити складови площи от над 2000 кв.м предоставяме на нашите клиенти пълен набор от логистични услуги и решения. Опитът и ноухауто, които придобихме през годините, гарантират високото качество на услугите ни и ни позволяват да намерим решения и за нестандартни заявки от клиентите. Всяка седмица имаме отпътувания с групажни пратки в четвъртък и неделя, като осъществяваме директни доставки съответно в понеделник/вторник и четвъртък/петък в зависимост от дестинацията и обема на пратката. Средно около 20 автомобила или почти 300 товарни метра се доставят от нас ежеседмично. Традиционно най-силни направления при нас са Германия, Белгия и Холандия. В последните години развиваме и групажните линии към Швейцария, Дания и Северна Франция и в момента имаме ежеседмичен сервиз и в тези посоки. Стремим се да се развиваме, отговаряйки на нуждите на нашите клиенти. Затова и през 2009 г. започнахме работа с нов тип автомобили – 120 куб.м хенгер композиции. Те бяха закупени с цел да отговорят конкретно на нуждите на фирми от велосипедния бранш, търсещи по-голям обем при превоз. Оказа се, че това решение е било успешно, тъй като този тип автомобили се вписа много добре в ключовата ни компетентност – групажните превози. Най-вече заради допълнителните 5 палетоместа. И в момента над 1/3 от автопарка ни са хенгери. 3000 Враца бул. Васил Кънчов 120 Източна Индустриална Зона тел.: 092 661530 E-mail: info@tashev-trans.com www.tashev-trans.com WE ARE DIFFERENT AND RECOGNIZABLE The business model of Tashev-Trans is based since its conception upon the particularity of groupage transport. In the course of time, we build upon the different company assets, always preserving our focus on this activity. Among these assets are expanded warehousing space, various machinery for unloading, specialized ramps allowing also sidewise trans-shipment of the vehicles, extended working hours. Our goal is to offer something which is different and often perceived as “difficult” to accomplish. The result is a fact that helps us keep a sustainable development as well as preserve a strong position on the market. Today, the company possesses its own fleet consisting of over 100 vehicles of different types, and employs of 150 people. Our core competences cover consolidation and transport of LTL shipments, transport of dangerous goods and waste materials, steel products, high-volume loads, and, of course, general palletized cargo. On our covered warehousing space of more than 2,000 m2, we offer our clients a complete range of logistics services and solutions. The experience and know-how we gathered over the years are a guarantee for the high quality of our services as well as enable us to find solutions to any non-standard requests of our customers. Every week, we have departures with groupage shipments on Thursday and Sunday, while we perform direct deliveries respectively on Monday/Tuesday and Thursday/Friday, depending on the destination and the volume of the shipment. On the average, we deliver weekly about 20 vehicles, or a loading length of almost 300 meters. Traditionally, our strongest destinations are Germany, Belgium, and the Netherlands. In recent years, we were also developing groupage lines to Switzerland, Denmark, and Northern France, and currently we offer a weekly services to those destinations as well. We strive to grow in response to the requirements of our clients. Thus in 2009, we started working with a new type of vehicles – 120 m3 road trains. We bought them in order to meet specific needs of companies in the bicycle business looking for higher volume in transportation. Later, this decision proved to be very effective since this type of vehicles gives a quite adequate solution for our key competence in groupage services. Mostly because of the additional 5 pallet spaces. Nowadays, one third of our fleet consists of road trains. Tashev Trans BG – 3000 Vratsa Vassil Kanchov Blvd Industrial Area East Tel.: +359 92 661530 E-mail: info@tashev-trans.com www.tashev-trans.com съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 93

Copied successfully!