Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

НАЙ-ДОБРИТЕ

НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКАТА Първо издание 2019 Съставители: Снежина Баджева, Емануел Икономов, Богиня Матеева, Васил Василев, Ралица Русинова, Гена Цветанова Илияна Балабанова, Нели Балабанова, Борислав Бурлак, Ева Коджабашева, Стефан Миланов Дизайн: Николай Райков © Българска транспортна преса ЕООД, 2019 Всички права запазени. Никоя част от книгата не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма и с каквито и да е средства без писменото съгласие на издателя. БТП ЕООД България 1680 София ул. Пирин 73 офис 4.2 тел. 02 808 18 40 е-mail: logistika@btp.bg www.logistika.bg ISBN 978-954-8354-11-0 THE BEST BUSINESS MODELS IN TRANSPORT & LOGISTICS First edition 2019 Edited by: Snejina Badjeva, Emanuel Ikonomov, Boginya Mateeva, Vassil Vassilev, Ralitsa Russinova, Gena Tsvetanova Iliyana Balabanova, Nelly Balabanova, Borislav Burlak, Eva Kodzhabasheva, Stefan Milanov Design: Nikolay Raykov © Bulgarian Transport Press EOOD, 2019 All rights reserved. No part of this Book could be reproduced, stored or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. BTP EOOD Bulgaria 1680 Sofia 73 Pirin St. Office 4.2 Tel. +359 2 808 18 40 е-mail: logistika@btp.bg www.logistika.bg ISBN 978-954-8354-11-0 4 the best business models in transport and logistics

СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ, КЛАСАЦИИ 8–29 ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА – ВИСОКА СТЕПЕН НА ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ КЛИЕНТА 8 ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ 29 Раздел II БИЗНЕС МОДЕЛИ, МЕНИДЖЪРИ, ЕКИПИ 32–95 КОГАТО СЪНУВАШ, ЧЕ ЛЕТИШ… ИЛИ ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ПИРАМИДАТА 32 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ 35 ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС 36 STAMH 42 ДСВ РОУД 48 DHL ЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ 54 ДИСКОРДИА 58 ТРАНСПРЕС 62 КАРГО-ПАРТНЕР 66 FROTCOM БЪЛГАРИЯ 70 ТРАНСКАПИТАЛ 74 ШЕНКЕР 78 ГЕБРЮДЕР ВАЙС 80 ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ 82 ОЙРОШПЕД 84 БМФ ПОРТ БУРГАС 86 ВЕСЛАМ ШИПИНГ 88 РУСЕ ЛОДЖИСТИКС 90 ТАШЕВ ТРАНС 92 КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ 94 SECTION I TRANSPORT, WAREHOUSING, RANKING 8–29 TRANSPORT & LOGISTICS – CUSTOMER-ORIENTED TO A HIGHER DEGREE 8 DHL EXPRESS BULGARIA 29 Section II BUSINESS MODELS, MANAGERS, TEAMS 32–95 WHEN YOU DREAM THAT YOU’RE FLYING... OR IMAGINATION OF THE PYRAMID 32 SHELL BULGARIA 35 UNIMASTERS LOGISTICS 36 STAMH 42 DSV ROAD 48 DHL LOGISTICS BULGARIA 54 DISCORDIA 58 TRANSPRESS 62 CARGO-PARTNER 66 FROTCOM BULGARIA 70 TRANSCAPITAL 74 SCHENKER 78 GEBRÜDER WEISS 80 GEFCO BULGARIA 82 EUROSPED 84 BMF PORT BOURGAS 86 VESLAM SHIPPING 88 RUSE LOGISTICS 90 TASHEV-TRANS 92 CAST ENGINEERING 94 най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 5