Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams Бизнес модел на Юнимастърс Ключови партньори Основни дейности Предложение с добавена стойност Отношение към клиента Клиенти Превозвачи Транспорт Логистика като услуга Адаптивно предприятие Мултинационални компании Мрежи от доверени логистични партньори Логистични услуги Мигновено ценообразуване Структура за осигуряване на успеха Малък и среден бизнес Доставчици на нови технологии Управление на доставките Удобство Дигитално самообслужване Електронни търговци Основни ресурси Собстена логистчна инфраструктура в ключови центрове Канали за разпространение Оферти чрез всички канали и приложения Силни партньори в 176 страни Транспортни мрежи за доставки Мрежа от свързани интегрирани облачни платформи Директно доставяне или през мрежов хъб/ДЦ Структура на разходите Приходи Собствени ДМА Договорен “малус” Такси за услуги Консултански възнаграждения Физическа и дигитална инфраструктура Договорни “бонуси” ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА КАТО УСЛУГА Нашият първоначален бизнес модел бе изграден върху два водещи фактора в съвременния бизнес – БЪРЗИНА и ИНОВА- ТИВНОСТ, в четири основни области: оперативно съвършенство, лидерство в ефективността на решенията, позитивни клиентски преживявания и добавена стойност. През 2011 г. изведохме дигитализацията като главна причина за необходимостта от промяна и включихме като ключови ресурси новите „облачни решения“, с които заменихме тогавашната ИТ архитектура. Днешният Юнимастърс залага на автоматизация и роботизация на рутинните процеси, при които хора и машини работят заедно, използвайки технологичния напредък в областта на изкуствения интелект иинтернет на нещата“. Така нашите екипи си освобождават време за занимания с по-висока добавена стойност и удовлетворяващ ефект. Ние изпълняваме неотклонно нашата Визия 2025, която обясняваме на нашите клиенти, партньори и доставчици така: 2 – Самоорганизиращи се екипи и експоненциални технологии: най-доброто от двата свята на човешкия талант и Индустрия 4.0 0 – Нулева толерантност и недопускане на никакви нарушения в безопасността на труда, сигурността и опазването на околната среда 2 – Предприятие, което бързо се адаптира към нуждите на своите клиенти в новия Когнитивен свят 5 – Визия, основаваща се на петте стълба на интелигентния логистичен доставчик: интелигентна инфраструктура, мобилност, смарт бизнес модел, открити взаимоотношения ивсичко като услуга“. Използвайки „добавената интелигентност“ – непобедима комбинация от човешки и технологичен потенциал чрез автоматизация, креативност и изкуствен интелект, ние се стремим да стимулираме ангажираността на нашите способни служители, като им предоставяме поле за професионална изява и персонализирано отношение към клиентите. Гордеем се с постоянно засилващия се колективен растеж и личностното израстване на нашите хора, които са резултат от страстта и усилията ни в работата, както и възприетите добри световни практики. Радваме се на предизвикателствата в нашата професия, които разглеждаме като нови възможности за корпоративно и персонално развитие. Правим това, което обичаме! Ето защо виждаме в бъдеще огромни възможности за още по-голям колективен растеж и просперитет. 38 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи Unimasters Business Model Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments Carriers Freight Transportation Logistics-as-a-service Customer-Adaptive Enterprise Multinationals Trusted Logistics Partner Networks Logistics Services Instant Quoting Customer Success Structure SME Technology Providers Supply Chain Management Convenience Digital Self-service Online retailers Key Resources Own logistics infrastructure in key locations Distribution channel Omnichannel Offering Top-notch Partners in 176 countries PUDO transport networks Cloud network of platforms with API connectivity Direct or via DCs Cost Structure Revenue Streams Own key assets Contractual Malus Service Charges Consultancy Fees Phygital infrastructure Contractual Bonus UNIMASTERS BUSINESS MODEL (T&L-AS-A-SERVICE) Our initial business model was built on SPEED and INNOVATION in four areas – Operational Excellence, Solutions Leadership, Customer Experience and Added Value. It was then digitised and upgraded in 2011 to mobile PLUG & PLAY model, using most advanced technological cloud solutions as key resources. Unimasters is now using the power of automation to allow humans and machines to work together, with AI and IoT helping us to replace the repetitive tasks in employees’ day-to-day work, freeing up time for higher-value engagement and more enjoyable professional work. We are relentlessly pursuing our Vision 2025, which we “translate” to our clients, partners and vendors as follows: 2 – Self-Organisation & Exponential Technology: the best of both worlds of augmented humanity and Industry 4.0 0 – Innovating to Zero: zero breaches of safety, security and nature protection, i.e. zero accidents, zero fatalities, zero emissions 2 – Customer-Adaptive Enterprise for the Cognitive World 5 – Based on 5 pillars of the smart LSP: smart infrastructure, smart mobility, smart business model, which offers value for many; smart social and XaaS (Everything-as-a-Service) Harnessing augmented intelligence, the concept of human intelligence, aided by AI, which concerns the human-machine interface and increased interaction and relationship between humans and automation, we will drive engagement of our capable employees and enhance talent retention thus also boosting our bottom line. Our augmented customer-adaptive enterprise of tomorrow aims to empower our future-proof workforce with powerful, intelligent tools to interrogate and analyse data, and work in smart innovative ways without compromising human creativity and personal touch. We are proud of our growth mind-set, which has evolved, supported by our passion, effort and practice. We appreciate challenges because we see them as opportunities for personal and corporate growth. We do what we love. Therefore we think about the future as a destiny to make all our stakeholder thrive and prosper. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 39

Copied successfully!