Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams ГЪВКАВИ ЛОГИСТИЧНИ МОДЕЛИ И СИГУРНОСТ НА ПРАТКИТЕ Русе Лоджистикс ООД 7000 Русе бул. Трети март 46 тел.: 082 520 220 e-mail: office@ruselogistics.com www.ruselogistics.com Русе Лоджистикс ООД е динамично развиваща се фирма, специализирала дейността си в областта на спедицията, вътрешния и международния транспорт, складовото управление. Създадено през 2013 г. в крайдунавския град Русе, дружеството бързо се откроява като опитен и надежден доставчик на транспортни и логистични услуги. Русе Лоджистикс разполага със собствен автопарк от специализирани превозни средства, с възможност за транспортиране на стандартни и опасни товари. Чрез складовите си възможности в Русе, София и Букурещ дружеството предоставя пълен набор логистични услуги и персонализирани решения за дистрибуция на стоки, като се стреми да постига оптимално транзитно време за доставки. Екипът на Русе Лоджистикс е разработил гъвкави модели и различни транспортни решения по суша, море и въздух, като гарантира сигурност на пратките. Извършва международни превози от и до Източна/Западна Европа, прибалтийските и скандинавските държави, а основният фокус е насочен върху групажния транспорт от и до Румъния. През последните две години фирмата бележи траен ръст и разширява спектъра на предлаганите дейности. Портфолиото на дружеството включва услугите R-Net, R-Direct, R-Storage и R-Agents. Русе Лоджистикс е генерален представител на агентска спедиторска мрежа Professional Forwarders International (PFI Network) за България, която обхваща 187 държави и разполага с 515 офиса, чрез които предоставя комплексни транспортни услуги с глобален обхват. Развивайки своя бизнес модел, мениджмънтът на дружеството анализира промените в изискванията на клиентите и съдейства за постигане на техните бизнес цели. Общата убеденост на екипа е, че авторитет и успешни партньорства се градят чрез индивидуален подход към всеки клиент. RUSE LOGISTICS LTD BG-7000 Ruse Bul. Treti mart 46 Tel: (+359 82) 520 220 e-mail: office@ruselogistics.com www.ruselogistics.com FLEXIBLE LOGISTICS MODELS AND SHIPMENT SECURITY Ruse Logistics OOD is a dynamically developing company specialized in the field of forwarding, domestic and international transport, and warehouse management. Established in the city of Ruse by the Danube River in 2013, the company quickly becomes an outstanding, experienced and reliable provider of transport and logistics services. Ruse Logistics have its own fleet of specialized vehicles capable of transporting conventional and dangerous cargo. Through its warehouse facilities in Ruse, Sofia and Bucharest, the company offers a full range of logistics services and customized solutions for goods distribution, aiming to achieve optimal transit times. The team of Ruse Logistics has developed flexible models and various transport solutions for land, sea and air, guaranteeing for the security of the shipments. The company provides international transport services from and to Eastern/Western Europe, Baltic and Scandinavian countries, with a main focus on groupage deliveries from/to Romania. During the last two years, Ruse Logistics has a constant growth and extends its range of activities. The company portfolio includes R-Net, R-Direct, R-Storage, and R-Agents services. Ruse Logistics is a general representative for Bulgaria of Professional Forwarders International Network (PFI Network) which covers 187 countries with 515 offices in order to offer complete transport services on a global scale. In developing its business model, the company management analyzes the changes in customer needs and contributes to achieving their business goals. The common vision of the team is that the reputation and successful partnerships are grounded on an individual approach to each customer. 90 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи ЕКИП, ДОКАЗАЛ СВОЯТА ВИСОКА КОМПЕТЕНТНОСТ Екипът на Русе Лоджистикс е изграден от енергични и висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на спедицията, транспорта и логистиката. За да гарантират качествени услуги, мениджърите разширяват знанията и уменията на хората чрез вътрешни и външни обучения, свързани със спецификациите и иновациите в сектора. Те следят тенденциите на вътрешния и международния пазар и използват нови технологии в работата си. Особено горди са с успешно завършените проекти и получените сертификати за високата си компетентност. Ръководителите на Русе Лоджистикс ценят професионализма и същевременно с това дават възможност за израстване в дружеството. В резултат на устойчивото развитие на фирмата и разрастването на дейността екипът се увеличава бързо през последните две години. Развитие, умения, сигурност, ефикасност, лоялност, общуване, доверие, жизненост, информираност, стабилност, трудолюбие, индивидуалност, креативност, стандарт – се разчитат във всяка от буквите в името на Русе Лоджистикс и рисуват портрета на екипа. Това, което най-силно изпъква в характеристиката на хората, е тяхното умение да отговарят на предизвикателствата с оптимални решения. Всеки от служителите на дружеството има важна роля в утвърждаването на Русе Лоджистикс като надежден доставчик на транспортни и логистични услуги в силно конкурентна среда. За да бъдат те винаги на високо професионално ниво, и в бъдеще мениджмънтът ще инвестира в професионалното развитие и обучение на кадрите и във внедряването на нови технологии в работата. съдържание

Copied successfully!