Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА – ВИСОКА СТЕПЕН НА ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ КЛИЕНТА Сектор „Транспорт, складиране и пощи“ обхваща различни дейности, разпределени в няколко основни вида транспорт (автомобилен, железопътен, воден, въздушен и тръбопроводен), обработка и складиране на товари, експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт, както и други спомагателни дейности. По Националната класификация на икономическите дейности (НКИД 2008) това са дейности с кодове от 49 до 53. Сектор „Транспорт“ представлява една от основните съставни части на икономиката на България. Освен като допълващ дейността на останалите сектори, той има и важно самостоятелно значение, а ролята му в обществото не се свежда само до икономическата страна, тъй като има и много важно социално, културно, политическо, екологично, военно-отбранително и друго значение. За да се оцени мястото на сектора в икономиката на страната, на първо място се разглежда приносът му към брутната добавена стойност (БДС). Структура на добавената стойност по факторни разходи в сектора на услугите, 2017 г. 16.98% 8.47% 10.62% 0.28% 25.14% 9.89% Транспорт, складиране и пощи Хотелиерство и ресторантьорство Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания Административни и спомагателни дейности Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 28.63% Източник: НСИ По последни данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2017 г. общата стойност на приходите от продажби в сектор „Транспорт, складиране и пощивъзлиза на 14 784 млн. лв. или с 9% по-малко в сравнение с предходната година. Добавената стойност по факторни разходи в сектора на услугите възлиза на 4573 млн. лв. по текущи цени, или 25,14% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия, опериращи в сектора на услугите. От графиката се вижда, че найголям е приносът на подотраслите „Транспорт, складиране и пощии „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – общо 53,77%. 2015 2016 2017 2018 Дължина на железопътните линии (км) включително текущ път (км) 5486 5486 5468 5470 4019 4029 4030 4030 Относителен дял на електрифицираните жп линии от общата дължина жп линии в текущ път (%) 71 71 71 71 Междуселищни автобусни линии (бр.) 2826 3039 3039 3137 Обща дължина на междуселищните автобусни линииил. км) 417 448 434 435 Градове с тролейбусен транспорт (бр.) 12 10 10 10 Маршрутна дължина на тролейбусните линии към 31.12.2018 г. (км) 454 408 400 396 Маршрутна дължина на трамвайните линии към 31.12.2018 г. (км) 146 137 137 131 Маршрутна дължина на метрото към 31.12.2018 г. (км) 37 38 38 38 Източник: НСИ 8 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Произведената продукция в транспортния сектор се характеризира с помощта на различни показатели, но най-добра представа за нея дава обемът на превозите. В следващите таблици са представени данни за този показател по видове транспорт. През 2018 г. товарите, обработени от автомобилния транспорт, регистрират спад от 5,58% спрямо предходната година и достигат 143,3 млн. тона. Той се дължи на спада на международните превози с 31,2% спрямо 2017 г., а делът им достига 16,5% от общата стойност на извършените автомобилни превози (23% през 2017 г.). Съответно делът на вътрешните превози е 83,5%, като отбелязват ръст на годишна база от 2,3%. 165000 160000 155000 150000 145000 140000 135000 130000 Превозени товари в автомобилния транспорт (хил. тона, 2014 – 2018 г.) 153 262 161 806 147 136 151 802 143 337 Източник: НСИ След регистрирания значителен ръст през 2017 г., през 2018 г. превозените с железопътен транспорт товари отбелязват спад от 7,7% спрямо предходната година, връщайки се на нивата от 2015 и 2016 г., и достигат 14,8 млн. тона. Превозени товари в железопътния транспорт (хил. тона, 2014 – 2018 г.) 16500 000 16000 15500 000 15000 14500 000 14000 13500 000 13000 12500 2014 2015 2016 2017 2018 13 691 14 635 14 226 16 030 14 796 2014 2015 2016 2017 2018 Източник: НСИ За периода 2013 – 2017 г. превозените товари чрез въздушен транспорт нарастват постоянно на годишна база, достигайки 34,8 хил. тона през 2017 г. През 2018 г. обаче се наблюдава спад от 14% спрямо предходната година, като стойността на превозените товари е 29,9 хил. тона. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 9