Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2022 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2021

  • Text
  • Volvo
  • Renault
  • Cargo
  • Trucks
  • Logistics
  • Venci
  • Verona
  • Lirik
  • Bulgaria
  • Sofia
24-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Ако

Ако желаете да се включите в адресния справочник „Кой какъв е в транспорта и спедицията 2022“, моля, по пъл не те чет ли во на бъл гар с ки език ин фор ма ци я та, ко я то ис кате да бъде вклю че на. Тя ще бъде от ра зе на и в раз де ла на ан г лийс ки език (от бе ле же те, ако има те спе ци а л ни изис к ва ния за из пис ва не то на име то на фир ма та на ан г лийс ки език). Попълнения въпросник изпратете най-късно до 17 декември 2021 г. на e-mail: spravochnik@btp.bg или на следния адрес: София 1463, пк 5, за адресния справочник Въпросник Име на фирмата: ................................................................................ Адрес: ......................................................................................... Телефони: ...............................Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: .................................. www: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Управител: ..................................................................................... Кратко представяне на фирмата (предмет на дейност, вид транспорт, направления, транспортни средства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ако участвате и с рекламно каре, заплащате само стойността на рекламата, а информацията за фирмата и логото се включват безплатно. Всички участници получават безплатно един екземпляр от справочника. Моля, отбележете справочните индекси, в които искате да бъде включена вашата фирма: ❐ Спедиция ❐ Автомобилен транспорт, брой автомобили ................... ❐ Автобусен транспорт, брой автобуси ................... ❐ ЖП транспорт ❐ Морски транспорт ❐ Речен транспорт ❐ Въздушен транспорт – карго Комбинирани превози ❐ автомобилен – море ❐ автомобилен – река ❐ автомобилен – жп ❐ жп – море ❐ Групажни превози ❐ Превози в контейнери ❐ Превози на опасни товари ❐ Куриерски услуги ❐ Складове ❐ Складове под митн. контрол ❐ Логистика ❐ Обработка на товари ❐ Застраховане ❐ Консултантски услуги ❐ Софтуер ❐ Митническо агентство ❐ Агентиране ❐ Брокераж СОБСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ: ❐ Бордови, брой автомобили ................... ❐ Автовози, брой автомобили ................... ❐ Високообемни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Дрехарки, брой автомобили ................... ❐ Животновози, брой автомобили ................... ❐ Контейнеровози, брой автомобили ................... ❐ Мебеловози, брой автомобили ................... ❐ ПС за извънгабаритни товари, брой автомобили ................... ❐ ПС за насипни товари, брой автомобили ................... ❐ Платформи, брой автомобили ................... ❐ Хладилни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за хран. продукти, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за ГСМ и химикали, брой автомобили ................... ❐ Фургони, брой автомобили ................... ❐ Лекотоварни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Строителна техника брой ....................................... НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ ❐ България ❐ Европа ❐ Балкански страни ❐ Русия и страните от ОНД ❐ Близък изток ❐ Цял свят ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на пре воз ни сред с т ва, ре мар ке та и над ст рой ки за то вар ни ав то мо би ли ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на строителна техника ❐ Продажба на резервни части и аксесоари за превозни средства ❐ Продажба и сервиз на гуми ❐ Продажба на ГСМ и консумативи ❐ Отдаване под наем/лизинг на превозни средства ❐ Сервиз на транспортни средства ❐ Оборудване на сервизи ❐ Годишни технически прегледи ❐ Автомивки ❐ TIR паркинги ❐ Придружаване на товари и охранителни услуги ❐ Тахографи ❐ Карти с отложено плащане за гориво, пътни такси и др. ❐ Възстановяване на ДДС и акциз ❐ Заплащане на тол такси

INTRODUCING THE New VOLVO RANGE

  • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
  • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
  • Page 11: Европа зарежда ора
  • Page 16: WWW.TURBOSHOET.BG > ГОЛЯМА С
  • Page 21: ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА
  • Page 25 and 26: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
  • Page 27 and 28: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
  • Page 29 and 30: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
  • Page 31 and 32: Българска асоциаци
  • Page 33: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
  • Page 38 and 39: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 40 and 41: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 42 and 43: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 44 and 45: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 46 and 47: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 48 and 49: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 50 and 51: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 52 and 53: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
  • Page 54 and 55: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
  • Page 56 and 57: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
  • Page 58 and 59: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
  • Page 60 and 61: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
  • Page 62: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
  • Page 65 and 66: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
  • Page 67: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
  • Page 70 and 71: The WEB Operator Wholesale Express
  • Page 72 and 73: АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪН
  • Page 74 and 75: БАКС ТРЕЙД ЕООД A 9002
  • Page 76 and 77: БУЛБУС ТРЕЙД ООД A 90
  • Page 78 and 79: ВЕНЦИ ЕООД ТАХО ВЕН
  • Page 80 and 81: ВИНИЛ АРТ ООД A 1220 С
  • Page 82 and 83: Customs. Simply cleared. ВОЛФ
  • Page 84 and 85:

    ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД A

  • Page 86 and 87:

    ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК

  • Page 88 and 89:

    DKV - виж ОЙЛКАРТ ЕОО

  • Page 90 and 91:

    Е-СПЕД ООД A 1532 Софи

  • Page 92 and 93:

    ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪН

  • Page 94 and 95:

    ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ

  • Page 96 and 97:

    ЕСПРЕСО - Иван Грън

  • Page 98 and 99:

    ИЗИ ТРАНС ООД A 4023 П

  • Page 100 and 101:

    ИНСТИТУТ ПО ТРАНСП

  • Page 102 and 103:

    ИТЕЛИ - Б ООД Центра

  • Page 104 and 105:

    CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

  • Page 106 and 107:

    КРОМА ТРАНС ООД A 3400

  • Page 108 and 109:

    ЛИРИК / ВЕРОНА - Сер

  • Page 110:

    МАЙНИНГ ООД A 1113 Соф

  • Page 113 and 114:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 115 and 116:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 117 and 118:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 119 and 120:

    www.transport-press.bg/ ПАРИА

  • Page 121 and 122:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 123 and 124:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 125 and 126:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 127 and 128:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 129 and 130:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 132:

    ТЕСИ - ТИ ООД A 2140 Бо

  • Page 136 and 137:

    ТРАНС ДИНАСТИ ЕООД

  • Page 138 and 139:

    ТРАНСЛЕНД ООД A 1404 С

  • Page 140 and 141:

    ТТЛ ЕООД A 1271 София,

  • Page 142 and 143:

    ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИ

  • Page 144 and 145:

    FINDCARGO.NET T (02) 439-03-60, 439

  • Page 146:

    ФТС БЪЛГАРИЯ ООД A 16

  • Page 149 and 150:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 151 and 152:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 153 and 154:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 155:

    СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ

  • Page 158 and 159:

    СПЕДИЦИЯ БОРУШ ЕОО

  • Page 160 and 161:

    СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé

  • Page 162 and 163:

    СПЕДИЦИЯ ЙОСПЕД ОО

  • Page 164:

    СПЕДИЦИЯ ОРБИТ ЕОО

  • Page 167 and 168:

    СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

  • Page 169 and 170:

    АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

  • Page 171 and 172:

    АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

  • Page 173 and 174:

    АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

  • Page 175 and 176:

    Лекотоварни автомо

  • Page 177 and 178:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 179 and 180:

    МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

  • Page 181 and 182:

    ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

  • Page 183 and 184:

    www.transport-press.bg/ КОМБИ

  • Page 185 and 186:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 187 and 188:

    ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

  • Page 189 and 190:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 191 and 192:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 193 and 194:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 195 and 196:

    ЛОГИСТИКА ТРАНСПОР

  • Page 197 and 198:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 199 and 200:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 201 and 202:

    МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

  • Page 203 and 204:

    КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

  • Page 205 and 206:

    ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

  • Page 207 and 208:

    СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

  • Page 209 and 210:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 211 and 212:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 213 and 214:

    ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

  • Page 215 and 216:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 217 and 218:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 219 and 220:

    НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

  • Page 221 and 222:

    НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

  • Page 223 and 224:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 225 and 226:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 227 and 228:

    НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

  • Page 229 and 230:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 232 and 233:

    СЕРВИЗ НА ТРАНСПОР

  • Page 234 and 235:

    ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

  • Page 236 and 237:

    ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

  • Page 238 and 239:

    ОБОРУДВАНЕ НА АВТО

  • Page 240 and 241:

    ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

  • Page 242 and 243:

    АВТОМИВКИ ВОЛФ АД /

  • Page 244 and 245:

    ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

  • Page 246 and 247:

    ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

  • Page 248 and 249:

    ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

  • Page 250:

    ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

  • Page 253 and 254:

    БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

  • Page 255 and 256:

    ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

  • Page 257 and 258:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 259 and 260:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 261 and 262:

    OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

  • Page 263 and 264:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 265 and 266:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 267 and 268:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 269 and 270:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 271 and 272:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 273 and 274:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 275 and 276:

    ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

  • Page 277:

    ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА