Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking Компания Гопет Транс ЕООД Шенкер ЕООД Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД М и М Милицер и Мюнх БГ ООД ЖЕФКО България ЕООД Възраст (години) 24 26 26 28 8 Седалище Казичене Божурище София София София Пазарен дял (2018 г.) 11,3% 4,3% 2,8% 2,4% 2,0% Средна численост на персонала (2018 г.) 198 355 213 113 100 Оперативен марж на печалбата 1,38% 6,40% -0,61% 2,13% 4,42% Възвръщаемост от активите 5,55% 11,43% -3,65% 7,51% 13,68% Възвръщаемост от собствения капитал 12,16% 19,17% -12,29% 14,64% 64,49% Оперативен цикъл (дни) 51 70 53 60 51 Цикъл на обращаемост на паричните средства (дни) 17 19 13 20 -15 Задлъжнялост (дълг/общо активи) 0,54 0,40 0,70 0,49 0,79 Бърза ликвидност 1,79 1,63 1,19 1,90 1,27 Въз основа на изчислените финансови показатели ИКАП България определя като най-стабилна и рентабилна компания Шенкер ЕООД – водеща компания по отношение на реализирани печалби, ефикасно управление на разходите; висока възвръщаемост от инвестираните средства, неизменен пазарен лидер и дългогодишна история, допустими нива на задлъжнялост и ниска степен на финансов риск, достатъчно налични свободни средства за посрещане на текущи нужди, липса на банкови кредити. КУРИЕРСКИ УСЛУГИ Пазарът на пощенски услуги включва универсални пощенски услуги (УПУ) и неуниверсални пощенски услуги (НПУ): куриерски услуги до 31,5 кг, хибридна поща, пощенски парични преводи и пряка пощенска реклама. Структурата на приходите на пазара на пощенски услуги се формира основно от приходите от куриерските услуги, чиито относителен дял е над две трети от реализираните приходи, следвани от приходите от колетни пратки и приходите от пощенски пратки. През 2018 г. спрямо предходната година делът на приходите от колетни пратки е нараснал с 1,9 процентни пункта, компенсирайки намалението на приходите от пощенски пратки. 100 80 2.8% 2.7% 2.7% 5.5% 3.7% 3.3% 0.4% 0.3% 0.2% 9.5% 11.7% 13.6% 10.0% 9.3% 9.0% 60 40 Куриерски услуги НПУ Пощенски пратки УПУ Колетни пратки УПУ Пряка пощенска реклама НПУ Хибридна поща НПУ П ощенски парични преводи НПУ 20 0 71.8% 72.3% 71.2% 2016 2017 2018 Източник: КРС 22 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Пазарът на пощенски услуги в България се характеризира с възходяща тенденция. През 2018 г. приходите от пощенски услуги възлизат на 467 млн. лв., като отчитат ръст от 10% спрямо 2017 г. Общите приходи, реализирани от услугите в сегмента УПУ, достигат 105 млн. лв. и нарастват с 18% спрямо 2017 г., докато увеличението на приходите в сегмента НПУ е значително по-малко, със 7,7%. Спадът в ръста на приходите от НПУ според лицензираните оператори се дължи на преливане на пратки от обхвата на куриерските услуги към по-икономичния вариант – обикновените колети. 1000 750 500 250 393 425 467 +8,1% +9,9% 0 2016 2017 2018 Източник: КРС През периода 2016 – 2018 г. приходите от НПУ нарастват равномерно, като увеличението се дължи 400 най-вече на увеличението на приходите от куриерски услуги със 17,7%. Приходите от НПУ през 2018 г. възлизат на 361 млн. лв., или с близо 8% повече от 2017 г. Ръст се отчита в приходите от куриерски услуги и пощенски парични преводи съответно с 8,1% и 13,3%. Спад се наблюдава в приходите от хибридна поща, които намаляват с 1,7%, и в приходите от пряка пощенска реклама, където се наблюдава значително намаление (-32,0%). 0 100 200 300 400 0 250 500 750 1000 2018 300 2017 2016 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 Куриерски услуги 282.4 307.1 332.2 Хибридна поща 21.4 15.5 15.2 Пряка пощенска реклама 1.4 1.4 0.9 Пощенски парични преводи 11.1 11.4 13.0 200 Източник: КРС съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 23