Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking Компания Общият брой служители в анализираните 8 компании е 4511 и намалява с 4% спрямо 2017 г. Най-голям персонал регистрира БДЖ Товарни превози – 3232 служители през 2018 г., въпреки че отчита спад на броя им спрямо 2017 г. (-4%). През 2018 г. най-голяма положителна промяна в броя на персонала се наблюдава при ПИМК Рейл – 100% ръст спрямо предходната година, а най-голямо е намалението при БЖК (-24%). Брой служители Изменение (%) Брой служители Изменение (%) Брой служители 2018 г. 2017 – 2018 г. 2017 г. 2016 – 2017 г. 2016 г. БДЖ Товарни превози* 3232 -4% 3382 2% 3310 БЖК 321 -24% 423 16% 366 ТБД Товарни превози 278 11% 250 50% 167 Ди Би Карго България 258 -8% 279 -4% 290 Булмаркет Рейл Карго 201 11% 181 22% 148 Порт Рейл 147 34% 110 13% 97 Рейл Карго Кериър – България 48 30% 37 16% 32 ПИМК Рейл 26 100% 13 44% 9 Общо за всички компании 4511 -4% 4675 6% 4419 Брой компании, 2018 г. 2 18 205 Източник: ICAP database СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА По данни на ИКАП България през 2018 г. най-голям дял от общите активи и оборот се пада на малките предприятия в сектора, които наброяват под 10% от всички дружества. Големите и средните предприятия са по-малко от 1% от всички компании в отрасъла, но реализират общо над една трета от сумарните приходи от продажби. Оборот (хил. лв.) 398 602 556 247 Активиил. лв.) 235 785 112 224 403 832 1890 538 029 1 048 344 947 324 Микропредприятия Малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия Микропредприятия Средни предприятия Малки предприятия Големи предприятия Микропредприятия Средни предприятия Малки предприятия Големи предприятия 3000 3000 2000 3000 2144 1943 2440 2354 2541 2398 1000 2000 Оборот Оперативни разходи 0 1000 2016 2017 2018 18 the best business models in transport and logistics 0 съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Въпреки нарастващите приходи от продажби през последните 3 години общите печалби в сектора спадат драстично поради много високия дял на оперативните разходи. Все пак през 2018 г. се наблюдава оптимизиране на тези разходи, както и понижено негативно влияние на лихвени и данъчни плащания, което води до по-високи финансови резултати през последната година. 3000 300 200 300 200 100 200 100 0 2016 2017 2018 100 2000 През изследвания период като цяло липсват сериозни инвестиции, а капиталовата структура се състои 0 предимно от привлечени средства, повечето от които са краткосрочни. 2000 1500 0 2000 1500 1000 1500 1000 500 1000 500 0 500 2000 0 От друга страна делът на банковите кредити е изключително нисък, а през последните 3 години оперативната 20000 1500 дейност на дружествата е финансирана главно със собствени средства. 2000 1500 1000 1500 1000 500 1000 500 0 500 500 0 201 164 140 94 786 832 144 0 2016 2017 2018 Понижената цялостна рентабилност в сектора се изразява най-вече в ниски маржове на печалбата, с които компаниите оперират. От гледна точка на възвръщаемостта обаче ситуацията се подобрява през изследвания период и отрасълът изглежда по-доходоносен. 113 880 821 783 819 2016 2017 2018 445 447 544 777 681 684 385 457 471 Оперативна печалба Нетна печалба Краткотрайни активи Дълготрайни активи Краткосрочен дълг Дългосрочен дълг Собствен капитал съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 19