Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams 8000 Бургас ул. Княз Александър Батенберг № 1 тел.: 056 89 86 12 факс: 056 89 86 13 e-mail:office@navbul-portburgas.com www.navbul-portburgas.com Борис Балев изпълнителен директор на БМФ Порт Бургас Boris Balev SEO of BMF Port Bourgas АТРАКТИВЕН И ЖЕЛАН ПАРТНЬОР В МОРСКИЯ БИЗНЕС БМФ Порт Бургас ЕАД е най-големият частен пристанищен оператор в България като площ, а реализираният товарооборот e с ръст над 3 пъти за обем обработени товари. Само за 2018 г. отчетените товари са приблизително 6 млн. тона. С началото на концесията БМФ Порт Бургас стартира изпълнението на амбициозна инвестиционна програма с основна цел модернизиране на инфраструктурата и оборудването на двата пристанищни терминала. За първите 7 години от срока на концесията изпълнените от дружеството инвестиции за Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“ надвишават 126 млн. евро. Пример за отлични практики в бранша са цялостната реконструкция и рехабилитация на пристанищната инфраструктура и съоръжения в терминалите, модернизираната товаро-разтоварна техника и механизация, подобрената организация на работа, установените стабилни дългосрочни бизнес взаимоотношения с товародателите и увеличеният товарооборот на БМФ Порт Бургас. Неслучайно най-престижната европейска организация на частните пристанищни терминали FEPORT (Federation of European private port companies and terminals) избра бургаското пристанище, за да проведе на негова територия своята Годишна среща и редовно Общо събрание. БМФ Порт Бургас е избран за домакин на високия международен морски форум поради бързия си темп на развитие, огромни инвестиции и покриване на най-добрите международни стандарти за обслужване и управление. Това е първото официално посещение на организацията в България и се тълкува като отлична оценка за работата на дружеството от институциите на Европейския съюз. Фокусирането на вниманието на международната морска общност към бургаското пристанище е реална възможност за увеличаване на товарооборота, допълнителните дейности и услуги, както и на брутния вътрешен продукт на България. Основните приоритети на дружеството, съответстващи на изискванията на всички европейски и международни стандарти, са повишаване ефективността на управлението, опазване на околната среда, модернизация на системите за охрана и безопасност и привличане на транзитни товари. Те превръщат модерното бургаско пристанище в атрактивен и желан партньор в морския бизнес. BMF Port Bourgas BG-8000 Bourgas 1, Knyaz Alexander Battenberg St. Tel.:+359 (56) 89 86 12 Fax: +359(56) 89 86 13 e-mail:office@navbul-portburgas.com www.navbul-portburgas.com AN ATTRACTIVE AND DESIRABLE PARTNER IN THE MARITIME BUSINESS BMF Port Bourgas JSC is the largest private port operator in Bulgaria. For 7 years the volume of cargo throughput has increased over 3 times. In 2018, the reported cargo was approximately 6 million tonnes. With the beginning of the concession, the company started the implementation of an ambitious investment program with the main objective of modernizing the infrastructure and equipment of the two terminals. For the first seven years of the concession, the investments made by BMF Port Burgas for Port Terminal East 2 and Terminal West exceeded EUR 126,000,000 (one hundred and twenty-six million Euros). An example of excellent practices are the overall reconstruction and rehabilitation of the port infrastructure and facilities in the terminals, the modernized equipment and mechanization, the improved organization of work, the established long-term business relations and the increased cargo turnover of BMF Port Bourgas. The leading European organization of Private Port Terminals Feport / Federation of European private port companies and terminals / has chosen the territory of BMF Port Burgas to hold its annual meeting and regular General Assembly. The company has been chosen to host the high international maritime forum due to its rapid pace of development, huge investments and meeting the best international standards of service and management. Priorities such as improving management efficiency, protecting the environment in accordance with the requirements of all European and international standards, modernizing the security and safety systems and attracting transit cargo have made BMF Port Burgas an attractive partner in the maritime business. 86 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи РАЗЧИТАМЕ НА МОЖЕЩИ И ЗНАЕЩИ МЛАДИ ХОРА Като един от най-големите работодатели в региона БМФ Порт Бургас осигурява заетост и възможност за кариерно развитие на над 910 души. Цифрата е значително по-висока от концесионния ни ангажимент да поддържаме близо 500 души персонал в двата пристанищни терминала. На територията на БМФ Порт Бургас се обработват всички видове товари и в частност са изградени специализирани комплекси за съхранение и обработка на меден концентрат, сярна киселина, втечнени въглеводородни газове (LPG), ро-ро товари, контейнерен терминал и силозен комплекс. Това налага участието и търсенето на широк набор специалисти в различни области. Разчитаме на можещи и знаещи млади хора в дейността си. Около 27% от работещите при нас са на възраст до 40 години и техният брой постоянно се увеличава. Голяма част от най-младите ни служители продължават своето образование и квалификация по време на работата си при нас. Компанията има особен фокус върху поддържането и повишаването на квалификацията на своите служители. Практика са честите участия в български и международни обучения, семинари и форуми, където нашите служители получават най-актуална информация за нововъведенията в своята сфера на дейност. Социалната политика на БМФ Порт Бургас като работодател включва поддържане и развитие на свой собствен Център за професионално обучение с цел повишаване квалификацията на служителите. Това е част от стремежа ни да откликнем на нуждите на своите партньори и клиенти и да сме в крак с динамиката на пазара. Съвременните тенденции в сферата на търговията и логистиката все повече налагат нуждата от придобита професионална квалификация. Именно професионалните знания и умения олицетворяват постоянния стремеж към усъвършенстване на предоставяните услуги, а това е правилният път за развитие и превръщане на БМФ Порт Бургас в предпочитан партньор в морския бизнес. съдържание

Copied successfully!