Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking 6000 В отрасъла се наблюдават сравнително високи инвестиции в дълготрайни активи през последните 3 години. Оперативната дейност и инвестициите през изследвания период са финансирани главно чрез привлечени средства. 4000 Краткотрайни активи Дълготрайни активи 6000 6000 4000 2790 2890 3075 2000 4000 2000 2418 2649 2796 0 2000 0 В структурата на дълга се наблюдават 6000 предимно краткосрочни търговски и банкови задължения, чийто дял продължава да нараства. 0 6000 Краткосрочен дълг Дългосрочен дълг Собствен капитал 4000 6000 4000 4000 2000 1846 1105 2125 1092 2210 1180 2000 2000 0 2255 2322 2481 Оперативен марж на печалбата Нетен марж на печалбата Възвръщаемост от активите 25 0 По-ниските общи печалби логично водят 20 25 и до цялостно понижение в реализираната в сектора рентабилност и възвръщаемост 0 от инвестираните средства. 15 20 25 20 15 10 5 0 8.9% 7.7% 6.1% 10 15 22.0% 5 10 0 5 0 6.8% 4.9% 10.2% 23.8% 5.8% 4.7% 8.8% 18.0% През изследвания период се наблюдава и повишена степен на задлъжнялост в отрасъла поради нарастващите търговски и банкови задължения. Все пак компаниите продължават да изглеждат достатъчно подготвени за посрещането на текущи нужди, но от друга страна е налице спад в найликвидните активи – паричните наличности. 12 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации 6 6 64 4.24 3.69 3.78 Дълг/Общо активи Бърза ликвидност 42 20 80 Въпреки че общата сума на несъбраните вземания в сектора се увеличава, тяхната събираемост остава бърза на фона на цялата транспортна индустрия. Благодарение на постигнатия оптимален баланс между търговските парични потоци, в отрасъла се наблюдава и отлична оперативна ефективност. 0 60 80 40 60 20 40 0.58 0.59 0.63 2016 2017 2018 62 70 63 65 61 65 Оборот на материалните запаси в дни {1} Период на получаване на търговските вземания в дни {2} 20 0 80 0 0 60 80 13 12 11 2016 2017 2018 40 60 74 76 73 Цикъл на операциите в дни {1} + {2} Цикъл на паричните потоци в дни {1} + {2} – {3 } 20 40 0 20 5 10 8 0 2016 2017 2018 Водещите 30 компании в сектора реализират около 16% от общия оборот, а секторът може да бъде определен като силно конкурентен въпреки изявените няколко лидери. От гледна точка на рентабилността тенденциите при водещите дружества са сходни с развитието на целия отрасъл, като тук се наблюдава дори малко по-висок спад в печалбите и възвръщаемостта. Инвестициите и оперативната дейност през изследвания период са финансирани предимно със собствени средства. Все пак в структурата на дълга се наблюдава висок и нарастващ дял на банковите кредити. При водещите компании степента на задлъжнялост също изглежда висока, но намалява в последните 3 години, а като цяло равнището на финансов риск може да бъде определено като умерено. При тези дружества също е налице постигнат оптимален баланс между търговските парични потоци и бързата обращаемост на оперативните средства. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 13