Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams ТОЗИ, КОЙТО НЕ СЕ БОИ ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, А ПРОДЪЛЖАВА, ТОЙ СЪЗДАВА КАЛОЯН СТЕФАНОВ, УПРАВИТЕЛ НА DHL ЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ и добавят своя положителен отпечатък на въздействие върху обществото и околната среда. Все повече това въздействие играе решаваща роля при планирането и вземането на бизнес решения. – Какво ново да очакваме през 2020 г. от DHL ЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ? – Фокусът ни е разпределен върху няколко направления, които ще доведат до съществени подобрения, рефлектиращи върху продуктите, които предлагаме на българския пазар: ❖ клиентите и неспиращото състезание да спечелим и подобрим тяхното доверие с креативност и постоянство; «Когато сънуваш, че летиш, това е сигурен знак за успешен завършек на предизвикателството, което си поел.» нас с това, което прави. Няма лошо при неуспех да ти се насълзят очите – това е част от твоя стремеж да спечелиш доверието и да бъдеш по-добър. И в тази част е твоята душа. – Какви смели мениджърски решения сте вземали? – Примери сигурно има много, защото, за да бъдеш в челната класация, трябва ти смелост, ясна преценка и конкретно действие. Само един пример не мога да посоча, защото това е част от нашето ежедневие, но все още си спомням трепетите ми при създаването на мрежата от сателитни офиси на DHL Freight в страната. Най-голямото предизвикателство пред мен в този момент бе емоционалното въвличане на служителите в тези офиси в предизвикателството да спечелиш доверието на местния клиент и да го накараш да почувства, че заради него твоят екип е там. – Г-н Стефанов, DHL винаги е усъвършенствала света на логистиката. Трудно ли е да бъдете в челните редици? – Всъщност голямото предизвикателство е да бъдеш за пример и с дейността си да промениш и създадеш универсален продукт, с който да помогнеш на бизнеса и хората, като ги свържеш в едно цяло. – Каква добавена стойност предлага Вашият бизнес? – Доверие, изградено върху основите на качеството, и изпълнение на обещанието си в контекста на постоянна сигурност при планиране на бизнеса. – Как изграждате взаимоотношенията с клиентите? – Работим заедно върху създаването на процес, уникален за дадения клиент и неговия бизнес – с тази нагласа и двете страни печелят, тъй като и двете страни извличат максималния ефект от сделката ❖ въвеждане на нов софтуер, с който ще дадем още по-добра възможност за управление на веригата на доставки; ❖ изграждане на нов терминал в София, с който ще разширим капацитета си, увеличим продуктивността, подобрим качеството и предложим по-добри условия на работа на нашите служители. – По какво хората създатели се отличават от хората изпълнители? – Простичко е: Съзидател е този, който не се впечатлява от предизвикателството, а продължава, той създава. Или с други думи казано – вплетеш ли своята душа, ум и разум в едно, резултатът е потресаващо добър. Когато сънуваш, че летиш, това е сигурен знак за успешен завършек на предизвикателството, което си поел. – Как организирате и мотивирате екипа си? – Целта ми е винаги една и съща: емоционално да бъде обвързан всеки един от – Кой е най-големият Ви успех в кариерата? – Преди години един от нашите големи клиенти ми каза: нямаш право да отстъпваш в този момент, защото вие променихте схемата на работа на моята логистика, аз приех тази идея и промених работните процеси на моите фабрики. Тези думи ни разтърсиха емоционално. И разбира се, дадохме всичко от себе си, за да превъзмогнем поредния момент на липса на товарен капацитет на българския пазар. – Кое Ви развълнува най-много във Вашия професионален живот? – Да виждам и усещам непрекъснато как моят мениджмънт ме подкрепя и заедно сме готови да приемем поредното предизвикателство с една цел – да доставим нашето най-добро на клиента, на света около нас… Всъщност да подпишем своята декларация пред нашето общество. 54 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи DHL. ЛОГИСТИКА ЗА ЕРАТА НА ВРЪЗКИТЕ Когато Ейдриан Далси, Лари Хилблом и Робърт Лин основават DHL през 1969 г., те не знаят, че ще променят коренно света на логистиката. Понастоящем DHL е водещата световна логистична компания. Нашите 380 000 служители в над 220 държави и територии работят всеки ден, за да Ви помагат да преминавате граници, да достигате до нови пазари и да разширявате бизнеса си. ГЛОБАЛНО СЕМЕЙСТВО Deutsche Post и DHL образуват водещата световна пощенска и логистична група. Заедно разполагаме с ненадминато портфолио от стандартизирани продукти и новаторски персонализирани решения. А чрез Стратегия 2020 се ангажираме да се превърнем в компанията, която определя логистичния отрасъл. ИСТОРИЯ НА ИНОВАЦИИТЕ Ние винаги сме променяли коренно, оформяли и улеснявали света на логистиката. От изобретяването на международните експресни въздушни пратки до превръщането във водеща световна логистична компания: ние сме мислители, създатели и пионери, които постоянно изместват границите на възможното. НИЕ ЖИВЕЕМ ОТГОВОРНО Като водеща световна логистична компания нашата мисия е да свързваме хората и да подобряваме живота им. А предвид големината и значението на нашата компания за световната търговия ние носим особена отговорност – към служителите ни, обществото и околната среда. Ето защо, като част от нашата Стратегия 2020, корпоративната отговорност играе ключова роля в цялостната ни бизнес стратегия. Наричаме това „Истинската отговорност“. Това е подходът ни към създаването на икономическа, социална и екологична стойност за нашите вложители и за планетата. Отдадени сме на нашите корпоративни социални дейности, отговорните бизнес практики и предложението за общи ценности. Затова внедрихме програмата за опазване на околната среда GoGreen. Усилията ни не се изчерпват с това. Благодарение на глобалния ни обхват и присъствие в почти всички държави имаме уникалната възможност да помогнем на обществените потребности. В рамките на програмата GoTeach ние си сътрудничим с водещи международни организации за подобряване на образованието на децата и младежите. А с GoHelp подкрепяме усилията на ООН за справяне с бедствията чрез всеобхватни превантивни мерки. Ди Ейч Ел Лоджистик България 1528 София ул. Източна тангента 94 Тел: 070017701 www.dhl.bg DHL. LOGISTICS FOR THE ERA OF CONNECTIONS When Adrian Dalsey, Larry Hillblom and Robert Lynn established DHL in 1969, they did not know that they would radically change the world of logistics. Currently DHL is the world’s leading logistics company. Our 380 000 employees in more than 220 countries and territories work every day to help you cross borders, to reach new markets and to enlarge your business. GLOBAL FAMILY Deutsche Post and DHL form the world’s leading postal and logistics group. Together we have an unrivalled portfolio of standardized products and innovative personalized solutions. And by Strategy 2020 we take the commitment to become the company that defines the rules in the logistics business (that defines the logistics business). HISTORY OF INNOVATIONS We have always changed radically, formed and facilitated the world of logistics. From the invention of the international express air shipments to becoming the world’s leading logistics company: we are thinkers, creators and pioneers who constantly enlarge the limits of what is possible. WE LIVE RESPONSIBLY As the world’s leading logistics company we have the mission to connect people and improve their lives. And given the size and the importance of our company for the global trade, we have a special responsibility: to our employees, society and environment. Therefore, corporate responsibility plays a key role in our business strategy as part of our 2020 Strategy. We call that “True responsibility”. This is our approach to creating economic, social and ecological value for our clients and for the planet. We are dedicated to our corporate social activities, responsible business practices and the proposal for common values. That is why we implemented the GoGreen environment program. Although, our efforts are not limited to this. Thanks to our global reach and presence in almost all countries in the world, we have the unique opportunity to help the needs of the society. Within the GoTeach program we work together with leading international organizations to improve the educational level of children and young people. With GoHelp we support the UN’s efforts to tackle disasters by comprehensive preventive measures. DHL Freight|DHL Logistics (Bulgaria) Ltd. BG – 1528 Sofia 94, Iztochna Tangenta Str. Tel: 070017701 www.dhl.bg съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 55

Copied successfully!