Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams 1517 София Летище София ул. „Мими Балканска“ 140 тел.: 02 948 0700 e-mail: transpress@transpress.bg www.transpress.bg Transpress BG-1517 Sofia Airport Sofia 140 Mimi Balkanska St. Tel.: (+359 2) 948 0700 transpress@transpress.bg www.transpress.bg СЪЗДАВАМЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСПЕХА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ Транспрес е логистична компания, която покрива широк диапазон от сухопътен транспорт на стоки – предлагаме от куриерски услуги до превози на цели и частични товари. Бизнес историята си градим вече 26 години заедно с нашите клиенти, като успешно транспортираме техните стоки и изграждаме трайни партньорства. Щастливи сме, че успяхме да спечелим доверието им. Притежаваме богато портфолио от услуги и индивидуални решения, благодарение на което можем да осигурим на нашите клиенти най-подходящия начин на транспортиране, от който техният бизнес има нужда. В портфолиото са включени: ❖ Куриерски пратки ❖ Палетни и групажни пратки ❖ Цели и частични товари ❖ Складиране и контрактна логистика Ценностната система, към която се придържа Транспрес, включва: ❖ Развитие на нашите служители ❖ Грижа за околната среда ❖ Лоялност и ангажираност ❖ Взаимно доверие и уважение ❖ Гъвкавост и индивидуален подход ❖ Постоянен стремеж към усъвършенстване и новаторство Мениджърският ни екип включва: Веселин Стоянов – управител; Наталия Бойчева – мениджър отдел Маркетинг и продажби; Бистра Костадинова – мениджър Международен отдел; Велислава Иванова – мениджър отдел Национална логистика; Михаил Ганев – оперативен мениджър за България; Антония Бобчева – регионален мениджър – регион Южен; Йорданка Миланова – регионален мениджър – регион Северен; Татяна Павловска – мениджър Счетоводен отдел. Ние сме екип от професионалисти, които могат да предложат подходящо и интелигентно решение за всяка ситуация. Споделяме общи ценности и притежаваме единен стремеж към развитие – това е формулата, която ни прави силни. Учим се взаимно едни от други и заедно се движим в една посока – напред към по-качествени услуги и повече доволни клиенти. WE CREATE INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS FOR THE SUCCESS OF OUR CUSTOMERS Transpress is a logistic company that covers a wide range of road haulage services: we offer solutions from courier services to transport of full and partial loads. We have built our 26-year history together with our customers, successfully transporting their goods and creating long-term partnerships. We have a rich portfolio of services and customized solutions to provide our customers with the most appropriate way of transport suiting their business. Our portfolio includes: ❖ Courier delivery ❖ Palette and groupage delivery ❖ Full and partial loads ❖ Warehousing and contract logistics. The system of values, which Transpress follows, includes: ❖ Development of our employees ❖ Care of the environment ❖ Loyalty and commitment ❖ Mutual trust and respect ❖ Flexibility and individual approach ❖ Constant pursuit of perfection and innovation. The manager team includes: Veselin Stoyanov (General Manager), Natalia Boycheva (Marketing and Sales Manager), Bistra Kostadinova (International Operations Manager), Velislava Ivanova (National Logistics Manager), Mihail Ganev (Operations Manager for Bulgaria), Antonia Bobcheva (Regional Manager – South), Yordanka Milanova (Regional Manager – North), Tatyana Pavlovska (Accounting Manager). We are a team of professionals who can offer an appropriate and intelligent solution for every case. We share common values and have a joint striving for development – this is the formula that makes us strong. We learn from each other and move together in one direction – forward to higher quality services and more satisfied customers. 64 the best business models in transport and logistics съдържание

Copied successfully!